BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Aflopend sorteren Datum Studie Status
(Mest)covergistingsinstallaties Vlaamse BBT
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) Vlaamse BBT
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) Europese BREF
Afgewerkte olie Vlaamse BBT
Afvalbehandeling (WT) Europese BREF
Afvalverbranding (WI) Europese BREF
Afvalverwerking Vlaamse BBT In opmaak
Afvalwaterzuiveringsslib Vlaamse BBT
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF) Europese BREF
Anorganische bulkchemicaliën (LVIC) Europese BREF In opmaak
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S) Europese BREF
Anorganische fijnchemicaliën (SIC) Europese BREF
Asfaltcentrales Vlaamse BBT In herziening - finale draft
BBT-voorstudie asfaltcentrales Andere
BBT-voorstudie hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden Andere
BBT-voorstudie preventie van bodemverontreiniging Andere
BBT-voorstudie water Andere
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) Europese BREF
Behandeling van asbesthoudende reststromen Vlaamse BBT In opmaak
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding Vlaamse BBT
Beton Vlaamse BBT
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra Vlaamse BBT
Bulk organische chemie (LVOC) Europese BREF
Car- en truckwash Vlaamse BBT
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven Vlaamse BBT
Cement en kalk (CLM) Europese BREF
Chlooralkali (CAK) Europese BREF
Code van Goede Praktijk voor huishoudelijke houtverwarming – gebruik van het toestel Andere
Composteer- en vergistingsinstallaties Vlaamse BBT
Concentraatstromen Vlaamse BBT
deNOx-installaties Andere In opmaak
Discussiedocument Lozingsnormen: concentraties of vrachten? Andere
Dranken Vlaamse BBT
Droogkuissector Vlaamse BBT
Drukwerk in ketenperspectief Andere
Duurzaam watergebruik en -verbruik Vlaamse BBT In opmaak
Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM) REF
Emissiegrenswaarden voor zeer zorgwekkende stoffen Vlaamse BBT In opmaak
Emissies uit opslag (EFS) Europese BREF
Energie-efficiëntie (ENE) Europese BREF
Erfsappen Vlaamse BBT
Ferrometaal (FMP) Europese BREF
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten Vlaamse BBT
Gieterijen Vlaamse BBT
Gieterijen (SF) Europese BREF In herziening
Glas (GLS) Europese BREF
Glastuinbouw Vlaamse BBT
Grafische sector Vlaamse BBT
Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht Andere
Houtverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Huishoudelijke houtverwarming Vlaamse BBT
IJzer en staal (IS) Europese BREF
Inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen Vlaamse BBT
Intensieve veeteelt (IRPP) Europese BREF
Inwendig reinigen van recipiënten Vlaamse BBT
Keramische industrie (CER) Europese BREF In herziening
Kleiverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Koeling (ICS) Europese BREF
Kunststofverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Laboratoria Vlaamse BBT
Leerlooierijen (TAN) Europese BREF
Legionellabeheersing Vlaamse BBT
Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Andere
Leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook afkomstig van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen Andere
LNG-verdeling Vlaamse BBT
Mestverwerking Vlaamse BBT
Mestverwerking – nutriëntrecuperatie Vlaamse BBT
Metaalbewerking Vlaamse BBT
Methodologie voor het bepalen van BBT-gerelateerde emissieniveaus (BAT-AELs) voor de lozing van bedrijfsafvalwater Andere
Monitoring (ROM) REF
Natuursteen Vlaamse BBT
Non-ferrometaal (NFM) Europese BREF
Non-ferronijverheid Vlaamse BBT
Ondergrondse mestopslag Vlaamse BBT In opmaak
Ontginning Vlaamse BBT
Onttrekking van oppervlaktewater Vlaamse BBT In opmaak
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) Europese BREF
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM) Europese BREF In herziening
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen Vlaamse BBT
Organische bulkchemie Vlaamse BBT
Organische fijnchemie (OFC) Europese BREF
PFAS waterzuiveringstechnieken Vlaamse BBT
PFAS-emissies lucht Vlaamse BBT
Polymeren (POL) Europese BREF
Productie van houten plaatmaterialen (WBP) Europese BREF
Pulp en papier (PP) Europese BREF
Raffinaderijen Vlaamse BBT
Raffinaderijen (REF) Europese BREF
Reiniging asbesthoudende reststromen Andere
Schrootverwerking en Sloperij Vlaamse BBT In herziening
Slachthuizen Vlaamse BBT
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) Europese BREF
Sortering van bouw- en sloopafval en recyclage van puin Vlaamse BBT
Stofnormering in Vlarem Toetsing aan de BBT Andere
Stookinstallaties (LCP) Europese BREF
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) Vlaamse BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) Vlaamse BBT
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) Vlaamse BBT
Tankstations Vlaamse BBT
Textiel (TXT) Europese BREF
Textiel - micropolluenten - afvalwater Vlaamse BBT
Textielveredeling Vlaamse BBT
Veeteelt Vlaamse BBT
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen Vlaamse BBT
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie Vlaamse BBT
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven Vlaamse BBT
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters Vlaamse BBT
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie Vlaamse BBT
Vlees- en visverwerkende industrie Vlaamse BBT
Voeding (FDM) Europese BREF
Voorkomen en beperken van kunststofgranulaatverliezen Vlaamse BBT In opmaak
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken Vlaamse BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Wasserijen Vlaamse BBT
Waterstoftankstations Vlaamse BBT
Ziekenhuizen Vlaamse BBT
Zuivel Vlaamse BBT
Zwembaden Vlaamse BBT In herziening