BBT voor stookinstallaties en stationaire motoren (grote)

koeltoren
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze studie heeft tot doel voor stookinstallaties en stationaire motoren technieken op te
sporen die een minimale milieu-impact teweegbrengen aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde BBT wordt aan de Vlaamse overheid een voorstel geformuleerd met betrekking tot de milieuvergunningsregelgeving en het aanmoedigen van deze technieken via ecologiesteun.

Stookinstallaties en stationaire motoren zijn machines die de chemische energie van brandstoffen omzetten in thermische energie. De thermische energie (warmte) wordt soms rechtstreeks gebruikt en in andere gevallen omgezet in mechanische energie (arbeid) die op zijn beurt weer omgezet kan worden in elektrische energie. Het produceren van elektrische energie, mechanische energie en/of warmte met stookinstallaties vormt een belangrijke hoeksteen van de industriele activiteit.

In deze studie worden enkel de industriele stookinstallaties beschouwd met een vermogen groter dan of gelijk aan 100 kWth. Tot de stationaire motoren behoren de gas- en dieselmotoren alsook de gasturbines, hierbij wordt een ondergrens van 10 kW nominaal vermogen gehanteerd.

Deze BBT-studie richt zich in hoofdzaak op de technieken die betrekking hebben op het
verminderen van SO2 en NOx emissies.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot mei 2002.