BREF voor het looien van huiden en vellen (TAN)

leerlooierijen
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF heeft betrekking op de volgende in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU omschreven activiteiten:

  • 6.3. Het looien van huiden en vellen in installaties met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per dag;
  • 6.11. Een niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad ( 1 ) vallende zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater dat wordt geloosd door een installatie waarin de onder 6.3 (boven) vallende activiteiten worden uitgevoerd.

Tenzij anders vermeld, kunnen de genoemde BBT-conclusies worden toegepast op alle installaties waarop deze BBT- conclusies van toepassing zijn.