BREF-studie industriële koelsystemen

koeltoren
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit referentiedocument over de beste beschikbare technieken voor industriële koelsystemen is een horizontale studie. Het beschrijft de koelsystemen die worden gebruikt voor industriële activiteiten die vallen binnen bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. De meest relevante sectoren zijn de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de glasindustrie, de ijzer- en staalindustrie, raffinaderijen, de pulp- en papierindustrie en vuilverbrandingsinstallaties. In een aparte bijlage wordt extra aandacht besteed aan de sector van de elektriciteitscentrales en aan verschillen tussen elektriciteitscentrales en andere industriële activiteiten. Hoewel installaties voor de opwekking van nucleaire energie niet binnen het toepassingsgebied van bijlage I van de IPPC-richtlijn vallen, komen de milieutechnieken die daarvoor worden gebruikt ook aan bod in dit document als ze betrekking hebben op koelsystemen van het conventionele deel van de installaties. Koelsystemen van kleine verbrandingsinstallaties en airconditioningsystemen voor industrieel en huishoudelijk gebruik worden buiten beschouwing gelaten.

In dit referentiedocument wordt de term 'koelsystemen' uitsluitend gebruikt voor systemen waarmee overmatige warmte wordt onttrokken aan een medium. Daarbij wordt water en/of lucht gebruikt om de temperatuur van het  medium op het niveau van de omgeving te brengen. Slechts een deel van de koelsystemen valt daaronder, en koelmiddelen als ammoniak en CFK's vallen erbuiten. Ook direct-contactkoeling en barometrische condensoren vallen buiten het bestek van deze horizontale studie omdat ze worden gezien als te processpecifiek. In het document komen de volgende industriële koelsystemen of configuraties aan bod:

 • Open koelwatersystemen (met of zonder koeltoren)

 • Open recirculatiekoelsystemen (natte koeltorens)

 • Gesloten koelsystemen

  • luchtgekoelde koelsystemen

  • gesloten natte koelsystemen

 • Gecombineerde natte/droge (hybride) koelsystemen

  • open hybride koeltorens

  • gesloten hybride torens

Volgende milieuaspecten en methoden en technieken voor de terugdringing van emissies worden behandeld:

 • de effecten van het ontwerp van proces en apparatuur alsmede de effecten van materiaal en onderhoud;

 • het verbruik van hulpbronnen (water, lucht, energie, chemische stoffen);

 • de uitstoot van chemicaliën en warmte in water en lucht;

 • de uitstoot van geluid en waterdamppluimen;

 • de hoeveelheid afval en uitstoot in de bodem en woongebieden op het land;

 • de risico's;

 • de vervuiling ten gevolge van bepaalde gebeurtenissen (opstarten/stilzetten) of incidenten, en

 • de ontmanteling van installaties.

In dit document wordt geen aandacht geschonken aan de werking van het koelsysteem in relatie tot de veiligheid van het proces. Er wordt ook geen uitspraak gedaan over het beste koelsysteem en er worden geen richtlijnen gegeven wat betreft de vraag of een proces een koelsysteem nodig heeft.

 

GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst". Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.