BREF-studie energie efficiëntie

energie-efficiëntie
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Volgens de IPPC-richtlijn moeten alle installaties op zodanige wijze worden gebruikt dat de energie op efficiënte wijze wordt benut en moet bij de vaststelling van de BBT van een proces onder meer rekening worden gehouden met de energie-efficiëntie. Dit referentiedocument bevat daarom richtsnoeren en conclusies inzake technieken voor energie-efficiëntie die voor alle onder de IPPC-richtlijn vallende installaties in het algemeen als BBT-compatibel worden beschouwd. Het bevat ook verwijzingen naar andere BREF-documenten waarin bepaalde technieken voor energie-efficiëntie al in detail zijn behandeld en die kunnen worden toegepast op andere sectoren, zoals het BREF-document voor grote stookinstallaties en het BREF-document betreffende industriële koelsystemen.

Dit referentiedocument bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder andere BREF-documenten vallen en stelt geen sectorspecifieke BBT vast. Het is opgesteld als reactie op het verzoek om de uitvoering van de bepalingen inzake energie-efficiëntie van de IPPC-richtlijn te bevorderen. De klemtoon ligt in eerste instantie op het efficiënte gebruik van energie en er wordt dus niet ingegaan op hernieuwbare of duurzame energiebronnen, die op een andere plaats worden besproken. Er dient evenwel opgemerkt dat het gebruik van duurzame energiebronnen en/of "afvalwarmte" of restwarmte duurzamer kan zijn dan het gebruik van primaire brandstoffen, zelfs wanneer de energie-efficiëntie bij het gebruik lager is.-