BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)

ferrometaal
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

De BREF Ferrometaalverwerkende industrie is een herziening van de eerdere BREF FMP uit 2001. De BREF bespreekt de processen en milieutechnieken voor volgende in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU omschreven activiteiten:

2.3. De verwerking van ferrometalen door:
  a) warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur;
  c) het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur; hieronder vallen continu dompelverzinken en discontinu verzinken.
2.6. Oppervlaktebehandeling van ferrometalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt en de behandeling wordt uitgevoerd door middel van koudwalsen, draadtrekken of discontinu verzinken.
6.11. Een niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG vallende zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater, mits de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de onder deze BREF vallende activiteiten

Verder heeft de BREF betrekking op:

 • koudwalsen en draadtrekken wanneer deze activiteiten rechtstreeks verband houden met warmwalsen en/of continu dompelverzinken;
 • de nuttige toepassing van afgewerkte zuren, wanneer deze activiteit rechtstreeks verband houdt met de activiteiten die onder deze BREF vallen;
 • de gecombineerde behandeling van afvalwater van verschillende herkomst, mits de afvalwaterbehandeling niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG valt en de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de onder deze BREF vallende activiteiten;
 • verbrandingsprocessen die rechtstreeks verband houden met de activiteiten die onder deze BREF vallen, mits:
 1. de gasvormige verbrandingsproducten in direct contact met materiaal worden gebracht (zoals directe verwarming of directe droging van basismaterialen), of
 2. de stralings- en/of geleidingswarmte door een volle muur heen wordt overgedragen (indirecte verwarming) zonder dat deze overdracht via een warmteoverdrachtsvloeistof verloopt (met inbegrip van het verwarmen van de zinkpot), of een gas (bv. H2) als warmteoverdrachtsvloeistof fungeert in geval van stapelgloeien.

De BREF is gestructureerd volgens volgende sectoren:

 • Warmwalsen
 • Koudwalsen
 • Draadtrekken
 • Continu thermisch verzinken (van draad of plaat)
 • Discontinu thermisch verzinken (stukwerk)

De BBT-conclusies en algemene inleidende informatie zijn echter in overkoepelende hoofdstukken opgenomen, en verder is er een apart hoofdstuk met milieutechnieken relevant voor meer dan één van de FMP sectoren.

De BREF heeft geen betrekking op:

 • coating van metaal door thermisch spuiten;
 • elektrolytisch en stroomloos bekleden (incl. galvanisatie); deze activiteit valt mogelijk onder de BREF voor de oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (STM, Surface Treatment of Metals and Plastics).