BBT-voorstudie reiniging asbesthoudende reststromen

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Aanleiding voor de voorstudie

In oktober 2016 heeft Go4Circle, aan de BBT/EMIS/EP-stuurgroep de vraag gericht om een BBTstudie uit te voeren naar de verwerkingstechnieken van asbesthoudende afvalstromen (stenen en grond) (verslag ST68). Hun vraag is toegevoegd als Bijlage 3. Op de stuurgroepvergadering van december (verslag ST69) werd beslist dat VITO in 2017 nog niet zou te starten met de BBT-studie, maar eerst een BBT-voorstudie zou uitvoeren, met de bedoeling om de mogelijke scope en aanpak van de BBT-studie vast te leggen.

Doelstellingen van de voorstudie

Het doel van de BBT-voorstudie is enerzijds het onderzoeken of er een draagvlak bestaat of kan gecreëerd worden, bij de diverse betrokkenen (overheid, sector) voor het uitvoeren van een BBTstudie voor verwerking van asbesthoudende reststromen. Anderzijds dient een voorstel voor scope en focus van een eventuele BBT-studie uitgewerkt te worden. Hierbij moet ook onderzocht worden of het zinvol/wenselijk is de scope te beperken tot fysicochemische verwerking van asbesthoudende grond en stenen (cfr. vraag Go4Circle), of uit te breiden naar andere asbesthoudende reststromen en andere verwerkingstechnieken (cfr. vraag stuurgroep). Bedoeling is om een basis uit te werken voor de stuurgroep om de prioriteiten voor het programma vanaf 2018 vast te leggen.