Discussiedocument Lozingsnormen: concentraties of vrachten?

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Inleiding

Bedrijven die afvalwater lozen, moeten voldoen aan de lozingsvoorwaarden die via de milieuvergunning worden opgelegd. In Vlaanderen zijn deze lozingsnormen meestal uitgedrukt als concentraties die in het geloosde afvalwater niet overschreden mogen worden. Sommige bedrijven/sectoren zijn vragende partij om de concentratienormen te vervangen door een normering op basis van vuilvrachten, of om de normen voor toelaatbare maximum concentraties te vervangen door normen voor de toelaatbare gemiddelde concentraties. Hiervoor wordt meestal één van volgende redenen aangehaald:

  • schommelingen in effluentkwaliteit, b.v. seizoens- of activiteitsgebonden schommelingen, die kunnen leiden tot een (tijdelijke) overschrijding van de opgelegde concentratienormen;  

  • doorgedreven waterhergebruik, wat kan leiden tot een ophoping van bepaalde stoffen, waardoor de lozingsconcentraties verhogen.

In dit discussiedocument gaat het BBT-kenniscentrum na welke vormen van lozingsnormen het meest geschikt zijn in verschillende situaties. Hierbij wordt nagegaan welke normen:

  • in overeenstemming zijn met BBT-principe (criterium 1);
  • voldoende bescherming bieden voor de oppervlaktewaterkwalteit (criterium 2);
  • in de praktijk handhaafbaar zijn (criterium 3). Deze bespreking gebeurt los van een specifieke sector. In toekomstige BBT-studies kan dit document als basis gebruikt worden om voor specifieke sectoren aanbevelingen mbt BBT-gerelateerde lozingsvoorwaarden te formuleren.