Stofnormering in Vlarem Toetsing aan de BBT

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Algemene situering

Bestrijding van fijn stof, dat nadelige gezondheidseffecten met zich mee brengt, vormt een belangrijk aandachtspunt binnen het Vlaams en internationaal milieubeleid. Eind 2005 werd in Vlaanderen het zogenaamde ‘Stofplan’ goedgekeurd (Cel Lucht, 2005). In het stofplan wordt de problematiek van fijn stof gekaderd, en worden genomen en geplande maatregelen en acties opgelijst. Eén van de vele maatregelen die in het stofplan worden voorgesteld, is een verstrenging van de stofnormering in Vlarem.

In dit document, opgesteld door het BBT-kenniscentrum op vraag van de stuurgroep, wordt de haalbaarheid/wenselijkheid van een verstrenging van de stofnormering in Vlarem onderzocht vanuit BBT-perspectief. Meer bepaald wordt nagegaan in hoeverre een verstrenging van de bestaande algemene en/of sectorale stofnormering:

  • technisch en economisch haalbaar is in de diverse sectoren, en
  • een significante milieuwinst (stofemissiereductie) oplevert.

In dit inleidend hoofdstuk wordt de fijnstofproblematiek kort gekaderd, en wordt de doelstelling, aflijning en aanpak van de studie concreter uitgewerkt.