BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties

compost
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport omvat een inventaris van de maatregelen die kunnen genomen worden om milieuhinder ten gevolge van de uitbating van composteer- en vergistingsinstallaties te voorkomen of te beperken alsook het BBT advies daaromtrent. Naast het selecteren van de BBT, worden ook aanbevelingen geformuleerd richting milieuwetgeving (Vlarem) en milieusubsidies (ecologiepremie).In composteer- en vergistingsinstallaties zorgen micro-organismen onder gecontroleerde omstandigheden voor de afbraak van biodegradeerbare materialen. Naargelang de aard van het biologisch proces en de procesvoering wordt een onderscheid gemaakt tussen installaties voor:

  • compostering in open lucht, b.v. groencomposteerinstallaties;
  • compostering in gesloten systemen, b.v. GFT-composteerinstallaties of installaties voor champignonsubstraatbereiding;
  • vergisting, b.v. GFT-vergistingsinstallaties (vergisting met aërobe nabehandeling).

In deze studie gaat veel aandacht naar de maatregelen om geurhinder te vermijden of te beperken. Verder worden ook technieken besproken om NH3 emissies, stofemissies, emissies naar bodem en grondwater, emissies naar water, afvalstoffen, energiegebruik en geluidshinder te beperken. Voor vergistingsinstallaties komen ook maatregelen met betrekking tot opslag en behandeling van het geproduceerde biogas aan bod.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2005.