Nieuw op EMIS

28/6/2017

We verwelkomen Jan Claes bvba in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Als bodemsaneringsdeskundige type 2 is Jan Claes bvba erkend om alle types bodemonderzoek volgens het Vlaamse Bodemdecreet uit te voeren: oriënterende bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten, begeleiding van bodemsaneringswerken, technische verslagen voor grondverzet en eindevaluatierapporten voor schadegevallen.

27/6/2017

In opdracht van VMM-MIRA becijferde VITO dat de Vlaamse consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner. Twee derde van deze uitstoot ontstaat buiten Vlaanderen. Ook driekwart van de jobs waarop onze consumptie steunt, bevindt zich buiten ons grondgebied.

26/6/2017

The Council agreed its position on a proposal for a revised directive on energy efficiency. This agreement will allow for the start of negotiations with the European Parliament under the Estonian presidency.

26/6/2017

De Raad heeft vandaag overeenstemming bereikt over zijn standpunt over een voorstel voor een herziene richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Dankzij deze overeenstemming kunnen onder het Estse voorzitterschap onderhandelingen met het Europees Parlement worden aangeknoopt.

26/6/2017

De Raad heeft zonder debat een verordening aangenomen tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering, die de huidige wetgeving (Richtlijn 2010/30/EU) vervangt; de belangrijkste beginselen ervan worden behouden, maar het toepassingsgebied wordt verder verduidelijkt, versterkt en uitgebreid.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving