BBT voor inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen

opslag
Terug naar filteroverzicht

Download studie

In deze BBT-studie worden de Beste Beschikbare Technieken (BBT) bepaald voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen, zowel voor vaste houders als voor verplaatsbare houders. De studie onderzoekt hierbij de maatregelen voor milieubescherming en externe veiligheid. Er wordt gekeken naar de geldende regelgeving, normen en codes van goede praktijk in binnen- en buitenland, en naar bestaande praktische uitvoeringen bij bedrijven. Eén van de voornaamste doelen van de BBT-studie is een onderbouwd advies te formuleren voor een specifiek VLAREM-voorwaardenkader (sectorale en algemene voorwaarden).

De studie behandelt enerzijds technische aspecten zoals de vereiste dimensies, vorm en ontwerp, fysische en chemische (materiaal)eigenschappen van de inkuiping of de vul- of loszone. Ter ondersteuning hiervan zijn onder meer een aantal bijlagen met rekentabellen uitgewerkt als hulpmiddel om de juiste dimensies te bepalen. Anderzijds komen organisatorische aspecten zoals de afvoer van hemelwater, controles en onderhoud van de inkuiping en behandeling van onverenigbare producten aan bod. Er is in de BBT-studie bijzondere aandacht voor maatregelen die proportioneel zijn met de aanwezige risico’s bij bedrijven en een voorwaardenkader dat maatwerk toelaat waar wenselijk, en tegelijk houvast biedt waar nodig.

De gegevens uit deze studie zijn voor verplaatsbare houders geactualiseerd tot 7 december 2020. Voor vaste houders en vul- en loszones zijn de gegevens geactualiseerd tot 12 juli 2019.

 

Bijlagen downloaden
Versie 2 - deze versie bevat volgende correctie:
In werkbladen ‘Grafiek volume’ en ‘Grafiek oppervlakte’ zijn de formules voor de scenario’s met koelen van tanks gecorrigeerd. In de vorige versie ontbrak de hoogte van de tank in deze formules.