Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau

Terug naar filteroverzicht

Download studie

De Europese en Vlaamse milieuregelgeving wordt gebaseerd op de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken (BBT).

Er zijn verschillende mogelijke aanleidingen voor een exploitant voor het uitvoeren van een bedrijfsspecifieke BBT-analyse, al dan niet gelinkt aan een Vlaamse of Europese BBT-studie. Zo kan een exploitant het wenselijk vinden om de toepassing van BBT te onderbouwen, bijvoorbeeld in het kader van een milieuvergunningsaanvraag of om een bepaalde afwijking aan te vragen.

Om een hulpmiddel aan te bieden waarmee dergelijke bedrijfsspecifieke BBT-studies conform de aanpak van de Vlaamse en Europese BBT-sectorstudies kunnen gebeuren, stellen we deze leidraad ter beschikking. De leidraad kan een nuttig referentiepunt zijn voor de exploitant en de milieucoördinator van individuele bedrijven wanneer zij zelf wensen na te gaan wat de BBT in hun situatie is. Deze leidraad kan ook door de uitvoerders van bedrijfsspecifieke BBT-studies (bv. onderzoeksinstellingen of studiebureaus) gebruikt worden als handleiding.

Uiteraard is deze leidraad niet bindend en kan ervan afgeweken worden. De leidraad moet dan ook worden beschouwd als een vrijwillig toe te passen hulpinstrument voor exploitanten.

De leidraad is opgesteld op basis van de ervaring met de Vlaamse BBT-sectorstudies, bedrijfsspecifieke studies van VITO en de ervaringen met de Europese BBT-studies (Best Available Techniques Reference Documents, BREFs). De wettelijke bepalingen in de Vlaamse (VLAREM) en Europese wetgeving (Richtlijn Industriële Emissies - 2010/75/EU) fungeren als kader. Deze leidraad wordt verspreid na goedkeuring van de BBT/EMIS/EP stuurgroep. De meeste recente versie is steeds op de EMIS-website toegankelijk (http://www.emis.vito.be , luik BBT-kenniscentrum, andere publicaties).