Beste Beschikbare Technieken voor duurzaam watergebruik en -verbruik

water
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité samengesteld met vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid (VMM en Departement Omgeving - GOP & Handhaving), vertegenwoordigers van de industrie en de landbouw, kenniscentra en studiebureau's.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

Bij duurzaam watergebruik en -verbruik wordt de nadruk gelegd op waterbesparing, slim watergebruik, het sluiten van waterkringlopen en het gebruik van alternatieve waterbronnen.  

Deze nieuwe BBT-studie voor duurzaam watergebruik en -verbruik zal enerzijds focussen op sectoren die veel water verbruiken of die economisch sterk afhankelijk zijn van water en anderzijds op activiteiten met een belangrijke impact op water, onafhankelijk van de sector. Ook zal er gekeken worden naar de landbouwsector, meer bepaald de akkerbouw op vlak van irrigatie en rationeel watergebruik. 

De BBT-studie zal een actualisatie geven van de milieuvriendelijke technieken die kunnen bijdragen tot de drietrapsstrategie: voorkomen, beperken & duurzaam en veilig invullen van de watervraag, waarbij veilig staat voor zo weinig mogelijk risico’s voor mens en milieu. Daarnaast zal er gekeken worden hoe er rekening gehouden kan worden met: het juiste water (‘fit for use’ principe), op de juiste plaats, op het juiste moment.           

Met deze BBT-studie is het dus de bedoeling om duurzaam watergebruik en -verbruik na te streven in de Vlaamse industrie en landbouw, in het bijzonder om de kans op periodes van waterschaarste en droogteproblematiek zo klein mogelijk te houden.