BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen

erfsappen
Terug naar filteroverzicht

Download studie

In de nieuwe BBT-studie erfsappen ligt de focus op het voorkomen van afstromen van erfsappen bij activiteiten (bv. inkuilen en opslag) die plaatsvinden bij een landbouwbedrijf of covergistingsinstallatie (ingedeelde inrichtingen). Er zijn in deze studie 29 milieuvriendelijke technieken als BBT weerhouden. Enerzijds bevat de studie 14 generieke BBT (altijd BBT), van toepassing voor alle bedrijven die binnen de scope van deze studie vallen zoals bv. algemene orde en netheid toepassen; regelmatige opvolging, controle en onderhoud van installaties, kuilplaten en (erf)verhardingen; een preventieplan opstellen om de verontreiniging van hemelwater en afstromen van erfsappen zoveel mogelijk te voorkomen; voldoende opslagcapaciteit in de rijkuil of sleufsilo voorzien; tijdig ledigen van de opslagvoorziening(en) voor silosappen. Anderzijds zijn er 15 aanvullende of bijkomende BBT (BBT vgtg) van toepassing, mits voldaan aan de geldende randvoorwaarden (bv. igv nieuw aan te leggen erf/bedrijfsterrein) en/of voor specifieke deelsectoren (bv. landbouwbedrijven of covergistingsinstallaties), bv. overkappen van de opslag met een hoog risico op perssappen en percolaatwater voor materialen waarvoor beperkte opslaghoeveelheid nodig is. In het kader van het circulariteitsprincipe werden de BBT inzake waterhergebruik eveneens onder de aandacht gebracht, bv. dakgoten plaatsen om niet-verontreinigd hemelwater op te vangen; een aparte, ingerichte reinigingsplaats voorzien voor materiaal en machines.

In sommige situaties zal het toepassen van de preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen niet voldoende zijn om te voorkomen dat er silosappen of andere erfsappen afstromen. In dergelijke gevallen is het aanbevolen om bijkomend end-of-pipe behandelings- of zuiveringstechnieken toe te passen, afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie ofwel op het gehele bedrijfsafvalwater ofwel op specifieke fracties van de erfsappen. Maatregelen voor de behandeling van (specifieke)afvalwater(fracties) zijn bv. opvangen en behandelen via biologische zuivering, mee verwerken in een covergistingsinstallatie; beregenen op de weide of beteelde landbouwgronden/gebruiken als irrigatiewater.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot april 2022.