BBT voor kleiverwerkende nijverheid

keramische industrie
Terug naar filteroverzicht

Download studie

In dit rapport worden de BBT voor de kleiverwerkende nijverheid in kaart gebracht. Deze BBT-studie is een herziening van de in december 1999 gepubliceerde 1ste versie van de BBT-studie. Bij de herziening werd ondermeer de implementatie van de in 1999 als BBT geselecteerde maatregelen geëvalueerd.

De kleiverwerkende industrie produceert keramische producten door middel van verhitting van kleien of lemen. Vlaanderen telt een 30-tal kleiverwerkende bedrijven. Zij produceren in hoofdzaak bakstenen (snelbouw- en gevelsteen), kleidakpannen, gresbuizen en geëxpandeerde kleikorrels. Bij de selectie van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de kleiverwerkende industrie werd in het bijzonder aandacht geschonken aan het aspect luchtverontreiniging. Via de rookgassen die ontstaan tijdens het bakproces is de sector immers een bron van o.a. SOX-, HF-, HCl-, stof- en VOS-emissies. Daarnaast doen zich ook stofemissies voor tengevolge van het transport en het verwerken van de grondstoffen.

Het pakket van gesuggereerde BBT bestaat enerzijds uit een aantal procesgeïntegreerde maatregelen waarmee de kleiverwerkende industrie het ontstaan van luchtemissies gedeeltelijk kan vermijden. Anderzijds omvatten de BBT ook een aantal rookgasreinigingstechnieken waarmee de emissies uit de rookgassen kunnen verwijderd worden.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot december 2007.