Techniekfiches

Stoffiches

Bij het op- en overslaan van droge bulkgoederen komen aanzienlijke hoeveelheden diffuus stof in de buitenlucht terecht. Grof stof kan lokaal voor heel wat hinder zorgen. Daarnaast wordt echter ook fijn stof (<PM10) geproduceerd. De fijne (<PM 10) en ultrafijne (PM 2.5) stoffracties kunnen zich over veel grotere afstanden verspreiden en worden geassocieerd met tal van negatieve gezondheidseffecten. 

In 45 technische fiches wordt de huidige stand van zaken rond stofreducerende technieken bij op- en overslag van droge bulkgoederen samengevat.

Preventie bodemverontreiniging

Ter preventie van bodemverontreiniging kunnen diverse preventieve maatregelen genomen worden, die zijn onderverdeeld in emissie- en immissiebeperkende maatregelen. Onderstaande maatregelen zijn hier verder beschreven in technische fiches.

  • Aanleg van afwatering en riolering
  • Onderhoud en inspectie van afwatering en riolering
  • Overvulbeveiliging
  • Spill-kits