BREF voor grote stookinstallaties (LCP)

stookinstallatie
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF heeft betrekking op de volgende in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU omschreven activiteiten:

  • 1.1: de verbranding van brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, uitsluitend wanneer deze activiteit plaatsvindt in stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer;
  • 1.4: de vergassing van steenkool of andere brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 MW of meer, uitsluitend wanneer deze activiteit rechtstreeks verband houdt met een stookinstallatie;
  • 5.2: de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalmeeverbrandingsinstallaties voor ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 t per uur of voor gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 t per dag, uitsluitend wanneer deze activiteit plaatsvindt in onder punt 1.1 hierboven vallende stookinstallaties.

De BREF  betreft in het bijzonder de upstream- en downstreamactiviteiten die rechtstreeks verband houden met de bovengenoemde activiteiten, met inbegrip van de toegepaste technieken voor emissiepreventie en -beperking. Bij de brandstoffen die in deze BREF aan de orde komen, gaat het om alle vaste, vloeibare en/of gasvormige brandbare materialen, met inbegrip van:

  • vaste brandstoffen (bv. steenkool, bruinkool, turf);
  • biomassa (zoals omschreven in artikel 3, punt 31, van Richtlijn 2010/75/EU); - vloeibare brandstoffen (bv. zware stookolie en gasolie);
  • gasvormige brandstoffen (bv. aardgas, waterstofhoudend gas en syngas);
  • sectorspecifieke brandstoffen (bv. bijproducten van de chemische en de ijzer- en staalindustrie);
  • afvalstoffen, met uitzondering van ongesorteerd stedelijk afval zoals omschreven in artikel 3, punt 39, en van andere afvalstoffen zoals vermeld in artikel 42, lid 2, onder a), ii), en a), iii), van Richtlijn 2010/75/EU