BBT-studie geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten

geluidshinder
Terug naar filteroverzicht

Download studie

In deze BBT-studie werden maatregelen geïdentificeerd om geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten te beperken. Bij bouw- en sloopactiviteiten worden er namelijk onvermijdelijk geluid en trillingen gegenereerd, die mogelijk hinder veroorzaakt bij personen die zich in de buurt van de geluids- of trillingsbron bevinden. Naast de subjectieve ervaring, waarbij geluid- en trillingen als storend ervaren kunnen worden, kan de daaruit voortkomende hinder ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

De geluidshinder is daarbij afhankelijk van akoestische factoren zoals het geluidsniveau of de blootstellingsduur en van niet-akoestische factoren zoals het type werkzaamheden dat uitgevoerd wordt of het tijdstip waarop de werken worden uitgevoerd. De trillingshinder bedoeld in deze studie, is de hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen veroorzaakt door trillingsbronnen gelinkt aan bouw- en sloopactiviteiten. De eventuele schade die door deze trillingen veroorzaakt wordt, ligt buiten scope van deze studie.

Heel wat van de geïdentificeerde maatregelen of technieken kunnen slechts van geval tot geval als BBT beschouwd worden, omdat de mate waarin ze inzetbaar zijn afhankelijk is van de technische/economische beperkingen en lokale omstandigheden. Ook zijn ze niet in alle situaties kosteneffectief en bijna alle maatregelen leiden tot een verhoging van de kosten.  Of de kostprijs opweegt tegen de beperking van de hinder, is niet alleen afhankelijk van de kostprijs zelf maar ook van de specifieke hindersituatie. De voorspelling van hinder is echter een complex gegeven, gezien de situatiegebonden verwevenheid van de verschillende hinderbepalende parameters.

Om de specifieke hindersituatie (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid van receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor) mee te nemen in de BBT-selectie, werd een richtinggevend model uitgewerkt. Op basis van dit model kan vervolgens beoordeeld worden welke maatregelen men in welke specifieke hindersituatie in overweging kan nemen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2020.