Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Hier vind je de finale draft van de BBT-studie voor geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van : Departement omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Department omgeving - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid, Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie, Stad Antwerpen – Milieu-Interventie.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met bbt@vito.be.

Scope

Deze BBT-studie heeft tot doel maatregelen aan te reiken om geluids- en trillingshinder van  bouw- en sloopactiviteiten (inclusief infrastructuurwerken) te beperken, bv. onder de vorm van een code van goede praktijk. Hierbij zal rekening gehouden worden met:

  • het aantal potentieel gehinderden en daarmee samenhangend de zones waarin de werken plaatsvinden en het tijdstip waarop de werken doorgaan;
  • de draagkracht van de uitvoerders, waarbij er wordt gekeken naar de eventuele vereiste tot investeringen en zonodig een onderscheid gemaakt wordt tussen werken uitgevoerd door particulieren en door aannemers;
  • uitzonderlijke projecten.

Ook omkaderende maatregelen zoals communicatie met de buurt worden mee in de studie opgenomen.
Het is niet de bedoeling bijkomende regelgeving te voorzien voor de bouwsector, wel om te komen tot (een pakket van) maatregelen die, afhankelijk van de specifieke nood, kunnen worden toegepast.

Zowel vergunningverleners en omwonenden als de bouwsector en particulieren zullen dus beroep kunnen doen op deze studie, die ook als basis kan dienen om de aanpak van deze problematiek te harmoniseren tussen de betrokken beleidsniveaus.