BBT voor de sector verwerking van afgewerkte olie

olie
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport beschrijft de verschillende alternatieven die in Vlaanderen voorhanden zijn om afgewerkte olie te verwerken. Naast de technische beschrijving van de processen worden ook de milieu-effecten van de verwerkingsroutes in kaart gebracht, zodat de verwerkingssystemen beoordeeld kunnen worden op milieuvriendelijkheid. Hierbij ligt de nadruk op het vermijden dat zwavelverbindingen, metalen, vluchtige organische stoffen (VOS en producten van onvolledige verbranding, vb. CO, PAK's, dioxines) in het milieu terechtkomen. Ook de mate waarin materiaal- en energierecuperatie plaatsvindt, wordt bekeken.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 1999.