Beste Beschikbare Technieken voor (mest)covergistingsinstallaties

 Mestcovergistingsinstallatie
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze BBT-studie beschrijft de toegepaste technieken en milieuaspecten van vergistingsinstallaties waarin mest en/of energiegewassen en/of organisch-biologische afvalstromen worden omgezet in biogas en digestaat. Ze brengt de stand van zaken betreffende (mest)covergisting in Vlaanderen (o.a. inputstromen, locatie en digestaatbehandelingstechnieken) in kaart en maakt een selectie van de Beste Beschikbare Technieken ter voorkoming en/of beperking van water- en energieverbruik,  afval en nevenstromen, hinder door geluid en trillingen, emissies naar water en lucht (o.a. ammoniak, methaan, geur en stof), explosierisico’s en ter verbetering van de veiligheid (bv. opslag zwavelzuur). Specifieke aandacht gaat daarbij naar de processtappen voorbehandeling, eigenlijke vergisting, biogasbehandeling en digestaatbehandeling. Het merendeel van de BBT voor (mest)covergistingsinstallaties zijn preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen. Daarnaast wordt in deze studie ook de geldende Vlaamse milieuregelgeving beschreven en worden daar waar relevant voorstellen voor aanpassing of aanvulling geformuleerd.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot februari 2012.