Tools

AFSS

AFSS is een beslisondersteunend instrument dat overheid, bedrijven en milieuadviesbureaus helpt bij het zoeken naar mogelijke combinaties van verwerkingstechnieken van specifieke afval- en materiaalstromen. Klik hier om de toepassing te gebruiken.


B-SAT

B-SAT is an excel tool developed for stakeholders involved in the use of all kinds of biomass for production and consumption of electricity and heat. The development of this tool was the main aim of a joint PhD project by VITO (The Flemisch Institute for Technological Research) in cooperation with the University of Antwerp and the University of Leuven. The tool offers the possibility to carry out comprehensive sustainability assessments of various bioenergy systems in a practical and efficient way addressing all three dimensions (i.e. environmental, social and economic) of sustainability.  Click here to open the tool. Please note this tool is in English.


BOSS

BOSS is een beslisondersteunend systeem dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een bodemverontreiniging te saneren. Het BOSS heeft niet als doel om automatisch op basis van de ingegeven data dè Beste Beschikbare saneringstechniek voor te stellen maar wel om een aantal mogelijke saneringstechnieken te selecteren, waaruit de expert dan eventueel de Beste Beschikbare Techniek kan selecteren.


Databank BBT

Een door het BBT kenniscentrum ontwikkelde databank geeft een overzicht van alle BBT en andere milieutechnieken die in de Vito BBT-studies en de Europese BBT-studies (BREFs) vermeld staan. Men kan zowel zoeken op bedrijfstak als milieuaspect. Het resultaat is een lijstje van technieken. Doorklikken op elke techniek geeft meer informatie en leidt uiteindelijk naar de volledige tekst van de BBT-studie. Klik hier om de toepassing te gebruiken.


EMIS-convertor

De 'EMIS-convertor' is een handig instrument om mathematische relaties tussen verschillende eenheden binnen eenzelfde domein op te vragen. Tot op heden hebben we ons beperkt tot de voor de hand liggende domeinen : lengte, vermogen, kracht, snelheid, gewicht, druk, ... Naast het consulteren van de mathematische relatie tussen twee eenheden is het mogelijk een getal in te geven gecombineerd met twee verschillende eenheden. De convertor berekent voor jou het getal in de andere eenheid.


Environmental lawforce

De databank is een onderzoeksresultaat van het project “Environmental Law Enforcement: a Comparison of Practice in the Criminal and the Administrative Tracks. Klik hier om de toepassing te gebruiken.


Felnet

FELNET is een centrale catalogus van documenten handelend over milieu en die beschikbaar zijn in één van de Belgische partner bibliotheken.


iBBT

iBBT is een interactieve online tool die de soms lijvige BBT-studies makkelijker hanteerbaar maakt en gestructureerd weergeeft. Met iBBT kan u grasduinen in een BBT-studie om een sector beter te leren kennen, maar tegelijk is iBBT hét instrument bij uitstek om voor één van de beschikbare sectoren snel en gericht informatie op te zoeken omtrent de sectorspecifieke 'processen en bijhorende milieu-impact' enerzijds, en de 'beschikbare milieuvriendelijke technieken' anderzijds.


Lichthinder

Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht bij mens en dier. Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Deze site wordt beperkt tot lichthinder door buitenverlichting waarbij ook aandacht besteed wordt aan het energieverbruik. Klik hier om de toepassing te gebruiken.


LUSS

LUSS is een beslisondersteunend systeem dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een luchtverontreiniging op te lossen. LUSS werd opgemaakt door het BBT-kenniscentrum in samenwerking met de afdeling Milieu-en Procestechnologie van VITO. Klik hier om de toepassing te gebruiken.


Navigator App

De mobiele Navigator maakt het mogelijk om alle wetgeving die beschikbaar is op de Navigator website te downloaden. 
Eenmaal de wetteksten zijn geïnstalleerd, kan je deze ook offline consulteren.
VLAREM, VLAREL, DABM, MER, VLAREBO, bodemdecreet, Milieuvergunningsdecreet en nog veel meer, steeds bij de hand.


Navigator milieuwetgeving

Alle leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving op één plaats. Klik hier om de toepassing te gebruiken.


Reinigbaarheid van grond

VITO heeft in opdracht van OVAM een expertsysteem ontwikkeld waarmee  kan bepaald worden of de aangeboden partijen uitgegraven bodem al dan niet reinigbaar zijn.  Het beslisondersteunend systeem (BOS) is ontwikkeld om de reinigbaarheid van verontreinigde grond op indicatieve wijze te beoordelen.  De methodiek is beschreven in het bijhorend rapport. Met het programma kunnen de betrokkenen de reinigbaarheid op een relatief eenvoudige en indicatieve wijze beoordelen.  Klik hier om de toepassing te raadplegen.


Simulator

De simulator is een interactieve webtoepassing die je toelaat op een snelle en vlotte manier courante energie/milieugerelateerde berekeningen te laten uitvoeren. Zo krijg je bijvoorbeeld de mogelijkheid om de energiekost voor het opwarmen van water of de CO2-uitstoot bij de verbranding van x ton steenkool on-line te simuleren. Klik hier om de toepassing te gebruiken.


Stoffiches

45 technische fiches die de huidige stand van zaken rond stofreducerende technieken bij op- en overslag van droge bulkgoederen samenvatten. Ze omvatten enkel technieken waarvan de werking op industriële schaal bewezen is.  De fiches worden opgedeeld in primaire en secundaire maatregelen enerzijds en organisatorische, technische en constructiemaatregelen anderzijds. Onder primaire maatregelen verstaat men maatregelen die de vorming van stof verhinderen. Secundaire maatregelen beperken de emissies van het ontstane stof naar de omgeving.


WASS

WASS is een beslisondersteunend instrument dat de overheid, de bedrijven en milieuadviesbureaus helpt bij het zoeken naar mogelijke combinaties van zuiveringstechnieken om een bepaald afvalwaterprobleem op te lossen. Klik hier om de toepassing te gebruiken.