BBT-conclusies

Een belangrijk nieuw onderdeel van de BREFs (BBT-referentiedocumenten) zijn de BBT-conclusies. Dit zijn de conclusies over de Beste Beschikbare Technieken. Hierin worden onder andere de met de Beste Beschikbare Technieken geassocieerde emissieniveaus en de daarmee verbonden monitoring beschreven. Deze BBT-conclusies worden vastgesteld door een comité van de lidstaten (artikel 75), ze worden vertaald in alle talen van de EU-lidstaten.

Volgens artikel 14 lid 3 van de Richtlijn Industriële Emissies vormen BBT-conclusies de referentie voor de vergunning. In artikel 15 lid 3 staat dat de emissiegrenswaarden in de vergunning niet hoger mogen zijn dan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BAT-AELs) uit de BBT-conclusies. Hier kan slechts onder strikte randvoorwaarden van worden afgeweken (Artikel 15 lid 4).

Binnen een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese Comissie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie moeten de vergunningvoorwaarden getoetst en zonodig  aangepast worden aan de nieuwe BBT-conclusies, en dient  de installatie aan de nieuwe vergunningsvoorwaarden voldoen (Artikel 21 lid 3 Richtlijn Industriële Emissies).

 

BREF BBT conclusies
BREF voor de glasproducerende industrie BBT-conclusies (NL - 1.4 MB)
BREF voor de productie van ijzer en staal BBT-conclusies (NL - 1.03 MB)
BREF voor cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide BBT-conclusies (NL - 2.03 MB)
BREF voor leerlooierijen BBT-conclusies (NL - 0.9 MB)
BREF voor de chlooralkaliproducerende industrie  BBT-conclusies (NL - 0.8 MB)
BREF voor de pulp-en papierindustrie BBT-conclusies (NL - 1.1 MB)
BREF raffinaderijen BBT-conclusies (NL - 0.7 MB)
BREF voor de productie van houten plaatmaterialen BBT-conclusies (NL - 0.4 MB)
BREF voor de behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector BBT-conclusies (NL - 0.7 MB)
BREF voor de non-ferrometaalindustrie BBT-conclusies (NL - 1.33 MB)
BREF voor intensieve veeteelt BBT-conclusies (NL - 0.58 MB)