Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC)

Hieronder kan u het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) terugvinden dat vanaf 15 januari 2020 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 20 december 2019 (BS 10 januari 2020), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium.

Het LUC wordt jaarlijks geüpdatet. De kolom ‘ter info’ bevat ontwerpmethoden voor het nieuwe LUC die nog gewijzigd kunnen worden. Deze methoden moeten pas toegepast worden indien ze een definitieve status verkrijgen. In LUC-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de versie van januari 2019.

Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het LUC.

 

DEEL 0. ALGEMEEN

TER INFO

LUC/0/001 Meetplaats in het gaskanaal 10/2018    
LUC/0/002 Meting van afgastemperatuur 09/2017  
LUC/0/003 Bepaling van water in een gasstroom 09/2017  
LUC/0/004 Meting van gassnelheid en volumedebiet in een gaskanaal 11/2018  
LUC/0/005 Essentiële kwaliteitsvereisten voor emissiemetingen 10/2019  
LUC/0/006 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 07/2017  

 

 

DEEL 1. - STOFVORMIGE COMPONENTEN MET ISOKINETISCHE BEMONSTERING

TER INFO

LUC/I/001 Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal 10/2018    
LUC/I/002 Bepaling van de stofvormige fractie van metalen in een gaskanaal 09/2019  
LUC/I/003 Bepaling van de massaconcentraties PM10 en PM2.5 in een geleide gasstroom met behulp van tweetrapsimpactoren

rekenblad van de ISO norm 23210 wordt als bijlage aan deze compendiummethode toegevoegd
09/2017  

DEEL 2. - GASVORMIGE AFGASCOMPONENTEN MET MEETTOESTELLEN GEMETEN

TER INFO

LUC/II/001 Bemonstering voor afgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren 10/2019    
LUC/II/002 Bepaling van de concentratie PER (tetrachlooretheen) in de lucht van textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel 10/2016  

DEEL 3. - GASVORMIGE COMPONENTEN OF TOTAAL (GAS+STOF), (NAT)CHEMISCHE BEMONSTERING

TER INFO

LUC/III/001 Bepaling van de concentratie aan gasvormige anorganische chloriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HCl 09/2017    
LUC/III/002 Bepaling van  lage gehaltes gasvormig chloor in een gaskanaal 09/2019    
LUC/III/003 Bepaling van het gehalte NH3 in een gaskanaal 09/2017    
LUC/III/004 Bepaling van het gehalte gasvormig formaldehyde in een gaskanaal 09/2019    
LUC/III/005 Bepaling van het gehalte gasvormig fenol in een gaskanaal 09/2017    
LUC/III/006 Bepaling van de concentratie van gasvormige fluoriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HF 10/2018    
LUC/III/008 Natchemische bepaling van SOx in een gaskanaal 10/2018    
LUC/III/009 Bepaling van het gehalte gasvormig HCN in een gaskanaal 09/2017    
LUC/III/010 Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal 09/2019    

DEEL 4. - VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

TER INFO

A. Monstername    
LUC/IV/000 Bemonstering van individuele vluchtige organische stoffen in een gasstroom 10/2016  
B . Analyse  
LUC/IV/001 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde aromatische koolwaterstoffen met GC-MS 10/2017  
LUC/IV/002 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde alifatische halogeenkoolwaterstoffen met GC-MS 10/2017  
LUC/IV/003 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde glycolethers met GC-MS 10/2017  
LUC/IV/004 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde esters en acrylaten met GC-MS 10/2017  
LUC/IV/005 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde olefinische koolwaterstoffen met GC-MS 10/2017  
LUC/IV/006 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde paraffinische koolwaterstoffen met GC-MS 10/2017  
LUC/IV/007 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde ketonen met GC-MS 10/2017  
LUC/IV/008 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde ethers met GC-MS 10/2017  
LUC/IV/009 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde alcoholen met GC-MS 10/2017  
LUC/IV/010 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde dimethylformamide met GC-MS 11/2017  
LUC/IV/011 Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS 11/2018    
LUC/IV/012 Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS 10/2018    

DEEL 5. - ZEER VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN DIE IN GASVORM BEMONSTERD WORDEN

TER INFO

LUC/V/001 Bepaling van zeer vluchtige organische stoffen (ZVOS) in emissies met behulp van gaschromatografie 09/2017    

DEEL 6. - ZWARE COMPONENTEN MET MEERFASENBEMONSTERING (DIOXINES, PAK’s, PCB’s)

TER INFO

LUC/VI/001 Bepaling van het gehalte aan PAK’s 09/2019    
LUC/VI/002 Bepaling van het gehalte aan PCDD'S, PCDF'S en dioxineachtige PCB's 10/2018  

DEEL 7. DIFFUSE EMISSIES, EMISSIEFACTOREN, RENDEMENTSBEPALING EN DERGELIJKE

TER INFO

LUC/VII/001 NHrendementsbepaling van luchtwassers bij stalsystemen 10/2018    
LUC/VII/002 Bepaling van trichlooramine in zwembadlucht 10/2016