Werkgroep Lucht/LABS-contactdag

Jaarlijks wordt door VITO in opdracht van LNE een werkgroep Lucht/LABS-dag georganiseerd voor alle laboratoria erkend in de discipline lucht en voor bedrijven die zelfcontrolemetingen voor lucht uitvoeren. De activiteiten van deze werkgroep omvatten ondermeer:

  • technische toelichting en bespreking van de beschikbare procedures  van het ‘Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC-compendium)’ en de Codes van Goede Praktijk (CvGP) voor luchtmetingen op de VITO-EMIS website;
  • het inventariseren van de knelpunten, zowel op analytisch als op wettelijk vlak en het zoeken naar oplossingen hiervoor;
  • het bundelen van expertise voor de parameters die moeilijk meetbaar zijn;
  • het aanpassen van referentiemeetmethoden binnen het LUC-compendium, rekening houdend met de praktijkervaring van de milieulaboratoria;
  • het bespreken van prioriteiten en behoeften rond methodevalidatie;
  • het bespreken van de organisatie van ringonderzoeken voor de validatie van nieuwe of gewijzigde methoden;
  • het identificeren van nieuwe methoden voor bijkomende parameters.

Door op een van onderstaande jaartallen te klikken, komt u bij de presentaties van dat jaar terecht:

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 20132014, 2015, 2016, 2017, 2018, 20192020, 2022, 20232024

 

 

26/04/2024
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Overzicht van de recente aanpassingen aan het LUC compendium - (Wendy Swaans, VITO)

Het “de vervuiler betaalt-principe” toegepast op de sector van de Shredders: depositie van dioxines en PCB - (Maarten Jan Aelbrecht - VMM)

Van BREF tot BBT-GEN - (Sander Vander Aa, VITO) Het managen van de PFAS problematiek bij Indaver - (Andres Van Brecht – Indaver)
Feedback Europese werkgroep CEN TC264 - (Martine Van Poppel, VITO) SO2, SO3 en SOx: nieuw onderzoek met gevoelige aanpassing van het LUC(Guido Lenaers, VITO)
De HF ringtesten zijn afwijkende resultaten: EUREKA! - (Guido Lenaers - VITO)  
05/05/2023
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Overzicht aanpassingen compendium lucht  - (Wendy Swaans, VITO)

Nieuwe compendiummethode LUC/0/007 - Monsterconservering- en bewaring(Wendy Swaans, VITO)

CvGP Batch na Consultatieronde 2 - (Gert Otten, VITO) Validatie van luchtkwaliteitssensoren - (Martine Van Poppel, VITO)
De Cirkel Rond?
Een systemische aanpak van PFAS in Vlaanderen
- (Karl Vrancken, VITO)
Analytische validatie, scope & meetonzekerheid - (Griet Jacobs, VITO)
LUC/VI/003: Bepaling van de concentratie aan PFAS in een geleide gasstroom - (Jelle Hofman, VITO) PFAS in emissies - Vergelijkende metingen - (Patrick Berghmans - VITO)
29/04/2022
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Overzicht van de recente aanpassingen aan het LUC compendium - (Wendy Swaans, VITO)

Monitoring PFAS in stack emissions(Patrick Berghmans, VITO)

Toelichting bij de draft Code van Goede Praktijk rond emissiemetingen bij Batchprocessen (Gert Otten, VITO) PFAS OTM-45(Griet Jacobs en Stefan Voorspoels)
13/10/2020
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG  

Overzicht van recente aanpassingen aan het LUC compendium - (Wendy Swaans, VITO)

 

Bepaling van SOx of SO2 bij een SOX Emissiegrenswaarde - (Wendy Swaans, VITO)

 

Evaluatie met voorstel tot aanpassing van de criteria voor parameterbeoordeling bij ringtesten en praktische proeven - (Guido Lenaers, VITO)

 
26/09/2019
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Overzicht van de recente aanpassingen aan het LUC compendium - (Wendy Swaans, VITO)

Validatie en vergelijk van meetmethodes voor formaldehyde – (Wendy Swaans, VITO) 

Toelichting bij de draft Code van Goede Praktijk rond emissiemetingen – (Gert Otten, VITO) - Presentatie niet publiek beschikbaar

De HF-ringtest: onderzoek van mogelijke fouten bij de bemonstering – (Guido Lenaers, VITO)

Discussie rond VOC-screeningsmethode – (Maarten Spruyt, VITO)

 
12/10/2018
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG
Overzicht van de recente aanpassingen aan het LUC compendium - (Wendy Swaans, VITO) Eerste ervaringen met een Quantum Cascade Laser analyser voor NO, CO en CO(Guido Lenaers, VITO) – Presentatie niet publiek beschikbaar
Voorstel van gecombineerde VOS compendiumprocedures(Maarten Spruyt, VITO)  
De HF-ringtest: vergelijkende analyse van labo-dubbelstalen gemeten door VITO - (Wendy Swaans, VITO)   
Toelichting bij een aantal aspecten van de draft Code van Goede Praktijk ‘Stookinstallaties’ - (Gert Otten, VITO)  
22/09/2017
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Overzicht van de recente aanpassingen aan het LUC compendium(Wendy Swaans, VITO)

Hoe eenvoudig is een gemiddelde?(Wim Burgers, Rijkswaterstaat-InfoMil)

Meetgaskoelers bij de meting van NO2 en SO2 in vochtig afgas – (Guido Lenaers, VITO) – Presentatie niet publiek beschikbaar    

Het rapport is beschikbaar via volgende link: Richtlijnen voor omgang met meetgaskoelers bij de meting van NO2 en SO2 in vochtig afgas

Gasmengsels voor Calibratie & Testing: aanmaak, certificatie en herleidbaarheid – (Patrick Boermans, Praxair) – Presentatie niet publiek beschikbaar

Resultaten van de enquête rond batchprocessen(Wendy  Swaans, VITO)

Emissiemetingen volgens SCIOS scope 6(Wim Burgers, Rijkswaterstaat-InfoMil)

Code van Goede Praktijk Batch processen: kader(Gert Otten, VITO)

 
16/09/2016
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

LUC-procedure bemonstering vluchtige organische stoffen - (Maarten Spruyt, VITO)

De juiste keuze en gebruik van een kalibratiegas - (Gerard Nieuwenkamp, VSL)

Resultaten enquête vluchtige organische stoffen - Maarten Spruyt en Françoise Geyskens, VITO)

Flue gas flow rate measurement for verifying continuous monitoring at power stations according to EN ISO 16911 - (Jurgen Annendijck, Laborelec)

Omgang met meetgaskoelers bij de meting van NO2 en SO2 in vochtig afgas: eerste resultaten - (Guido Lenaers, VITO)

De bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in Vlaanderen: resultaten meetcampagne - (Martine Van Poppel, VITO) - presentatie niet publiek beschikbaar

Terugblik op onaangekondigde audits - (Wendy Swaans, VITO)

 

Aanpassingen aan de CvGP ‘stookinstallaties’ - (Gert Otten, VITO)

 
24/11/2015
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Overzicht van de recente aanpassingen aan het LUC compendium - (Wendy Swaans, VITO)

Toepasbaarheid van de Europese debietnorm EN-ISO 16911-1  - (Edwin Spies, Tauw)

Discussie rond items buiten LUC-procedures meetplaats en debiet - (Wendy Swaans, VITO)

LUC-procedure debiet met bespreking reacties van labo's, VITO-antwoorden en discussie - (Wendy Swaans, VITO)

Toelichting bij SO3 dauwpuntsbepaling via calculator - (Guido Lenaers, VITO)

Rotatie van uitvoerders en instrumentatie bij LABS-ringtesten - (Guido Lenaers, VITO)

LUC-procedure meetplaats met bespreking van reacties van labo’s, VITO-antwoorden en discussie - (Wendy Swaans, VITO)

 

Probleemsituaties uit 20 jaar ervaring met metingen op stookinstallaties - (Johan Versieren, JOVECO)

 

LUC-procedures bemonstering vluchtige organische stoffen en DMF - (Maarten Spruyt, VITO)

 
21/11/2014
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Uitwerking van algemene richtlijnen voor omgang met afwijkingen van meetopeningen en meetplatform voor welbepaalde gevallen in bestaande situaties: stand van zaken en discussie  (+ Schema opgesplitst) - (Wendy Swaans, VITO)

Ontwikkeling van een meetmethode om de concentratie van PER (tetrachlooretheen) in de lucht te bepalen voor textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel - (Guido Lenaers, VITO)

Voorstelling van de procedure ‘Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten door een erkend laboratorium’ - (Rudy Van Cleuvenbergen, VITO)

Onderzoek naar de kwaliteit van NO2-gasmengsels - presentatie niet publiek beschikbaar

Overzicht van de recente aanpassingen aan het LUC compendium met speciale aandacht voor SOx, SO2, SO3 en de betrokken erkenningspakketten - (Wendy Swaans, VITO)

 
06/12/2013
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Overzicht van de recente aanpassingen aan het LUC compendium(Wendy Swaans, VITO)

Rol van ISSeP als sectoraal operator - (B. Bergmans, ISSeP; Engelse versie)

Rondetafelgesprek over de ervaringen van de labo’s met het LUC compendium

Beoordeling van FTIR als continue meetmethode voor cyaanwaterstof in katalytische krakingsinstallaties - (Guido Lenaers, VITO)

Discussie rond omgang met afwijkingen van meetopeningen en meetplatform

 
Meetmethode voor chroom (VI) in emissies: een stand van zaken - presentatie niet publiek beschikbaar  
09/11/2012
Agenda
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Overzicht aanpassingen aan het compendium LUC - (Wendy Swaans, VITO)

Kwaliteitsborging bij HF ringtest - (Wendy Swaans, VITO)

Bemonstering van individuele VOS in een gasstroom - (Toon De Ceuster, VITO)

Invloed van VLAREL op aanpak erkenningen - (Hilde Van den Broeck, VITO)

Rendementsbepaling NH3-verwijdering van luchtwassers bij stalsystemen - (Gert Otten, VITO)

Historiek van de resultaten van de LABS ringtesten (Guido Lenaers, VITO)

Natchemische bepaling van SOx in een gaskanaal - (Wendy Swaans, VITO)

 

Bepaling van zeer vluchtige organische stoffen (ZVOS) in emissies met behulp van gaschromatografie - (Guido Lenaers, VITO)

 
25/10/2011
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG
Compendium Lucht Emissiemeting - (Wendy Swaans, VITO)
Opmerkingen werkgroep
01/10/2010
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Meetonzekerheidsberekening op de gasgeneratie bij ringtesten - (Wendy Swaans, VITO)

Predictive Emission Monitoring System als back-up emissie monitor voor AMS - (Jan Mertens, Laborelec)
Rapportering van ringtestresultaten - (Rob Brabers, VITO) Overzicht veldaudits Lucht - (Gert Otten, VITO)
Statistische verwerking van ringtestresultaten onder ISO 17043 - (Siegfried Hofman, VITO) Op weg naar een Europese norm voor debietmetingen - (Tonnie Boom, Infomil Nederland)
  Meetmethode voor stofhinder mbv plakstrips - (Raf De Fré, VITO)
02/10/2009
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG
Essentiële kwaliteitsvereisten bij Emissiemetingen Lucht Nieuwe decreten erkenningen en milieuhandhaving - (Jan Baeten, Diensthoofd BBT en Erkenningen, LNE - AMV)
Meetonzekerheidsberekening voor anorganische rookgassen - (Gert Otten, VITO) Voorbereiding accreditatie ringtesten rookgassen (Sabine Kreps, VITO)
Essentiële kwaliteitsvereisten voor emissiemetingen - (Raf De Fré, VITO) Contactdag LABS - (Marc Van Reusel, Preventieadviseur, VITO)
Validatiegegevens compendiummethode chloor bij hoge CO2-gehaltes - (Wendy Swaans, VITO) Code van goede praktijk voor snuffelploegmetingen - (Ilse Bilsen, VITO)
  Verslag van de CEM 2009 Conferentie - (Gert Otten, VITO)
03/10/2008
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG
Erkenning Lucht Revisie Pakketten juli 2008 Historiek resultaten van de LABS ringtesten - (Frederick Maes, Gert Otten, VITO)
Toelichting bij het voorstel van aangepaste parameterpakketten Lucht 2008 Meten van diffuse emissies van industriële gebouwen:  Volumestroom bepaling - (Raf De Fré, JeroenVan Deun, Wendy Swaans, VITO)
Test van de compendiummethode voor Cl2 in aanwezigheid van CO2 - (Wendy Swaans, VITO) Rol van InfoMil - (Wim Burgers, Adviseur InfoMil)
Homogeniteit van de meetsectie - (Gert Otten, VITO) Rol van Platform Kwaliteit Luchtmetingen - (Kees van den Bosch, Adviseur InfoMil)
08/07/2007
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG
Resultaten enquête werkgroep Overzicht van essentiële kwaliteitseisen in kader van een erkenning lucht
Controlekaarten - (Gert Otten, VITO) Erkenningsvoorwaarden - (Gert Otten, VITO)
Korte mededelingen Waarom kalibratie - (Frans Verheyden, Stork Intermes)
Eerste-lijns kwaliteitscontrole bij milieu-analyses - (Raf De Fré, VITO) VOS metingen met draagbare FID en PID toestellen - (Jeroen Van Deun, VITO)
Resultaten enquête controlekaarten  
16/06/2006
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG
"Organisatie LABS ringtesten en VOS-identificatie en kwantitatieve bepaling d.m.v. gaschromatografie"

Feedback on French interlaboratory campaigns for emission measurements - (Jean Poulleau, INERIS)

Organisatie LABS-ringtesten Luchtmetingen met passieve dosismeters - (Eddy Goelen, VITO)
Ontwikkeling van meetmethodieken voor de kwantificatie van vluchtige organische stoffen - (Françoise Geyskens, VITO)

PM10- en PM2.5-metingen in emissies - (Ive Vanderreydt, VITO)

 

Equivalentieproeven bij de nieuwe EN-normen voor meting van SO2, NOx, CO en water in emissies - (Raf de Fré, VITO)

08/12/2006
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG
Kwaliteitseisen erkenning lucht - (Wendy Swaans, VITO)

 

LABS-ringtesten  
Recente publicaties van het referentielabo lucht - (Raf De Fré, VITO)  
Structurele veranderingen binnen LNE  
15/02/2005
PRSENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

"Bepaling van meetonzekerheid"

 
Verslag vergadering  
Eerste presentatie  
Tweede presentatie  
08/06/2005
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG
 "Bepaling van meetonzekerheid + methodevalidatie VOS"

Nieuwe prEN normen voor meting van watergehalte, zuurstof, CO, SO2 en NOx  in rookgassen(Raf De Fré, VITO)

Presentatie meetonzekerheid - (Wendy Swaans, VITO)

Bepaling van chloor in gasvormige emissies; resultaten validatiestudie - (Ludo Verdegem, Tessenderlo Chemie en Wendy Swaans, VITO)

Rekenvoorbeelden meetonzekerheid

Historiek van de ringtesten voor fysische parameters - (Ive Vanderreydt, VITO)

Methodevalidatie VOS

Bereiding en certificering van ijkgassen volgens ISO 17025(Patrick Boermans, Praxair)

Rekenvoorbeeld meetonzekerheid VOS  
11/06/2004
PRESENTATIES VOORMIDDAG PRESENTATIES NAMIDDAG

Startvergadering: Verslag startvergadering

Bespreking en evaluatie van recente LABS ringtesten - (Frederick Maes, VITO)
 

Het voorontwerp van decreet inzake de erkenning van deskundigen en laboratoria - (Wilfried Huybrechts)

  Nieuwe parameterpakketten voor luchtanalyses - (Hilde Van den Broeck, VITO)
  Nieuwe meetvoorwaarden voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines - (Peter Meulepas, Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht)
  Meetmethoden voor aldehydes - (Eddy Goelen, VITO)