Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC)

Hieronder kan u het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) terugvinden dat vanaf 15 januari 2021 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 22 januari 2021 (BS 03 februari 2021), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium. In LUC-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de versie van 20 december 2019.

Het LUC wordt jaarlijks geüpdatet. De grijze kolommen bevatten ontwerpmethoden. Deze methoden moeten pas toegepast worden indien ze een definitieve status verkrijgen. De voorgestelde wijzigingen vindt u terug in onderstaande documenten: 

 • Kolom "Ontwerp MB 2022"Wijzigingen tov MB 2021 
  De nieuwe versie van deze methoden treedt in werking op 01/09/2022.
  De officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.
   
 • Kolom "Ontwerp MB 2023"Wijzigingen tov Ontwerp MB 2022
  De nieuwe versie van deze methoden treedt in werking op 15/01/2023.
  De officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.

 

Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het LUC alsook van de wijzigingen.

 

DEEL 0. ALGEMEEN

ONTWERP
MB 2022

(i.w.tr. 1/9/2022)

ONTWERP
MB 2023

(i.w.tr. 15/1/2023)

LUC/0/001 Meetplaats in het gaskanaal 10/2020    
LUC/0/002 Meting van afgastemperatuur 09/2017    
LUC/0/003 Bepaling van water in een gasstroom 09/2017    
LUC/0/004 Meting van gassnelheid en volumedebiet in een gaskanaal 11/2018 Ontwerp 09/2021  
LUC/0/005 Essentiële kwaliteitsvereisten voor emissiemetingen 10/2020 Ontwerp 09/2021 Ontwerp 04/2022
LUC/0/006 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 07/2017    

DEEL I. STOFVORMIGE COMPONENTEN MET ISOKINETISCHE BEMONSTERING

   
LUC/I/001 Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal 10/2018    
LUC/I/002 Bepaling van de stofvormige fractie van metalen in een gaskanaal 09/2019    
LUC/I/003

Bepaling van de massaconcentraties PM10 en PM2.5 in een geleide gasstroom met behulp van tweetrapsimpactoren

rekenblad van de ISO norm 23210 wordt als bijlage aan deze compendiummethode toegevoegd

09/2017    

DEEL II. GASVORMIGE AFGASCOMPONENTEN MET MEETTOESTELLEN GEMETEN

   
LUC/II/001

Bemonstering voor afgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren

10/2019 Ontwerp 09/2021  
LUC/II/002 Bepaling van de concentratie PER (tetrachlooretheen) in de lucht van textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel 10/2016    

DEEL III. GASVORMIGE COMPONENTEN OF TOTAAL (GAS+STOF), (NAT)CHEMISCHE BEMONSTERING

   
LUC/III/001

Bepaling van de concentratie aan gasvormige anorganische chloriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HCl

09/2017    
LUC/III/002 Bepaling van  lage gehaltes gasvormig chloor in een gaskanaal 09/2019    
LUC/III/003 Bepaling van het gehalte NH3 in een gaskanaal 09/2017   Ontwerp 04/2022
LUC/III/004 Bepaling van het gehalte gasvormig formaldehyde in een gaskanaal 09/2019   Ontwerp 05/2022
LUC/III/005 Bepaling van het gehalte gasvormig fenol in een gaskanaal 09/2017    
LUC/III/006 Bepaling van de concentratie van gasvormige fluoriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HF 10/2018    
LUC/III/008 Natchemische bepaling van SOx in een gaskanaal 10/2018    
LUC/III/009 Bepaling van het gehalte gasvormig HCN in een gaskanaal 09/2017    
LUC/III/010 Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal 09/2019    

DEEL IV. VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

   

A. Monstername

   
LUC/IV/000

Bemonstering van individuele vluchtige organische stoffen in een gasstroom

10/2016    

B. Analyse

   
LUC/IV/001

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde aromatische koolwaterstoffen met GC-MS

10/2017    
LUC/IV/002 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde alifatische halogeenkoolwaterstoffen met GC-MS 10/2017    
LUC/IV/003 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde glycolethers met GC-MS 10/2017    
LUC/IV/004 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde esters en acrylaten met GC-MS 10/2017    
LUC/IV/005 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde olefinische koolwaterstoffen met GC-MS 10/2017    
LUC/IV/006 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde paraffinische koolwaterstoffen met GC-MS 10/2017    
LUC/IV/007 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde ketonen met GC-MS 10/2017    
LUC/IV/008 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde ethers met GC-MS 10/2017    
LUC/IV/009 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde alcoholen met GC-MS 10/2017    
LUC/IV/010 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde dimethylformamide met GC-MS 11/2017    
LUC/IV/011 Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS 11/2018    
LUC/IV/012 Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS 10/2018    

DEEL V. ZEER VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN DIE IN GASVORM BEMONSTERD WORDEN

   
LUC/V/001

Bepaling van zeer vluchtige organische stoffen (ZVOS) in emissies met behulp van gaschromatografie

09/2017    

DEEL VI. ZWARE COMPONENTEN MET MEERFASENBEMONSTERING (DIOXINES, PAK’s, PCB’s)

   
LUC/VI/001

Bepaling van het gehalte aan PAK’s

09/2019    
LUC/VI/002 Bepaling van het gehalte aan PCDD'S, PCDF'S en dioxineachtige PCB's 10/2018 Ontwerp 09/2021  

DEEL VII. DIFFUSE EMISSIES, EMISSIEFACTOREN, RENDEMENTSBEPALING EN DERGELIJKE

   
LUC/VII/001

NHrendementsbepaling van luchtwassers bij stalsystemen

10/2018   Ontwerp 04/2022
LUC/VII/002 Bepaling van trichlooramine in zwembadlucht 10/2016