Code van goede praktijk

Onderstaande Codes van Goede Praktijk werden opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) als referentielaboratorium in opdracht van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Omgeving en werden goedgekeurd door de bevoegde afdeling:

 

Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van emissiemetingen tijdens batchprocessen

Deze Code van Goede Praktijk heeft tot doel te komen tot een uniforme werkwijze die gevolgd kan worden door alle labo’s (erkende labo’s en exploitanten onder zelfcontrole).
Specifieke aandachtspunten zijn de toe te passen meetmethodes, de duur en het aantal uit te voeren metingen en tenslotte de verwerking en interpretatie van de resultaten.

Download

 

Kwaliteitsborging van vast opgestelde emissiemeettoestellen

Vlarem-II verplicht bepaalde inrichtingen om hun emissies continu te meten en te registreren. Deze door Vito opgestelde "Code van Goede Praktijk", geeft een beschrijving van de van toepassing zijnde (rand)voorwaarden voor deze metingen.

Download Werkgroep 'Implementatie EN14181 in Vlaanderen'

 

Keuring van toestellen voor continue dioxinebemonstering 

Vlarem II verplicht een aantal sectoren een continue dioxinebemonstering in de rookgassen uit te voeren.  Deze door VITO opgestelde "Code van Goede Praktijk" geeft aan hoe de gebruikte bemonsteringsapparatuur moet goedgekeurd worden.

Download NL versie


Code of good practice for approval of long term dioxin sampling equipment in stacks

Environmental  law (Vlarem II) requires that specific industrial combustion processes have a permanent dioxin sampling system in the flue gas. This code of good practice by Vito describes how this equipment shall be approved by  a recognized expert

Download EN version

 

Ervaringen met de continue dioxinebemonstering 

Naar aanleiding van de revisie van de Code van Goede Praktijk voor keuring van toestellen voor continue dioxinebemonstering werd in 2008-2009 een enquête onder de gebruikers van de continue dioxinebemonstering uitgevoerd.

Download


Bepaling van de emissieconcentraties in de gasstroom van stookinstallaties, gasturbines, stoom- en gasturbineinstallaties en machines met inwendige verbranding

Deze "Code van Goede Praktijk" geeft praktische oplossingen voor problemen die opduiken bij het meten van de afgassen van stookinstallaties en motoren voor de toetsing aan de Vlarem emissiegrenswaarden. De code werd aangepast aan de meest recente wetgeving t.e.m. november 2019.

Download

 

Code van Goede Praktijk "Meting van Diffuse VOS-emissies"

Deze code geeft richtlijnen om diffuse VOS-emissies te meten met draagbare meettoestellen. De code bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de meting van het volumedebiet en het tweede deel beschrijft de meting van de concentraties.

Deel 1 : Meting van het volumedebiet      Deel 2: Meting van de concentraties

 

Code van Goede Praktijk "Bepalen van de geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen"

Het Vlaams geurbeleid maakt gebruik van snuffelploegmetingen als één van de basistechnieken om geuremissies en -immissies te kwantificeren. Deze (in 2021 geactualiseerde) code beschrijft de werkwijze voor de uitvoering van snuffelploegmetingen, de berekening van de geuremissie en de berekening van de geurimmissie.

DOWNLOAD    

 

Code van Goede Praktijk voor het goedkeuren door een erkende milieudeskundige in de discipline lucht van LDAR-metingen uitgevoerd door de exploitant

Deze code van goede praktijk beschrijft hoe een erkende milieudeskundige in de discipline lucht de LDAR-metingen die door een exploitant als zelfcontrole worden uitgevoerd voor het meten en beheersen van fugitieve VOS-emissies en de daarbij gebruikte apparatuur kan goedkeuren. Deze goedkeuring wordt door de milieuwetgeving in Vlaanderen opgelegd, namelijk in afdeling 4.4.6 van titel II van het VLAREM.

Download


Damprecuperatie fase II -Code van goede praktijk te hanteren door erkende milieudeskundigen en aanvaarde bevoegd deskundigen die metingen uitvoeren conform de eisen vermeld in subafdeling 5.6.2.3 uit titel II van het VLAREM

Deze code van goede praktijk (CvGP) geeft de werkwijze die een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen erkend voor ‘domein E. uitvoeren van de controles en periodieke onderzoeken van damprecuperatiesystemen (hoofdstuk 5.6 van titel II van VLAREM)’ of een aanvaarde bevoegd deskundige dient te volgen bij de uitvoering van volgende controles van een damprecuperatiesysteem fase II in benzinestations:

  • Testen van de activiteit van de vacuümpomp
  • Meting van de damp-benzineverhouding

De code wordt door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest gehanteerd bij de beoordeling van deze controles conform VLAREL artikel 9, 3°.

Download
 

Code van goede praktijk voor de goedkeuring van de methode voor de zelfcontrole van lucht door de exploitant

Deze code van goede praktijk beschrijft de werkwijze om de goedkeuring van de methode voor zelfcontrole door de exploitant op een uniforme wijze te laten verlopen. De goedkeuring van de methode volgens deze code van goede praktijk is een verplichting volgens titel II van het VLAREM. Deze code van goede praktijk treedt vanaf 1 februari 2019 in werking.

Download