Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) - versie 14/02/2019

Gearchiveerde versie CMA: Ministerieel goedgekeurde versie van 14 februari 2019

Het huidige Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) kan u hier raadplegen.

 

Monsterneming | Anorganische analysemethoden | Organische Analysemethoden 
Microbiologische Analysemethoden | Monstervoorbehandeling | Validatie | Analysemethoden ter ondersteuning van bodemsaneringen

 

DEEL 1. MONSTERNEMING

A. Bodem

CMA/1/A.0

Bodem - Inleiding

11/2018
CMA/1/A.1 Vaste deel van de aarde 11/2018
CMA/1/A.2 Grondwater 12/2018
CMA/1/A.3 Passieve staalnametechnieken voor grondwater 11/2015
CMA/1/A.4 In-situ staalname van sediment 10/2018
CMA/1/A.5 Bodemvocht 03/2001
CMA/1/A.6 Bodemlucht, binnenlucht, omgevingslucht en emissies bij saneringen 12/2018
CMA/1/A.7 Monsterneming voor bepaling van asbest in bodemlagen 12/2018

B. Water

CMA/1/A.9 Water - Inleiding 12/2009
CMA/1/A.10 Drinkwater 08/2013
CMA/1/A.11 Oppervlaktewater 08/2013
C. Afvalstoffen/grondstoffen
CMA/1/A.13 Inleiding, definities en referenties 12/2016
CMA/1/A.14 Algemene richtlijnen monsterneming 05/2018
CMA/1/A.15 Monsternemingstechnieken vaste materialen 10/2018
CMA/1/A.16 Monsternemingstechnieken vloeistoffen 11/2016
CMA/1/A.17 Monsternemingstechnieken (vloeibare) pasteuze materialen 12/2014
CMA/1/A.18 Monstervoorbehandeling ter plaatse 11/2018
CMA/1/A.19 Monsterneming voor de bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten 11/2018
CMA/1/A.20 Monsterneming voor de bepaling van asbest in verhardings- en funderingslagen 11/2018
CMA/1/A.21 Monstername van eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten 12/2014
CMA/1/A.22 Monsterneming van specie in situ 01/2018

D. Algemeen

CMA/1/B Monsterconservering en -bewaring 12/2018
CMA/1/C Veiligheidsmaatregelen 03/2001
CMA/1/D Referenties 03/2001

DEEL 2. ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

I. WATER (inclusief ELUATEN, DESTRUCTIEVLOEISTOFFEN)
A. Algemene testen
CMA/2/I/A Methoden voor algemene anorganische testen 08/2015
CMA/2/I/A.1 Zuurtegraad 10/2018
CMA/2/I/A.2 Geleidbaarheid 10/2018
CMA/2/I/A.3 Droogrest in water en eluaten 10/2018
CMA/2/I/A.6.1 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - aqua regia ontsluiting 10/2018
CMA/2/I/A.6.3 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - salpeterzuurontsluiting 10/2018
CMA/2/I/A.7 Opgeloste zuurstof 06/2010

B. Bepaling van elementen

CMA/2/I/B Methoden voor bepaling van elementen 10/2018
CMA/2/I/B.1 Elementen met inductief gekoppeld plasma atomaire-emissiespectrometrie (ICP-AES) 11/2016
CMA/2/I/B.2 Elementen met atomaire absorptie spectrometrie met grafietoven (ET-AAS) 09/2012
CMA/2/I/B.3 Kwik 08/2015
CMA/2/I/B.5 Elementen met inductief gekoppeld plasma massa spectrometrie (ICP-MS) 11/2016
CMA/2/I/B.6 Antimoon, arseen en seleen met hydride atomaire absorptie spectrometrie (Hydride AAS) 11/2016

C. Bepaling van anionen

CMA/2/I/C Methoden voor bepaling van anionen 08/2015
CMA/2/I/C.1.1 Fluoride met ion selectieve electrode 10/2010
CMA/2/I/C.1.2 Fotometrische bepaling van fluoride mbv een doorstroomanalysesysteem (CFA) 10/2010
CMA/2/I/C.2.1 Fotometrische bepaling van het totale cyanidegehalte na manuele destillatie 11/2011
CMA/2/I/C.2.2 Totaal cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 09/2015
CMA/2/I/C.2.3 Vrije cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 09/2015
CMA/2/I/C.3 Opgeloste anionen - bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat - door vloeistofchromatografie 11/2014
CMA/2/I/C.6 Nitrietstikstof en nitraatstikstof en de som van beide met behulp van doorstroomanalyse 11/2016
CMA/2/I/C.7 Opgelost chroom VI door vloeistofchromatografie 09/2015
CMA/2/I/C.8 Ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – ammonium, chloride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 10/2015

D. Bepaling van somparameters

CMA/2/I/D Methoden voor bepaling van somparameters 08/2015
CMA/2/I/D.7 Totaal organische koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC) en niet-purgeerbare organische koolstof (NPOC) 11/2014
CMA/2/I/D.8 Fenolindex 11/2015

E. Bepaling van kationen

CMA/2/I/E Methoden voor bepaling van kationen 08/2015
CMA/2/I/E.1 Ammonium stikstof door manuele spectrofotometrie 02/2013
CMA/2/I/E.2 Ammonium stikstof met behlup van doorstroomanalyse 02/2013
CMA/2/I/E.3 Ammonium stikstof door destillatie en titratie 02/2013
CMA/2/I/E.4 Ammonium stikstof met behulp van ion chromatografie 02/2013
II. VASTE STOFFEN (inclusief PASTEUZE STOFFEN)
A. Algemene testen
CMA/2/II/A.1 Watergehalte en droogrest 10/2013
CMA/2/II/A.2 Asrest 10/2013
CMA/2/II/A.3 Ontsluitingsmethode voor de bepaling van elementen in bodem, vaste en pasteuze materialen 10/2017
CMA/2/II/A.4 Steekvastheid 06/2013
CMA/2/II/A.5 Stookwaarde bij constante druk 11/2018
CMA/2/II/A.6 Kleigehalte (pipetmethode van Robinson-Köhn) 11/2013
CMA/2/II/A.7 Totaal organisch koolstofgehalte (TOC) 10/2018
CMA/2/II/A.8 Wateroplosbaar gedeelte 07/2005
CMA/2/II/A.9.1 Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor bouwstof 11/2015
CMA/2/II/A.9.2 Uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolithische materialen met de diffusieproef 01/2018
CMA/2/II/A.9.3 Maximale beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten 12/2009
CMA/2/II/A.9.4 Uitloging van anorganische componenten met de tweestapsschudtest 10/2018
CMA/2/II/A.9.5 Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor stortplaats 12/2009
CMA/2/II/A.11 Stenen en bodemvreemde materialen in uitgegraven bodem 10/2018
CMA/2/II/A.12 Uitloging van anorganische componenten uit granulaire materialen en slib met de enkelvoudige schudtest 11/2014
CMA/2/II/A.13 Analysemethoden voor afvalstoffen op stortplaatsen 12/2015
CMA/2/II/A.14 Analysemethoden voor houtafval 02/2013
CMA/2/II/A.15 Analysemethoden voor waterbodem 02/2013
CMA/2/II/A.16 Kjeldahlstikstof 02/2013
CMA/2/II/A.19 Uitloging van anorganische componenten uit uitgegraven bodem met de enkelvoudige schudproef 11/2015
CMA/2/II/A.20 pH in bodem en waterbodem 10/2017
CMA/2/II/A.21 Geleidbaarheid in bodem 10/2007
CMA/2/II/A.22 Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op granulaire materialen 12/2018
CMA/2/II/A.23 Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op fijnkorrelige granulaire materialen 12/2018

B. Bepaling van anionen

CMA/2/II/B.1 Fluoride na hydropyrolyse 10/2012
CMA/2/II/B.2 Zwavel en halogenen na zuurstofverbranding in gesloten bom 10/2018

C. Bepaling van vezels

CMA/2/II/C.2 Asbest in gerecycleerde granulaten en bodem 12/2018
CMA/2/II/C.3 Asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen 11/2018
III. AFGEWERKTE OLIE
CMA/2/III/A Sedimentgehalte 10/2018
CMA/2/III/C Vlampunt 10/2018
CMA/2/III/D Zwavel en halogenen 10/2018
CMA/2/III/E Watergehalte (volgens Karl Fischer) 12/1991
CMA/2/III/F Ontsluitingsmethode voor olie 11/2018
CMA/2/III/G Analysemethoden voor opgewerkte afgewerkte olie 11/2018
IV. MESTSTOF EN BODEMVERBETEREND MIDDEL
CMA/2/IV/1 Vocht/droogrest 10/2018
CMA/2/IV/3 Organische stof en koolstofgehalte 11/2015
CMA/2/IV/4 Totale stikstof 11/2017
CMA/2/IV/6 Bereiding van extracten en analyseoplossingen 10/2018
CMA/2/IV/7 Ammonium- en nitraatstikstof 10/2018
CMA/2/IV/10 Kiemkrachtige zaden 10/2013
CMA/2/IV/11 Gehalte aan steentjes en onzuiverheden 12/2018
CMA/2/IV/12 Fytotoxiciteit 09/2012
CMA/2/IV/13 Zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid 11/2018
CMA/2/IV/19 Elementen 10/2018
CMA/2/IV/20 Kwik 10/2018
CMA/2/IV/21 Fijnheid 09/2012
CMA/2/IV/22 Rijpheidsgraad (zelfverhittingstest) 11/2014
CMA/2/IV/24 Volumedichtheid 11/2014
CMA/2/IV/25 Stabiliteit met gesloten respirometer 11/2014

DEEL 3. ORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

CMA/3/A Polychloorbifenylen in oliën 11/2018
CMA/3/B Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 11/2018
CMA/3/C TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR 11/2013
CMA/3/D Perfluorverbindingen 10/2018
CMA/3/E Oplosmiddelen specifiek 11/2018
CMA/3/F Polychlorodibenzo-p-dioxines en polychlorodibenzofuranen in bodem en afvalstoffen 11/2015
CMA/3/G Polychlorodibenzo-p-dioxines en polychlorodibenzofuranen in bodem en waterbodem met GC-MS/MS 10/2017
CMA/3/H Organofosforpesticiden en triazine-type herbiciden met GC/MS 12/2011
CMA/3/I Organochloorpesticiden, polychloorbifenylen en hogere chloorbenzenen 11/2018
CMA/3/K Fenol en fenolische koolwaterstoffen 11/2018
CMA/3/L Tributyltin in bodem, waterbodem, sediment, bagger- en ruimingsspecie 10/2017
CMA/3/N Extraheerbare organische halogeenverbindingen in vaste en pasteuze stoffen en olie 11/2016
CMA/3/Q Oplosmiddelen aspecifiek 12/2012
CMA/3/R.1 Minerale olie met GC/FID 10/2017
CMA/3/R.2 Minerale olie met GC/MS 10/2017
CMA/3/R.3 Petroleumkoolwaterstoffen 06/2014
CMA/3/R.4 Biogene/petrogene oorsprong van minerale olie verontreinigingen in waterbodem 12/2011
CMA/3/R.5 Vluchtige minerale olie 09/2015
CMA/3/T Polyaromatische koolwaterstoffen, organochloorpesticiden, polychloorbifenylen en hogere chloorbenzenen met gaschromatografie-tandem massaspectrometrie (GC-MS/MS) 11/2018
CMA/3/U Organische screening met GC/MS 10/2016
CMA/3/V Pentachloorfenol en benzo(a)pyreen in houtafval 11/2016
CMA/3/W Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie in bodemverbeterend middel en meststof 11/2018
CMA/3/X Polychloorbifenylen en chloorbenzenen in bodemverbeterend middel en meststof 11/2018
CMA/3/Y Organochloorpesticiden in bagger- en ruimingsspecie 11/2018
CMA/3/Z Gel permeatie chromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten 12/2011

DEEL 4. MICROBIOLOGISCHE ANALYSEMETHODEN

CMA/4/A

Bacteriologische analyses van eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten

09/2017

DEEL 5. MONSTERVOORBEHANDELING

A. Algemeen

CMA/5/A.1

Inleiding, definities en referenties

06/2014
CMA/5/A.2 Homogeniseren 09/2005
CMA/5/A.3 Fasescheiding 09/2005
CMA/5/A.4 Drogen 09/2005
CMA/5/A.5 Verkleinen deeltjesgrootte 09/2005
CMA/5/A.6 Verkleinen monstergrootte en deelmonstername 10/2017
CMA/5/A.7 Apparatuur en Technieken 09/2005
CMA/5/A.8 Schema's en praktijkvoorbeelden 09/2005
CMA/5/A.9 Minimale monstergrootte voor heterogene stoffen 09/2005

B. Specifiek

CMA/5/B.1

Meststof en bodemverbeterend middel

11/2018
CMA/5/B.2 Houtafval 11/2018
CMA/5/B.3 Waterbodem 10/2018
CMA/5/B.4 Bodem 12/2018
CMA/5/B.5 Shredder 12/2011
CMA/5/B.6 Granulaten/as en slakken 11/2016
CMA/5/B.7 Olie en vetten 12/2011

DEEL 6. VALIDATIE

CMA/6/A Prestatiekenmerken 12/2018
CMA/6/B Meetonzekerheid 07/2008
CMA/6/C Rekenvoorbeelden 03/2016
CMA/6/D Kwaliteitseisen voor analysemethoden 11/2018
CMA/6/E Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten door een erkend laboratorium 11/2015

DEEL 7. ANALYSEMETHODEN VOOR BODEMSANERINGSWERKEN

CMA/7/A Analysemethoden ter ondersteuning van bodemsaneringswerken 10/2012
CMA/7/A.1 Acid volatile sulfide (AVS) - simultaneously extracted metals (SEM) - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.2 Verzadigde hydraulische geleidbaarheid - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.3 Vochtkarakteristiek (pF curve) - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.4 Ionenbalans - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.5 Redoxpotentiaal (veldmeting) 01/2009
CMA/7/A.6 Methaan, ethaan en etheen in grondwater 10/2012