Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) - versie 10/09/2002

Gearchiveerde versie CMAMinisterieel goedgekeurde versie van 10 september 2002

 

Het huidige Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) kan u hier raadplegen.

 

Monsterneming | Anorganische analysemethoden | Organische AnalysemethodenMicrobiologische Analysemethoden

 

DEEL 1. MONSTERNEMING

CMA/1/A.0

Bodembemonsteringstechnieken inleiding

03/2001
CMA/1/A.1 Grondbemonstering 03/2001
CMA/1/A.2 Grondwaterbemonstering 05/2002
CMA/1/A.3 Waterbodembemonstering 03/2001
CMA/1/A.4 Monsternemingstechniek vloeibare en pasteuze afvalstoffen 12/1991
CMA/1/A.5 Bodemvochtbemonstering 03/2001
CMA/1/A.6 Bodemluchtbemonstering 03/2001
CMA/1/B Conservering en recipiënten 03/2001
CMA/1/C Veiligheidsmaatregelen bij bemonstering 03/2001
CMA/1/D Referenties 03/2001

DEEL 2. ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

I. WATER 
A. Algemene testen
CMA/2/I/A.1 pH 12/1991
CMA/2/I/A.2 Geleidbaarheid 12/1991
CMA/2/I/A.3 Droogrest 12/1991
CMA/2/I/A.4 Asrest 12/1991
CMA/2/I/A.5 Alkaliniteit/zuurtegraad (buffercapaciteit) 12/1991
CMA/2/I/A.6.1 Gesloten microgolfoven destructie met zoutzuur en salpeterzuur 11/2001
CMA/2/I/A.6.2 Semi - open microgolfoven destructie met zoutzuur en salpeterzuur 07/2000
CMA/2/I/A.6.3 Gesloten microgolfoven destructie met salpeterzuur 10/2001

B. Bepaling van elementen

CMA/2/I/B.1 Metalen met inductief gekoppeld plasma atoomemissiespectrometrie (ICP-AES) 11/2001
CMA/2/I/B.2 Metalen door atoomabsoptiespectrometrie (ET-AAS) 12/1991
CMA/2/I/B.3 Kwik met atomaire fluorescentiespectrometrie (AFS) 11/2001
CMA/2/I/B.4.1 Ammonium stikstof - manuele methode 11/2001
CMA/2/I/B.4.2 Spectrofotometrische bepaling van ammonium met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 11/2001
CMA/2/I/B.5 Kjeldahl stikstof 11/2001
CMA/2/I/B.7 Silicaten 12/1994
CMA/2/I/B.8 Bepaling van zink, cadmium, lood en koper door middel van differentiële puls anodische stripping voltammetrie 03/1997

C. Bepaling van anionen

CMA/2/I/C.1.1 Fluoridebepaling - manuele methode 05/1996
CMA/2/I/C.1.2 Fotometrische bepaling van fluoride in water mbv een doorstroomanalysesysteem (SFA) 05/1999
CMA/2/I/C.2.1 Fotometrische bepaling van het totale en niet-chlooroxydeerbare cyanidegehalte na manuele destillatie 04/2002
CMA/2/I/C.2.2 Fotometrische bepaling van het totale en niet-chlooroxydeerbare cyanidegehalte met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 06/2002
CMA/2/I/C.2.3 Fotometrische bepaling van het vrije cyanidegehalte met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 06/2002
CMA/2/I/C.3 Chloride, bromide, nitriet, nitraat, sulfaat en fosfaat met ionenchromatografie 05/1996
CMA/2/I/C.4 Methyleenblauw actieve substanties 12/1994
CMA/2/I/C.5 Spectrofotometrische bepaling van fosfor onder de vorm van orthofosfaat met een doorstroomanalysesysteem 04/2002
CMA/2/I/C.6 Spectrofotometrische bepaling van totaal geoxideerde stikstof met een doorstroomanalysesysteem 11/2001
CMA/2/I/C.7 Chroom VI 11/2001

D. Bepaling van somparameters

CMA/2/I/D.1 Niet purgeerbare organische koolstof (NPOC) 12/1991
CMA/2/I/D.2 Oxydeerbaarheid bij warmte 12/1991
CMA/2/I/D.3 Opgeloste zuurstof 12/1991
CMA/2/I/D.4 Biochemisch zuurstofverbruik (BOD5) (verdunningsmethode) 12/1991
CMA/2/I/D.5 Chemisch zuurstofverbruik (COD) 02/1999
CMA/2/I/D.6 Fotometrische bepaling van totale stikstof in water mbv een doorstroomanalysesysteem (SFA) 09/1998
II. VASTE AFVALSTOFFEN 
CMA/2/II/A.1 Watergehalte en droogrest 05/2002
CMA/2/II/A.2 Asrest 04/2001
CMA/2/II/A.3 Gesloten en semi-open microgolfoven destructiemethode met salpeterzuur, zoutzuur en waterstoffluoride 01/2001
CMA/2/II/A.4 Steekvastheid 04/2002
CMA/2/II/A.5 Verbrandingswaarde van huisvuil 12/1994
CMA/2/II/A.6 Kleigehalte (pipetmethode van Robinson-Köhn) 06/2002
CMA/2/II/A.7 Bepaling van het totaal organisch koolstofgehalte (TOC) in vaste stoffen 11/2001
CMA/2/II/A.8 Bepaling van het wateroplosbaar gedeelte 11/2001
CMA/2/II/A.9.1 Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met de kolomproef 11/2001
CMA/2/II/A.9.2 Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met de diffusieproef 11/2001
CMA/2/II/A.9.3 Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten 04/2001
CMA/2/II/A.9.4 Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit granulaire materialen en slib met de tweestaps schudtest 08/2002
CMA/2/II/A.10 Spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem 05/2002
CMA/2/II/B.1 Fluoride 05/1996
III. AFGEWERKTE OLIE
CMA/2/III/A Sedimentgehalte 12/1991
CMA/2/III/C Vlampunt 12/1991
CMA/2/III/D Organisch zwavelgehalte 12/1991
CMA/2/III/E Watergehalte 12/1991
CMA/2/III/F Ontsluitingsmethode voor olie 05/1996
IV. COMPOST
A. Bemonsteringsmethode
CMA/2/IV/A.1 Definities 05/1994
CMA/2/IV/A.2 Algemene opmerkingen 05/1994
CMA/2/IV/A.3 Kwantitatieve vereisten 04/2002
CMA/2/IV/A.4 Verpakking van het eindmonster en bemonsteringsrapport 05/2002
B. Bereiding van de analysemonsters
CMA/2/IV/B.1 Algemene opmerkingen 05/1994
CMA/2/IV/B.2 Homogeen maken van het ontvangen eindmonster en verdelen van de massa 09/2001
CMA/2/IV/B.3 Bereiden analysemonster 05/1994
C. Analysemethoden
CMA/2/IV/C.1 Vochtbepaling 05/1994
CMA/2/IV/C.2 Temperatuur 05/1994
CMA/2/IV/C.3 Organische stof en koolstofgehalte 11/2001
CMA/2/IV/C.4 Totale stikstof 05/1994
CMA/2/IV/C.5 Koolstof/stikstof (C/N) verhouding 05/1994
CMA/2/IV/C.6 Bereiding van extracten en analyseoplossingen 09/2001
CMA/2/IV/C.7 Ammonium- en nitraatstikstof 05/1996
CMA/2/IV/C.8 Vluchtige organische zuren 05/1994
CMA/2/IV/C.9 Zuurstofconsumptie 05/1994
CMA/2/IV/C.10 Kiemkrachtige zaden 05/1996
CMA/2/IV/C.11 Gehalte aan steentjes en graad van verontreiniging 05/1996
CMA/2/IV/C.12 Fytotoxiciteit 11/2001
CMA/2/IV/C.13 Zuurtegraad en totaal zout 09/2001
CMA/2/IV/C.14 Totaal en extraheerbaar fosfor 09/2001
CMA/2/IV/C.15 Totaal en extraheerbaar kalium 09/2001
CMA/2/IV/C.16 Totaal en extraheerbaar calcium 09/2001
CMA/2/IV/C.17 Totaal en extraheerbaar magnesium 09/2001
CMA/2/IV/C.18 Chloride 11/2001
CMA/2/IV/C.19 Zware metalen 09/2001
CMA/2/IV/C.20 Kwik 11/2001
CMA/2/IV/C.21 Fijnheid 05/1996
CMA/2/IV/C.22 Bepaling van de rijpheidsgraad (zelfverhittingstest) 10/1998
CMA/2/IV/C.23 Bepaling van de plantenverdraagzaamheid 05/1999
CMA/2/IV/C.24 Bepaling van de volumedichtheid 11/2001

DEEL 3. ORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

CMA/3/A Bepaling van polychloorbifenylen in oliën 12/2001
CMA/3/B Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 12/1999
CMA/3/C Bepaling van met tetrachlooretheen extraheerbare stoffen en met tetrachlooretheen extraheerbare apolaire stoffen in water, bodem en vaste afvalstoffen 08/2001
CMA/3/E Specifieke bepaling van oplosmiddelen 05/2001
CMA/3/H Bepaling van organofosforpesticicen en triazine-type herbiciden met GC/MS ontwerp 02/2002
CMA/3/I Matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen 06/2000
CMA/3/J Bepaling van amines 12/1991
CMA/3/K Bepaling fenol en fenolische koolwaterstoffen 04/2002
CMA/3/L Alifatische nitriles 12/1991
CMA/3/M Bepaling van benzidinen

12/1991

CMA/3/N Bepaling van extraheerbare organische halogeenverbindingen in vaste stoffen 05/2000
CMA/3/O Extraheerbare organische halogeenverbindingen in water (EOX) 05/1996
CMA/3/P Extraheerbare organische halogeenverbindingen in olie (EOX) 05/1996
CMA/3/Q Aspecifieke bepaling van oplosmiddelen 10/2000
CMA/3/R.1 Bepaling van minerale olie 05/2000
CMA/3/R.2 Bepaling van minerale olie met GC/MS ontwerp 06/2000
CMA/3/S Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) in water 12/1994
CMA/3/Z Validatie van bepalingsmethoden voor organische parameters 11/1999

DEEL 4. MICROBIOLOGISCHE ANALYSEMETHODEN

CMA/4/A

Microbiologische analyses van eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval

05/2002