Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) - versie 18/01/2012

Gearchiveerde versie CMA: Ministerieel goedgekeurde versie van 18 januari 2012

Het huidige Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) kan u hier raadplegen.

 

Monsterneming | Anorganische analysemethoden | Organische Analysemethoden | Microbiologische Analysemethoden | Monstervoorbehandeling | Validatie | Analysemethoden ter ondersteuning van bodemsaneringen

 

DEEL 1. MONSTERNEMING

Algemeen
CMA/1/B

Monsterconservering en recipiënten

12/2011
CMA/1/C Veiligheidsmaatregelen 03/2001
CMA/1/D Referenties 03/2001
Bodem
CMA/1/A.0

Bodem - Inleiding

11/2011
CMA/1/A.1 Vaste deel van de aarde 11/2011
CMA/1/A.2 Grondwater 11/2011
CMA/1/A.5 Bodemvocht 03/2001
CMA/1/A.6 Bodemlucht 03/2001

Water

CMA/1/A.9 Water - Inleiding 12/2009
CMA/1/A.10 Drinkwater 03/2009
CMA/1/A.11 Oppervlaktewater 03/2009
Afvalstoffen/secundaire grondstoffen
CMA/1/A.13 Inleiding, definities en referenties 06/2010
CMA/1/A.14 Algemene richtlijnen monsterneming 06/2010
CMA/1/A.15 Monsternemingstechnieken vaste materialen 12/2009
CMA/1/A.16 Monsternemingstechniek vloeistoffen 12/2009
CMA/1/A.17 Monsternemingstechniek (vloeibare) pasteuze materialen 03/2010
CMA/1/A.18 Monstervoorbehandeling ter plaatse 12/2009
CMA/1/A.19 Monsterneming voor de bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten 12/2011
CMA/1/A.20 Monsterneming voor de bepaling van asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen - ontwerp 12/2011

DEEL 2. ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

I. WATER (inclusief ELUATEN, DESTRUCTIEVLOEISTOFFEN)
A. Algemene testen
CMA/2/I/A Methoden voor algemene anorganische testen 10/2010
CMA/2/I/A.1 Zuurtegraad 10/2009
CMA/2/I/A.2 Geleidbaarheid 04/2006
CMA/2/I/A.3 Droogrest in water en eluaten 11/2007
CMA/2/I/A.6.1 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Aqua regia ontsluiting 10/2010
CMA/2/I/A.6.3 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - salpeterzuurontsluiting 10/2010
CMA/2/I/A.7 Opgeloste zuurstof 06/2010

B. Bepaling van elementen

CMA/2/I/B Methoden voor bepaling van elementen 06/2011
CMA/2/I/B.1 Bepaling van de geselecteerde elementen met inductief gekoppeld plasma atomaire-emissiespectrometrie 06/2011
CMA/2/I/B.2 Bepaling van elementen met atomaire absorptie spectrometrie met grafietoven 06/2011
CMA/2/I/B.3 Kwik 10/2010
CMA/2/I/B.4.1 Manuele spectrofotometrische bepaling van ammonium stikstof na destillatie 07/2005
CMA/2/I/B.4.2 Spectrofotometrische bepaling van ammonium met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
CMA/2/I/B.5 Bepaling van elementen met inductief gekoppeld plasma massa spectrometrie (ICP-MS) 06/2011
CMA/2/I/B.6 Bepaling van antimoon, arseen en seleen met hydrideatomaire absorptie spectrometrie 10/2011

C. Bepaling van anionen

CMA/2/I/C Methoden voor bepaling van anionen 10/2010
CMA/2/I/C.1.1 Fluoride met ion selectieve electrode 10/2010
CMA/2/I/C.1.2 Fotometrische bepaling van fluoride in water mbv een doorstroomanalysesysteem (SFA) 10/2010
CMA/2/I/C.2.1 Fotometrische bepaling van het totale cyanidegehalte na manuele destillatie 11/2011
CMA/2/I/C.2.2 Fotometrische bepaling van het totale cyanidegehalte met een doorstroomanalysesysteem 11/2011
CMA/2/I/C.2.3 Fotometrische bepaling van het vrije cyanidegehalte met een doorstroomanalysesysteem 11/2011
CMA/2/I/C.3 Bepaling van opgeloste anionen bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat met vloeistofchromatografie 10/2010
CMA/2/I/C.6 Spectrofotometrische bepaling van totaal geoxideerde stikstof met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
CMA/2/I/C.7 Chroom (VI) 10/2010

D. Bepaling van somparameters

CMA/2/I/D Methoden voor bepaling van somparameters 10/2010
CMA/2/I/D.1 Niet purgeerbare organische koolstof (NPOC) 10/2009
CMA/2/I/D.3 Opgeloste zuurstof 06/2010
CMA/2/I/D.7 Totaal organische koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC) en niet-purgeerbare organische koolstof (NPOC) 10/2009
CMA/2/I/D.8 Spectrofotometrische bepaling van de fenolindex met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
II. VASTE STOFFEN (inclusief PASTEUZE STOFFEN)
A. Algemene testen
CMA/2/II/A.1 Watergehalte en droogrest 11/2007
CMA/2/II/A.2 Asrest 12/2009
CMA/2/II/A.3 Gesloten en semi-open microgolfoven destructiemethode met salpeterzuur, zoutzuur en waterstoffluoride 02/2010
CMA/2/II/A.4 Steekvastheid 07/2005
CMA/2/II/A.5 Stookwaarde bij constante druk 06/2009
CMA/2/II/A.6 Kleigehalte (pipetmethode van Robinson-Köhn) 02/2010
CMA/2/II/A.7 Totaal organisch koolstofgehalte (TOC) 12/2010
CMA/2/II/A.8 Wateroplosbaar gedeelte 07/2005
CMA/2/II/A.9.1 Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef  voor bouwstof 12/2009
CMA/2/II/A.9.2 Uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolithische materialen met de diffusieproef 12/2009
CMA/2/II/A.9.3 Maximale beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten 12/2009
CMA/2/II/A.9.4 Uitloging van anorganische componenten met tweestaps schudtest 12/2009
CMA/2/II/A.9.5 Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor stortplaats 12/2009
CMA/2/II/A.10 Spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem en waterbodem 11/2011
CMA/2/II/A.11 Stenen en bodemvreemde materialen in bodem 09/2004
CMA/2/II/A.12 Uitloging van anorganische componenten uit granulaire materialen en slib met de enkelvoudige schudtest 10/2011
CMA/2/II/A.13 Analysemethoden voor afvalstoffen op stortplaatsen 10/2007
CMA/2/II/A.14 Analysemethoden voor houtafval 11/2007
CMA/2/II/A.15 Analysemethoden voor waterbodem 03/2006
CMA/2/II/A.16 Kjeldahl-stikstof 03/2006
CMA/2/II/A.17 Niet-steenachtige en organische verontreinigingen en asbestverdachte materialen - Ontwerp 11/2006
CMA/2/II/A.19 Uitloging van anorganische componenten uit uitgegraven bodem met de enkelvoudige schudtest 02/2011
CMA/2/II/A.20 pH in bodem en waterbodem 02/2011
CMA/2/II/A.21 Geleidbaarheid in bodem 10/2007
CMA/2/II/A.22 Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas 12/2010

B. Bepaling van anionen

CMA/2/II/B.1 Fluoride na hydropyrolyse 10/2010
CMA/2/II/B.2 Zwavel en halogenen na zuurstofverbranding in gesloten bom 10/2010

C. Bepaling van vezels

CMA/2/II/C.1 Vezelvrijstelling van asbest 07/2005
CMA/2/II/C.2 Asbest in gerecycleerde granulaten 12/2011
CMA/2/II/C.3 Asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen - ontwerp 12/2011
III. AFGEWERKTE OLIE
CMA/2/III/A Sedimentgehalte 12/2005
CMA/2/III/C Vlampunt 06/2010
CMA/2/III/D Zwavel en halogenen 01/2006
CMA/2/III/E Watergehalte 12/1991
CMA/2/III/F Ontsluitingsmethode voor olie 07/2005
IV. COMPOST
CMA/2/IV/1 Vocht 07/2005
CMA/2/IV/2 Temperatuur 05/1994
CMA/2/IV/3 Organische stof en koolstofgehalte 09/2005
CMA/2/IV/4 Totale stikstof 10/2009
CMA/2/IV/5 Koolstof/stikstof (C/N) verhouding 05/1994
CMA/2/IV/6 Bereiding van extracten en analyseoplossingen 08/2007
CMA/2/IV/7 Ammonium- en nitraatstikstof 10/2009
CMA/2/IV/10 Kiemkrachtige zaden 08/2007
CMA/2/IV/11 Gehalte aan steentjes en graad van verontreiniging 01/2005
CMA/2/IV/12 Fytotoxiciteit 07/2005
CMA/2/IV/13 Zuurtegraad en totaal zout 01/2005
CMA/2/IV/14 Totaal en extraheerbaar fosfor 07/2005
CMA/2/IV/15 Totaal en extraheerbaar kalium 09/2001
CMA/2/IV/16 Totaal en extraheerbaar calcium 09/2001
CMA/2/IV/17 Totaal en extraheerbaar magnesium 09/2001
CMA/2/IV/18 Chloride 11/2001
CMA/2/IV/19 Zware metalen 09/2001
CMA/2/IV/20 Kwik 01/2005
CMA/2/IV/21 Fijnheid 05/1996
CMA/2/IV/22 Rijpheidsgraad (zelfverhittingstest) 05/2011
CMA/2/IV/23 Plantenverdraagzaamheid 05/1999
CMA/2/IV/24 Volumedichtheid 08/2007
CMA/2/IV/25 Stabiliteit met gesloten respirometer 04/2008

DEEL 3. ORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

CMA/3/A Polychloorbifenylen in oliën 12/2011
CMA/3/B Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 12/2011
CMA/3/C TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR 12/2011
CMA/3/D Perfluoroverbindingen - ontwerp 12/2011
CMA/3/E Oplosmiddelen specifiek 12/2011
CMA/3/F Polychlorodibenzo-p-dioxines en polychlorodibenzofuranen in bodem en afvalstoffen – ontwerp 12/2011
CMA/3/H Organofosforpesticiden en triazine-type herbiciden met GC/MS 12/2011
CMA/3/I Organochloorpesticiden, polychloorbifenylen en hogere chloorbenzenen 12/2011
CMA/3/K Fenol en fenolische koolwaterstoffen

12/2011

CMA/3/N Extraheerbare organische halogeenverbindingen in vaste en pasteuze stoffen en olie 12/2011
CMA/3/Q Oplosmiddelen aspecifiek 12/2011
CMA/3/R.1 Minerale olie met GC/FID 12/2011
CMA/3/R.2 Minerale olie met GC/MS 12/2011
CMA/3/R.3 Petroleumkoolwaterstoffen 12/2011
CMA/3/R.4 Bepaling van de biogene/petrogene oorsprong van minerale olie verontreiniging in waterbodem 12/2011
CMA/3/R.5 Vluchtige minerale olie 12/2011
CMA/3/U Organische screening met GC/MS 12/2011
CMA/3/V Pentachloorfenol en benzo(a)pyreen in houtafval 12/2011
CMA/3/W Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie in bodemverbeterende middelen 12/2011
CMA/3/X Polychloorbifenylen en Chloorbenzenen in bodemverbeterende middelen 12/2011
CMA/3/Y Organochloorpesticiden in bagger- en ruimingsspecie 12/2011
CMA/3/Z Gel permeatie chromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten 12/2011

DEEL 4. MICROBIOLOGISCHE ANALYSEMETHODEN

CMA/4/A

Microbiologische analyses van eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval

12/2010

DEEL 5. MONSTERVOORBEHANDELING

A. Algemeen

CMA/5/A.1

Inleiding, definities en referenties

12/2009
CMA/5/A.2 Homogeniseren 09/2005
CMA/5/A.3 Fasescheiding 09/2005
CMA/5/A.4 Drogen 09/2005
CMA/5/A.5 Verkleinen deeltjesgrootte 09/2005
CMA/5/A.6 Verkleinen monstergrootte en deelmonstername 09/2005
CMA/5/A.7 Apparatuur en Technieken 09/2005
CMA/5/A.8 Schemas en praktijk voorbeelden 09/2005
CMA/5/A.9 Minimale monstergrootte voor heterogene stoffen 09/2005

B. Specifiek

CMA/5/B.1

Meststof- en bodemverbeterende middelen

08/2011
CMA/5/B.2 Houtafval 12/2011
CMA/5/B.3 Waterbodem 12/2011
CMA/5/B.4 Bodem 02/2010
CMA/5/B.5 Shredder 12/2011
CMA/5/B.6 Granulaten/as en slakken 12/2011
CMA/5/B.7 Olie en vetten 12/2011

DEEL 6. VALIDATIE

CMA/6/A Prestatiekenmerken 12/2011
CMA/6/B Meetonzekerheid 07/2008
CMA/6/C Rekenvoorbeelden 09/2005

DEEL 7. ANALYSEMETHODEN VOOR BODEMSANERINGSWERKEN

CMA/7/A Analysemethoden ter ondersteuning van bodemsaneringswerken 03/2009
CMA/7/A.1 Acid volatile sulfide (AVS)/ simultaneously extracted metals (SEM) - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.2 Verzadigde hydraulische geleidbaarheid - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.3 Vochtkarakteristiek (pF curve) - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.4 Ionenbalans - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.5 Redoxpotentiaal (veldmeting) 01/2009