Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) - versie 14/05/2007

Gearchiveerde versie CMAMinisterieel goedgekeurde versie van 14 mei 2007

Het huidige Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) kan u hier raadplegen.

 

Monsterneming | Anorganische analysemethoden | Organische Analysemethoden | Microbiologische Analysemethoden | Monstervoorbehandeling | Validatie | Analysemethoden ter ondersteuning van bodemsaneringen

 

DEEL 1. MONSTERNEMING

Algemeen
CMA/1/B

Conservering en recipiënten

01/2005
CMA/1/C Veiligheidsmaatregelen bij bemonstering 03/2001
CMA/1/D Referenties 03/2001
Bodem
CMA/1/A.0

Bodem - Inleiding

03/2001
CMA/1/A.1 Grond 06/2003
CMA/1/A.2 Grondwater 06/2003
CMA/1/A.3 Waterbodem 03/2001
CMA/1/A.5 Bodemvocht 03/2001
CMA/1/A.6 Bodemlucht 03/2001
Afvalstoffen/secundaire grondstoffen
CMA/1/A.4 Vloeibare en pasteuze afvalstoffen 06/2004
CMA/1/A.7 Houtafval 10/2004
CMA/1/A.8 Compost 09/2005

DEEL 2. ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

I. WATER 
A. Algemene testen
CMA/2/I/A.1 Zuurtegraad 03/2006
CMA/2/I/A.2 Geleidbaarheid 04/2006
CMA/2/I/A.3 Droogrest in water en eluaten 07/2005
CMA/2/I/A.6.1 Gesloten microgolfoven destructie met zoutzuur en salpeterzuur 07/2005
CMA/2/I/A.6.2 Semi - open microgolfoven destructie met zoutzuur en salpeterzuur 07/2005
CMA/2/I/A.6.3 Gesloten microgolfoven destructie met salpeterzuur 07/2005

B. Bepaling van elementen

CMA/2/I/B.1 Metalen met inductief gekoppeld plasma atoomemissiespectrometrie (ICP-AES) 11/2006
CMA/2/I/B.2 Metalen door atoomabsoptiespectrometrie (ET-AAS) 11/2005
CMA/2/I/B.3 Kwik met atomaire fluorescentiespectrometrie (AFS) 07/2005
CMA/2/I/B.4.1 Manuele spectrofotometrische bepaling van ammonium stikstof na destillatie 07/2005
CMA/2/I/B.4.2 Spectrofotometrische bepaling van ammonium met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
CMA/2/I/B.5 Kjeldahl stikstof 07/2005
CMA/2/I/B.8 Zink, cadmium, lood en koper door middel van differentiële puls anodische stripping voltammetrie 07/2005

C. Bepaling van anionen

CMA/2/I/C.1.1 Fluoride na destillatie en meting met ion selectieve electrode 07/2005
CMA/2/I/C.1.2 Fotometrische bepaling van fluoride in water mbv een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
CMA/2/I/C.2.1 Fotometrische bepaling van het totale cyanidegehalte na manuele destillatie 02/2007
CMA/2/I/C.2.2 Fotometrische bepaling van het totale cyanidegehalte met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 02/2007
CMA/2/I/C.2.3 Fotometrische bepaling van het vrije cyanidegehalte met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
CMA/2/I/C.3 Chloride, bromide, nitriet, nitraat, sulfaat en fosfaat met ionenchromatografie 07/2005
CMA/2/I/C.5 Spectrofotometrische bepaling van fosfor onder de vorm van orthofosfaat met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
CMA/2/I/C.6 Spectrofotometrische bepaling van totaal geoxideerde stikstof met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
CMA/2/I/C.7 Chroom (VI) 07/2005

D. Bepaling van somparameters

CMA/2/I/D.1 Niet purgeerbare organische koolstof (NPOC) 07/2005
CMA/2/I/D.3 Opgeloste zuurstof 07/2005
CMA/2/I/D.6 Spectrofotometrische bepaling van totale stikstof in water met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
CMA/2/I/D.7 Totaal organische koolstof (TOC) en opgeloste organische koolstof (DOC) 07/2005
CMA/2/I/D.8 Spectrofotometrische bepaling van de fenolindex met een doorstroomanalysesysteem (SFA) 07/2005
II. VASTE STOFFEN (inclusief PASTEUZE STOFFEN)
A. Algemene testen
CMA/2/II/A.1 Watergehalte en droogrest 07/2005
CMA/2/II/A.2 Asrest 07/2005
CMA/2/II/A.3 Gesloten en semi-open microgolfoven destructiemethode met salpeterzuur, zoutzuur en waterstoffluoride 07/2005
CMA/2/II/A.4 Steekvastheid 07/2005
CMA/2/II/A.5 Analysemethoden voor vaste herwonnen brandstoffen 12/2006
CMA/2/II/A.6 Kleigehalte (pipetmethode van Robinson-Köhn) 07/2005
CMA/2/II/A.7 Totaal organisch koolstofgehalte (TOC) 11/2004
CMA/2/II/A.8 Wateroplosbaar gedeelte 07/2005
CMA/2/II/A.9.1 Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef  voor bouwstof 11/2006
CMA/2/II/A.9.2 Uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met de diffusieproef 02/2007
CMA/2/II/A.9.3 Beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten 11/2006
CMA/2/II/A.9.4 Uitloging van anorganische componenten met de tweestaps schudtest 07/2005
CMA/2/II/A.9.5 Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor stortplaats 11/2006
CMA/2/II/A.10 Spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem 07/2005
CMA/2/II/A.11 Stenen en bodemvreemde materialen in bodem 09/2004
CMA/2/II/A.12 Uitloging van anorganische componenten uit granulaire materialen en slib met de enkelvoudige schudtest 07/2005
CMA/2/II/A.13 Analysemethoden voor afvalstoffen op stortplaatsen 07/2005
CMA/2/II/A.14 Analysemethoden voor houtafval 11/2004
CMA/2/II/A.15 Analysemethoden voor waterbodem 03/2006
CMA/2/II/A.16 Kjeldahl stikstof 03/2006
CMA/2/II/A.17 Niet-steenachtige en organische verontreinigingen en asbestverdachte materialen - Ontwerp 11/2006
CMA/2/II/A.19 Uitloging van anorganische componenten uit uitgegraven bodem met de enkelvoudige schudtest - Ontwerp 01/2007

B. Bepaling van anionen

CMA/2/II/B.1 Fluoride na hydropyrolyse en meting met ion selectieve electrode 07/2005
CMA/2/II/B.2 Zwavel en halogenen na zuurstofverbranding in gesloten bom 01/2006

C. Bepaling van vezels

CMA/2/II/C.1 Vezelvrijstelling van asbest 07/2005
III. AFGEWERKTE OLIE
CMA/2/III/A Sedimentgehalte 12/2005
CMA/2/III/C Vlampunt 12/1991
CMA/2/III/D Zwavel en halogenen 01/2006
CMA/2/III/E Watergehalte 12/1991
CMA/2/III/F Ontsluitingsmethode voor olie 07/2005
IV. COMPOST
CMA/2/IV/1 Vochtbepaling 07/2005
CMA/2/IV/2 Temperatuur 05/1994
CMA/2/IV/3 Organische stof en koolstofgehalte 09/2005
CMA/2/IV/4 Totale stikstof 09/2005
CMA/2/IV/5 Koolstof/stikstof (C/N) verhouding 05/1994
CMA/2/IV/6 Bereiding van extracten en analyseoplossingen 01/2006
CMA/2/IV/7 Ammonium- en nitraatstikstof 01/2005
CMA/2/IV/10 Kiemkrachtige zaden 07/2005
CMA/2/IV/11 Gehalte aan steentjes en graad van verontreiniging 01/2005
CMA/2/IV/12 Fytotoxiciteit 07/2005
CMA/2/IV/13 Zuurtegraad en totaal zout 01/2005
CMA/2/IV/14 Totaal en extraheerbaar fosfor 07/2005
CMA/2/IV/15 Totaal en extraheerbaar kalium 09/2001
CMA/2/IV/16 Totaal en extraheerbaar calcium 09/2001
CMA/2/IV/17 Totaal en extraheerbaar magnesium 09/2001
CMA/2/IV/18 Chloride 11/2001
CMA/2/IV/19 Zware metalen 09/2001
CMA/2/IV/20 Kwik 01/2005
CMA/2/IV/21 Fijnheid 05/1996
CMA/2/IV/22 Rijpheidsgraad (zelfverhittingstest) 07/2005
CMA/2/IV/23 Plantenverdraagzaamheid 05/1999
CMA/2/IV/24 Volumedichtheid 01/2005

DEEL 3. ORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

CMA/3/A Bepaling van polychloorbifenylen in oliën 12/2006
CMA/3/B Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 11/2006
CMA/3/C TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR 08/2001
CMA/3/E Oplosmiddelen specifiek 05/2001
CMA/3/H Organofosforpesticiden en triazine-type herbiciden met GC/MS - Ontwerp 02/2002
CMA/3/I Organochloorpesticiden, polychloorbifenylen en hogere chloorbenzenen 12/2006
CMA/3/J Amines 12/1991
CMA/3/K Fenol en fenolische koolwaterstoffen 11/2006
CMA/3/L Alifatische nitriles 12/1991
CMA/3/M Benzidinen

12/1991

CMA/3/N Extraheerbare organische halogeenverbindingen in vaste en pasteuze stoffen 11/2006
CMA/3/O Extraheerbare organische halogeenverbindingen in water 05/1996
CMA/3/P Extraheerbare organische halogeenverbindingen in olie 05/1996
CMA/3/Q Oplosmiddelen aspecifiek 10/2000
CMA/3/R.1 Minerale olie met GC/FID 11/2006
CMA/3/R.2 Minerale olie met GC/MS ontwerp 06/2000
CMA/3/R.3 Petroleumkoolwaterstoffen 01/2005
CMA/3/S Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen in water 12/1994
CMA/3/U Organische screening met GC/MS 07/2005
CMA/3/V Pentachloorfenol en benzo(a)pyreen in houtafval 07/2005

DEEL 4. MICROBIOLOGISCHE ANALYSEMETHODEN

CMA/4/A

Microbiologische analyses van eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval

06/2005

DEEL 5. MONSTERVOORBEHANDELING

A. Algemeen

CMA/5/A.1

Inleiding, definities en referenties

09/2005
CMA/5/A.2 Homogeniseren 09/2005
CMA/5/A.3 Fasescheiding 09/2005
CMA/5/A.4 Drogen 09/2005
CMA/5/A.5 Verkleinen en deeltjesgrootte 09/2005
CMA/5/A.6 Verkleinen monstergrootte en deelmonstername 09/2005
CMA/5/A.7 Apparatuur en Technieken 09/2005
CMA/5/A.8 Schemas en praktijk voorbeelden 09/2005
CMA/5/A.9 Minimale monstergrootte voor heterogene stoffen 09/2005

B. Specifiek

CMA/5/B.1

Compost

09/2005
CMA/5/B.2 Houtafval 09/2005
CMA/5/B.3 Monstervoorbehandeling voor waterbodem 12/2006

DEEL 6. VALIDATIE

CMA/6/A Prestatiekenmerken 12/2005
CMA/6/B Meetonzekerheid 01/2005
CMA/6/C Rekenvoorbeelden 09/2005

DEEL 7. ANALYSEMETHODEN VOOR BODEMSANERINGSWERKEN

CMA/7/A Analysemethoden ter ondersteuning van bodemsaneringswerken - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.1 Acid volatile sulfide (AVS)/ simultaneously extracted metals (SEM) - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.2 Verzadigde hydraulische geleidbaarheid - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.3 Vochtkarakteristiek (pF curve) - Ontwerp 12/2006
CMA/7/A.4 Ionenbalans - Ontwerp 12/2006

T