Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA)

Hieronder kan u het compendium voor de monsterneming en analyse (CMA) terugvinden dat vanaf  21 april 2019 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 14 februari 2019 (BS 11 april 2019), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium.

Het CMA wordt jaarlijks geüpdatet. De kolom ‘ter info’ bevat ontwerpmethoden voor het nieuwe CMA die nog gewijzigd kunnen worden. Deze methoden moeten pas toegepast worden indien ze een definitieve status verkrijgen. In CMA-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de Ministerieel goedgekeurde versie van 14 februari 2019.

Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het CMA.
 

Ministerieel goedgekeurde versie van 14 februari 2019

Monsterneming Anorganische analysemethoden 
Organische Analysemethoden Microbiologische Analysemethoden 
Monstervoorbehandeling Validatie
Analysemethoden voor bodemsaneringswerken  

 

DEEL 1. MONSTERNEMING

TER INFO

A. Bodem    
CMA/1/A.0 Bodem - Inleiding 11/2018  
CMA/1/A.1 Vaste deel van de aarde 11/2018 ontwerp 09/2019
CMA/1/A.2 Grondwater 12/2018  
CMA/1/A.3 Passieve staalnametechnieken voor grondwater 11/2015  
CMA/1/A.4 In-situ staalname van sediment 10/2018 ontwerp 09/2019
CMA/1/A.5 Bodemvocht  03/2001  
CMA/1/A.6 Bodemlucht, binnenlucht, omgevingslucht en emissies bij saneringen 12/2018  
CMA/1/A.7 Monsterneming voor bepaling van asbest in bodemlagen 12/2018  
B. Water  
CMA/1/A.9 Water - Inleiding 12/2009  
CMA/1/A.10 Drinkwater 08/2013  
CMA/1/A.11 Oppervlaktewater 08/2013  
C. Afvalstoffen/grondstoffen  
CMA/1/A.13 Inleiding, definities en referenties 12/2016 ontwerp 03/2019
CMA/1/A.14 Algemene richtlijnen monsterneming 05/2018 ontwerp 09/2019
CMA/1/A.15 Monsternemingstechnieken vaste materialen 10/2018 ontwerp 09/2019
CMA/1/A.16 Monsternemingstechnieken vloeistoffen 11/2016  
CMA/1/A.17 Monsternemingstechnieken (vloeibare) pasteuze materialen 12/2014 ontwerp 03/2019
CMA/1/A.18 Monstervoorbehandeling ter plaatse 11/2018 ontwerp 09/2019
CMA/1/A.19 Monsterneming voor de bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten 11/2018  
CMA/1/A.20 Monsterneming voor de bepaling van asbest in verhardings- en funderingslagen 11/2018 ontwerp 04/2019
CMA/1/A.21 Monstername van eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten 12/2014 ontwerp 10/2019
CMA/1/A.22 Monsterneming van specie in situ 01/2018 ontwerp 09/2019
D. Algemeen  
CMA/1/B Monsterconservering en -bewaring 12/2018 ontwerp 10/2019
CMA/1/C Veiligheidsmaatregelen 03/2001  
CMA/1/D Referenties 03/2001  

DEEL 2. - ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

TER INFO

I. WATER (inclusief ELUATEN, DESTRUCTIEVLOEISTOFFEN)

   
A. Algemene testen  
CMA/2/I/A Methoden voor algemene anorganische testen 08/2015  
CMA/2/I/A.1 Zuurtegraad 10/2018  
CMA/2/I/A.2 Geleidbaarheid 10/2018  
CMA/2/I/A.3 Droogrest in water en eluaten 10/2018  
CMA/2/I/A.6.1 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - aqua regia ontsluiting 10/2018  
CMA/2/I/A.6.3 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - salpeterzuurontsluiting 10/2018  
CMA/2/I/A.7 Opgeloste zuurstof 06/2010  
B. Bepaling van elementen  
CMA/2/I/B Methoden voor bepaling van elementen 10/2018 ontwerp 10/2019
CMA/2/I/B.1 Elementen met inductief gekoppeld plasma atomaire-emissiespectrometrie (ICP-AES) 11/2016 ontwerp 10/2019
CMA/2/I/B.2 Elementen met atomaire absorptie spectrometrie met grafietoven (ET-AAS) 09/2012  
CMA/2/I/B.3 Kwik 08/2015  
CMA/2/I/B.5 Elementen met inductief gekoppeld plasma massa spectrometrie (ICP-MS) 11/2016 ontwerp 10/2019
CMA/2/I/B.6 Antimoon, arseen en seleen met hydride atomaire absorptie spectrometrie (Hydride AAS) 11/2016 ontwerp 10/2019
C. Bepaling van anionen  
CMA/2/I/C Methoden voor bepaling van anionen 08/2015  
CMA/2/I/C.1.1 Fluoride met ion selectieve electrode 10/2010  
CMA/2/I/C.1.2 Fotometrische bepaling van fluoride mbv een doorstroomanalysesysteem (CFA) 10/2010  
CMA/2/I/C.2.1 Fotometrische bepaling van het totale cyanidegehalte na manuele destillatie 11/2011  
CMA/2/I/C.2.2 Totaal cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 09/2015  
CMA/2/I/C.2.3 Vrije cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 09/2015  
CMA/2/I/C.3 Opgeloste anionen - bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat - door vloeistofchromatografie 11/2014  
CMA/2/I/C.6 Nitrietstikstof en nitraatstikstof en de som van beide met behulp van doorstroomanalyse 11/2016  
CMA/2/I/C.7 Opgelost chroom VI door vloeistofchromatografie 09/2015  
CMA/2/I/C.8 Ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – ammonium, chloride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 10/2015  
D. Bepaling van somparameters  
CMA/2/I/D Methoden voor bepaling van somparameters 08/2015  
CMA/2/I/D.7 Totaal organische koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC) en niet-purgeerbare organische koolstof (NPOC) 11/2014  
CMA/2/I/D.8 Fenolindex  11/2015  
E. Bepaling van kationen  
CMA/2/I/E Methoden voor bepaling van kationen 08/2015  
CMA/2/I/E.1 Ammonium stikstof door manuele spectrofotometrie 02/2013  
CMA/2/I/E.2 Ammonium stikstof met behlup van doorstroomanalyse 02/2013  
CMA/2/I/E.3 Ammonium stikstof door destillatie en titratie 02/2013  
CMA/2/I/E.4 Ammonium stikstof met behulp van ion chromatografie 02/2013  

II. VASTE STOFFEN (inclusief PASTEUZE STOFFEN)

 
A. Algemene testen  
CMA/2/II/A.1 Watergehalte en droogrest 10/2013  
CMA/2/II/A.2 Asrest 10/2013 ontwerp 10/2019
CMA/2/II/A.3 Ontsluitingsmethode voor de bepaling van elementen in bodem, vaste en pasteuze materialen 10/2017  
CMA/2/II/A.4 Steekvastheid 06/2013  
CMA/2/II/A.5 Stookwaarde bij constante druk 11/2018  
CMA/2/II/A.6 Kleigehalte (pipetmethode van Robinson-Köhn) 11/2013  
CMA/2/II/A.7 Totaal organisch koolstofgehalte (TOC) 10/2018 ontwerp 10/2019
CMA/2/II/A.8 Wateroplosbaar gedeelte 07/2005  
CMA/2/II/A.9.1 Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor bouwstof 11/2015 ontwerp 10/2019
CMA/2/II/A.9.2 Uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolithische materialen met de diffusieproef 01/2018  
CMA/2/II/A.9.3 Maximale beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten 12/2009  
CMA/2/II/A.9.4 Uitloging van anorganische componenten met de tweestapsschudtest 10/2018  
CMA/2/II/A.9.5 Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor stortplaats 12/2009  
CMA/2/II/A.11 Stenen en bodemvreemde materialen in uitgegraven bodem 10/2018  
CMA/2/II/A.12 Uitloging van anorganische componenten uit granulaire materialen en slib met de enkelvoudige schudtest 11/2014  
CMA/2/II/A.13 Analysemethoden voor afvalstoffen op stortplaatsen 12/2015  
CMA/2/II/A.14 Analysemethoden voor houtafval 02/2013  
CMA/2/II/A.15 Analysemethoden voor waterbodem 02/2013  
CMA/2/II/A.16 Kjeldahlstikstof 02/2013  
CMA/2/II/A.19 Uitloging van anorganische componenten uit uitgegraven bodem met de enkelvoudige schudproef  11/2015  
CMA/2/II/A.20 pH in bodem en waterbodem 10/2017  
CMA/2/II/A.21 Geleidbaarheid in bodem 10/2007  
CMA/2/II/A.22 Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op granulaire materialen 12/2018  
CMA/2/II/A.23 Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op fijnkorrelige granulaire materialen 12/2018 ontwerp 07/2019
B. Bepaling van anionen  
CMA/2/II/B.1 Fluoride na hydropyrolyse 10/2012  
CMA/2/II/B.2 Zwavel en halogenen na zuurstofverbranding in gesloten bom 10/2018  
C. Bepaling van vezels  
CMA/2/II/C.2 Asbest in gerecycleerde granulaten en bodem 12/2018 ontwerp 10/2019
CMA/2/II/C.3 Asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen 11/2018 ontwerp 04/2019

III. AFGEWERKTE OLIE

 
CMA/2/III/A Sedimentgehalte 10/2018  
CMA/2/III/C Vlampunt 10/2018  
CMA/2/III/D Zwavel en halogenen 10/2018  
CMA/2/III/E Watergehalte (volgens Karl Fischer) 12/1991  
CMA/2/III/F Ontsluitingsmethode voor olie 11/2018  
CMA/2/III/G Analysemethoden voor opgewerkte afgewerkte olie 11/2018 ontwerp 05/2019

IV. MESTSTOF EN BODEMVERBETEREND MIDDEL

 
CMA/2/IV/1 Vocht/droogrest 10/2018  
CMA/2/IV/3 Organische stof en koolstofgehalte 11/2015 ontwerp 10/2019
CMA/2/IV/4 Totale stikstof 11/2017 ontwerp 10/2019
CMA/2/IV/6 Bereiding van extracten en analyseoplossingen 10/2018  
CMA/2/IV/7 Ammonium- en nitraatstikstof 10/2018 ontwerp 10/2019
CMA/2/IV/10 Kiemkrachtige zaden 10/2013 ontwerp 10/2019
CMA/2/IV/11 Gehalte aan steentjes en onzuiverheden 12/2018  
CMA/2/IV/12 Fytotoxiciteit 09/2012 ontwerp 10/2019
CMA/2/IV/13 Zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid 11/2018  
CMA/2/IV/19 Elementen 10/2018  
CMA/2/IV/20 Kwik 10/2018  
CMA/2/IV/21 Fijnheid 09/2012  
CMA/2/IV/22 Rijpheidsgraad (zelfverhittingstest) 11/2014  
CMA/2/IV/24 Volumedichtheid 11/2014  
CMA/2/IV/25 Stabiliteit met gesloten respirometer 11/2014 ontwerp 10/2019

DEEL 3. - ORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

TER INFO

CMA/3/A Polychloorbifenylen in oliën 11/2018   ontwerp 07/2019
CMA/3/B Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 11/2018 ontwerp 09/2019
CMA/3/C TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR 11/2013  
CMA/3/D Perfluorverbindingen 10/2018  
CMA/3/E Oplosmiddelen specifiek 11/2018 ontwerp 09/2019
CMA/3/F Polychlorodibenzo-p-dioxines en polychlorodibenzofuranen in bodem en afvalstoffen 11/2015  
CMA/3/G Polychlorodibenzo-p-dioxines en polychlorodibenzofuranen in bodem en waterbodem met GC-MS/MS 10/2017  
CMA/3/H Organofosforpesticiden en triazine-type herbiciden met GC/MS 12/2011 ontwerp 09/2019
CMA/3/I Organochloorpesticiden, polychloorbifenylen en hogere chloorbenzenen 11/2018 ontwerp 09/2019
CMA/3/K Fenol en fenolische koolwaterstoffen 11/2018 ontwerp 09/2019
CMA/3/L Tributyltin in bodem, waterbodem, sediment, bagger- en ruimingsspecie 10/2017  
CMA/3/N Extraheerbare organische halogeenverbindingen in vaste en pasteuze stoffen en olie 11/2016  
CMA/3/Q Oplosmiddelen aspecifiek 12/2012  
CMA/3/R.1 Minerale olie met GC/FID 10/2017  
CMA/3/R.2 Minerale olie met GC/MS 10/2017 ontwerp 09/2019
CMA/3/R.3 Petroleumkoolwaterstoffen 06/2014  
CMA/3/R.4 Biogene/petrogene oorsprong van minerale olie verontreinigingen in waterbodem 12/2011  
CMA/3/R.5 Vluchtige minerale olie 09/2015  
CMA/3/T Polyaromatische koolwaterstoffen, organochloorpesticiden, polychloorbifenylen en hogere chloorbenzenen met gaschromatografie-tandem massaspectrometrie (GC-MS/MS) 11/2018  
CMA/3/U Organische screening met GC/MS 10/2016  
CMA/3/V Pentachloorfenol en benzo(a)pyreen in houtafval 11/2016 ontwerp 09/2019
CMA/3/W Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie in bodemverbeterend middel en meststof 11/2018 ontwerp 10/2019
CMA/3/X Polychloorbifenylen en chloorbenzenen in bodemverbeterend middel en meststof 11/2018 ontwerp 10/2019
CMA/3/Y Organochloorpesticiden in bagger- en ruimingsspecie 11/2018  
CMA/3/Z Gel permeatie chromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten 12/2011  

DEEL 4. - MICROBIOLOGISCHE ANALYSEMETHODEN

TER INFO

CMA/4/A Bacteriologische analyses van eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten 09/2017   ontwerp 10/2019

DEEL 5. - MONSTERVOORBEHANDELING

TER INFO

A. Algemeen    
CMA/5/A.1 Inleiding, definities en referenties 06/2014  
CMA/5/A.2 Homogeniseren 09/2005  
CMA/5/A.3 Fasescheiding 09/2005  
CMA/5/A.4 Drogen 09/2005  
CMA/5/A.5 Verkleinen deeltjesgrootte 09/2005  
CMA/5/A.6 Verkleinen monstergrootte en deelmonstername 10/2017  
CMA/5/A.7 Apparatuur en Technieken 09/2005  
CMA/5/A.8 Schema's en praktijkvoorbeelden 09/2005  
CMA/5/A.9 Minimale monstergrootte voor heterogene stoffen 09/2005  
B . Specifiek  
CMA/5/B.1 Meststof en bodemverbeterend middel 11/2018  
CMA/5/B.2 Houtafval 11/2018  
CMA/5/B.3 Waterbodem 10/2018 ontwerp 10/2019
CMA/5/B.4 Bodem 12/2018 ontwerp 04/2019
CMA/5/B.5 Shredder 12/2011  
CMA/5/B.6 Granulaten/as en slakken 11/2016  
CMA/5/B.7 Olie en vetten 12/2011  

DEEL 6. - VALIDATIE

TER INFO

CMA/6/A Prestatiekenmerken 12/2018   ontwerp 10/2019
CMA/6/B Meetonzekerheid 07/2008  
CMA/6/C Rekenvoorbeelden 03/2016  
CMA/6/D Kwaliteitseisen voor analysemethoden 11/2018 ontwerp 09/2019
CMA/6/E Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten door een erkend laboratorium 11/2015  

DEEL 7. - ANALYSEMETHODEN VOOR BODEMSANERINGSWERKEN

TER INFO

CMA/7/A Analysemethoden ter ondersteuning van bodemsaneringswerken 10/2012    
CMA/7/A.1 Acid volatile sulfide (AVS) - simultaneously extracted metals (SEM) - Ontwerp 12/2006  
CMA/7/A.2 Verzadigde hydraulische geleidbaarheid - Ontwerp 12/2006  
CMA/7/A.3 Vochtkarakteristiek (pF curve) - Ontwerp 12/2006  
CMA/7/A.4 Ionenbalans - Ontwerp 12/2006  
CMA/7/A.5 Redoxpotentiaal (veldmeting) 01/2009  
CMA/7/A.6 Methaan, ethaan en etheen in grondwater 10/2012