Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) - versie 22/01/2021

Gearchiveerde versie WAC: Ministerieel goedgekeurde versie van 22 januari 2021

Het huidige Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) kan u hier raadplegen.

 

Algemeen |  Organoleptische analysemethoden |  Anorganische analysemethoden
Organische analysemethoden | Biologische Analysemethoden |  Validatie

 

DEEL 1. ALGEMEEN

A. Monsterneming en voorbehandeling

WAC/I/A/001

Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water voor menselijke consumptie

01/2020
WAC/I/A/002 Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water 02/2020
WAC/I/A/003 Ogenblikkelijke monstername (schepmonster) van water 11/2020
WAC/I/A/004 Procedure voor het nemen van een verzamelmonster 02/2020
WAC/I/A/005 Monstername van water via een peilput, inclusief conservering en transport 02/2020
WAC/I/A/006 Monsterneming van macro-invertebraten en verwerking van de monsters 11/2017
WAC/I/A/010 Conservering en behandeling van watermonsters 11/2020
WAC/I/A/011 Meting ter plaatse van temperatuur, pH, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor 01/2020
WAC/I/A/012 Bepaling van het debiet in controle-inrichtingen voor afvalwater 
Bijlage B + Bijlage E
12/2018

DEEL 2. ORGANOLEPTISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Organoleptische parameters

WAC/II/A Methoden voor de bepaling van organoleptische parameters 03/2013
WAC/II/A/001 CIE 1976 totaal kleurverschil - ΔE*ab 01/2005
WAC/II/A/002 Onderzoek en bepaling van kleur 03/2013
WAC/II/A/003 Kwalitatieve vaststelling en kwantitatieve bepaling van geur en smaak 06/2017

DEEL 3. ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Algemene testen
WAC/III/A Methoden voor de bepaling van de algemene anorganische parameters 07/2018
WAC/III/A/001 Bepaling van de droogrest 06/2020
WAC/III/A/003 Bepaling van de temperatuur 11/2016
WAC/III/A/004 Bepaling van de elektrische geleidbaarheid 11/2020
WAC/III/A/005 Bepaling van de pH 11/2016
WAC/III/A/006 Bepaling van de alkaliniteit en buffercapaciteit 11/2016
WAC/III/A/008 Bepaling van opgeloste zuurstof 10/2020
WAC/III/A/009 Bepaling van totale hardheid 10/2015
WAC/III/A/010 Bepaling van de troebelingsgraad 10/2018
WAC/III/A/011 Berekening van de saturatie-index + rekensheet 11/2018
B. Bepaling van elementen
WAC/III/B Methoden voor de bepaling van elementen 10/2019
WAC/III/B/001 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - salpeterzuurontsluiting 10/2018
WAC/III/B/002 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - aqua regia ontsluiting 10/2018
WAC/III/B/010 Bepaling van de geselecteerde elementen met inductief gekoppeld plasma - atomaire emissiespectrometrie 06/2019
WAC/III/B/011 Bepaling van elementen met inductief gekoppeld plasma -  massaspectrometrie (ICP-MS) 10/2019
WAC/III/B/012 Bepaling van antimoon, arseen en seleen met hydride - atomaire absorptiespectrometrie 06/2019
WAC/III/B/014 Bepaling van kwik 06/2019
C. Bepaling van anionen
WAC/III/C Methoden voor de bepaling van anionen 05/2019
WAC/III/C/001 Bepaling van opgeloste anionen door vloeistofchromatografie. Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 06/2018
WAC/III/C/002 Bepaling van ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – ammonium, chloride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 11/2016
WAC/III/C/010 Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en totaal fosfor met behulp van doorstroomanalyse 10/2019
WAC/III/C/020 Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met ion selectieve elektrode 04/2016
WAC/III/C/022 Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met doorstroomanalyse 06/2019
WAC/III/C/030 Bepaling van het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 10/2016
WAC/III/C/040 Potentiometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden 10/2016
WAC/III/C/041 Spectrofotometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden 10/2016
WAC/III/C/050 Bepaling van opgelost chroom VI in water door ionenchromatografie 10/2013
D. Bepaling van groepsparameters
WAC/III/D Methoden voor de bepaling van groepsparameters 10/2020
WAC/III/D/001 Bepaling van de bezinkbare stoffen 12/2012
WAC/III/D/002 Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter 03/2019
WAC/III/D/003 Bepaling afmeting zwevende stoffen 01/2013
WAC/III/D/010 Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) na 5 dagen 10/2020
WAC/III/D/020 Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) 10/2020
WAC/III/D/022 Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte 06/2019
WAC/III/D/030 Bepaling van Kjeldahl-stikstof. Methode na mineralisatie met selenium 10/2013
WAC/III/D/031 Bepaling van het gehalte aan nitrietstikstof en nitraatstikstof en de som van beide met behulp van doorstroomanalyse 10/2016
WAC/III/D/032 Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatieve digestie met peroxodisulfaat 11/2016
WAC/III/D/033 Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatie tot stikstofdioxiden 11/2016
WAC/III/D/036 Bepaling van het gehalte aan totaal cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 10/2016
WAC/III/D/040 Bepaling van de methyleenblauw actieve substanties (MBAS) index met behulp van doorstroomanalyse 05/2017
WAC/III/D/050 Bepaling van totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) 11/2016
E. Bepaling van kationen
WAC/III/E Methoden voor de bepaling van kationen 10/2015
WAC/III/E/020 Bepaling van ammonium stikstof door manuele spectrofotometrie 10/2016
WAC/III/E/021 Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van doorstroomanalyse 10/2012
WAC/III/E/022 Bepaling van ammonium stikstof door destillatie en titratie 10/2012
WAC/III/E/023 Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van ionchromatografie 10/2012

DEEL 4. ORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Bepaling van specifieke parameters

WAC/IV/A/001

Bepaling van fenolische verbindingen in water

11/2016
WAC/IV/A/002 Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in water 11/2018
WAC/IV/A/003 Bepaling van ureum 10/2017
WAC/IV/A/004 Bepaling van di-2-ethylhexylftalaat en andere ftalaten in oppervlaktewater 11/2016
WAC/IV/A/005 Bepaling van octylfenol, nonylfenol en bisfenol A in afvalwater met behulp van LC-MS/MS 08/2015
WAC/IV/A/006 Toestelinstellingen van GC-MS/MS bij de bepaling van organische parameters 11/2018
WAC/IV/A/007 Bepaling van formaldehyde in water 10/2019
WAC/IV/A/008 Bepaling van ftalaten in water met GC-MS/MS 10/2020
WAC/IV/A/010 Bepaling van organofosforpesticiden in water 11/2016
WAC/IV/A/015 Bepaling van matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen in water 11/2018
WAC/IV/A/016 Bepaling van vluchtige organische verbindingen in water 10/2017
WAC/IV/A/021 Specifieke bepaling van niet-ionogene surfactanten in water met LC-am-MS 11/2016
WAC/IV/A/022 Specifieke bepaling van kationische surfactanten in water met LC- MS 01/2012
WAC/IV/A/023 Bepaling van dioxines en dioxineachtige verbindingen in water 07/2018
WAC/IV/A/024 Bepaling van aromatische amines in water 10/2019
WAC/IV/A/025 Bepaling van perfluorverbindingen in water met LC-MS/MS 11/2016
WAC/IV/A/027 Bepaling van pesticiden in water met LC-MS 10/2019
WAC/IV/A/028 Bepaling van pesticiden in water met GC-MS 10/2019
WAC/IV/A/029 Bepaling van glyfosaat en AMPA in water met LC-MS 11/2020
WAC/IV/A/030 Bepaling van gebromeerde brandvertragers in water 11/2018
WAC/IV/A/031 Bepaling van organotinverbindingen in water 11/2018

B. Bepaling van groepsparameters

WAC/IV/B/001

Bepaling van de fenolindex met behulp van continue doorstroomanalyse

11/2016
WAC/IV/B/005 Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water 01/2012
WAC/IV/B/010 Extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX) in water 01/2012
WAC/IV/B/011 Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) in water 10/2020
WAC/IV/B/012 Purgeerbare organische halogeenverbindingen (POX) in water 10/2020
WAC/IV/B/020 Organische screening 01/2013
WAC/IV/B/021 Organische screening: Leidraad voor de identificatie van organische verbindingen in water met behulp UHPLC-HRMS 02/2018
WAC/IV/B/022 Kwalitatieve GC screening 11/2018
WAC/IV/B/025 Bepaling van minerale olie in water met gaschromatografie 11/2016
WAC/IV/B/026 Bepaling van tetrachlooretheenextraheerbare stoffen in water met IR-spectrofotometrie 11/2016
WAC/IV/B/040 Gelpermeatiechromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten bij de bepaling van organische parameters 09/2010

DEEL 5. BIOLOGISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Bepaling van bacteriologische parameters

WAC/V/A/001

Bepaling van totaal kiemgetal

11/2020
WAC/V/A/002 Bepaling van totale coliformen en E.coli 11/2020
WAC/V/A/003 Bepaling van enterokokken 11/2020
WAC/V/A/004 Bepaling van Salmonella spp. 11/2020
WAC/V/A/005 Bepaling van Legionella in drinkwater en in koeltorenwater 11/2020
WAC/V/A/006 Bepaling van Pseudomonas aeruginosa 11/2020
WAC/V/A/007 Bepaling van Clostridium perfringens 11/2020
WAC/V/A/008 Bepaling van coagulase positieve stafylokokken 11/2020
WAC/V/A/009 Bepaling van de meetonzekerheid bij microbiologische analyses 11/2020

B. Bepaling van ecotoxiciteit

WAC/V/B/001

Ecotoxiciteitstest met invertebraten: acute toxiciteit voor de watervlo (Daphnia magna) of het pekelkreeftje (Artemia franciscana)

11/2020
WAC/V/B/002 Ecotoxiciteitstest met vissen: acute toxiciteit voor zebravisembryo (Danio rerio) 11/2020
WAC/V/B/003 Ecotoxiciteitstest met algen: groei-inhibitietest met de zoetwateralg (Pseudokirchneriella subcapitata) of de mariene alg (Phaeodactylum tricornutum) 11/2020
WAC/V/B/004 Ecotoxiciteitstest met bacterie: acute toxiciteit voor de luminescente bacterie (Aliivibrio fischeri) 11/2020
WAC/V/B/005 Zahn-Wellens test op afvalwaters: bioelimineerbaarheid van DOC en toxiciteit na 7 tot 28 dagen behandeling 11/2020
WAC/V/B/007 Ecotoxiciteitstest met vissen: acute toxiciteit voor forel (Oncorhynchus mykiss) 11/2020

C. Bepaling van biodiversiteit

WAC/V/C/001

BBI berekening op basis van op het veld verzamelde macro-invertebraten

09/2015
WAC/V/C/002 MMIF berekening op basis van op het veld verzamelde macro-invertebraten 09/2015

DEEL 6. VALIDATIE

A. Algemeen

WAC/VI/A/001

Prestatiekenmerken

10/2020
WAC/VI/A/002 Meetonzekerheid 04/2020
WAC/VI/A/003 Kwaliteitseisen voor de analysemethoden 10/2020
WAC/VI/A/004 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 11/2015