Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) - versie 16 april 2013

Gearchiveerde versie WAC: Ministerieel goedgekeurde versie van 16 april 2013

Het huidige Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) kan u hier raadplegen.

 

Algemeen | Organoleptische analysemethoden | Anorganische analysemethoden
Organische analysemethoden | Biologische Analysemethoden 

 

DEEL 1. ALGEMEEN

A. Monsterneming en voorbehandeling

WAC/I/A/001

Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water voor menselijke consumptie

01/2013
WAC/I/A/002 Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water 01/2013
WAC/I/A/003 Ogenblikkelijke monstername (schepmonster) van water 01/2013
WAC/I/A/010 Conservering en behandeling van watermonsters 01/2013
WAC/I/A/011 Meting ter plaatse van temperatuur, pH, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor 07/2012
B. Definities
WAC/I/B/001 Definities en terminologie 10/2010

DEEL 2. ORGANOLEPTISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Kleurmetingen

WAC/II/A Methoden voor de bepaling van organoleptische parameters 03/2013
WAC/II/A/001 CIE 1976 totaal kleurverschil - ΔE*ab 01/2005
WAC/II/A/002 Onderzoek en bepaling van kleur 03/2013
WAC/II/A/003 Kwalitatieve vaststelling van geur en smaak 02/2012

DEEL 3. ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Algemene testen
WAC/III/A Methoden voor de bepaling van de algemene anorganische parameters 02/2010
WAC/III/A/001 Bepaling van de droogrest 09/2009
WAC/III/A/002 Bepaling van de asrest 09/2009
WAC/III/A/003 Bepaling van de temperatuur 01/2005
WAC/III/A/004 Bepaling van de elektrische geleidbaarheid 10/2012
WAC/III/A/005 Bepaling van de pH 02/2012
WAC/III/A/006 Bepaling van de buffercapaciteit 12/2012
WAC/III/A/008 Bepaling van opgelost zuurstof 01/2008
WAC/III/A/009 Bepaling van totale hardheid 05/2011
B. Bepaling van elementen

WAC/III/B

Methoden voor de bepaling van elementen 03/2013
WAC/III/B/001 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - salpeterzuurontsluiting 02/2012
WAC/III/B/002 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - aqua regia ontsluiting 03/2013
WAC/III/B/010 Bepaling van de geselecteerde elementen met inductief gekoppeld plasma - atomaire emissiespectrometrie 10/2012
WAC/III/B/011 Bepaling van elementen met inductief gekoppeld plasma -  massaspectrometrie (ICP-MS) 10/2012
WAC/III/B/012 Bepaling van antimoon, arseen en seleen met hydride - atomaire absorptiespectrometrie 01/2007
WAC/III/B/014 Bepaling van kwik 12/2012
C. Bepaling van anionen
WAC/III/C Methoden voor de bepaling van anionen 03/2013
WAC/III/C/001 Bepaling van opgeloste anionen door vloeistofchromatografie. Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 10/2010
WAC/III/C/002 Bepaling van ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 10/2012
WAC/III/C/010 Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat met behulp van doorstroomanalyse 11/2008
WAC/III/C/020 Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met ion selectieve electrode 10/2010
WAC/III/C/022 Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met doorstroomanalyse 10/2010
WAC/III/C/030 Bepaling van het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 03/2013
WAC/III/C/040 Potentiometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden 02/2010
WAC/III/C/041 Spectrofotometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden 02/2010

WAC/III/C/050

Bepaling van opgelost chroom VI in drink-, grond- en industriële afvalwatereffluenten door ionenchromatografie 01/2005
D. Bepaling van groepsparameters

WAC/III/D

Methoden voor de bepaling van groepsparameters 03/2013
WAC/III/D/001 Bepaling van de bezinkbare stoffen 12/2012
WAC/III/D/002 Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter 09/2011
WAC/III/D/003 Bepaling afmeting zwevende stoffen 01/2013
WAC/III/D/010 Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) na 5 dagen 10/2010
WAC/III/D/020 Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) 10/2012
WAC/III/D/022 Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte 02/2009
WAC/III/D/030 Bepaling van Kjeldahl-stikstof. Methode na mineralisatie met selenium 06/2009
WAC/III/D/031 Bepaling van het gehalte aan nitrietstikstof en nitraatstikstof en de som van beide met behulp van doorstroomanalyse 11/2008
WAC/III/D/032 Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatieve digestie met peroxodisulfaat 10/2012
WAC/III/D/033 Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatie tot stikstofdioxiden 02/2012
WAC/III/D/036 Bepaling van het gehalte aan totaal cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 03/2013
WAC/III/D/037 Fotometrische bepaling van het totaal cyanidegehalte na manuele destillatie 04/2006
WAC/III/D/040 Bepaling van anionische detergenten door meting van methyleenblauw actieve substanties 03/2013
WAC/III/D/050 Bepaling van totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) 09/2011
E. Bepaling van kationen
WAC/III/E Methoden voor de bepaling van kationen 10/2012
WAC/III/E/020 Bepaling van ammonium stikstof door manuele spectrofotometrie 10/2012
WAC/III/E/021 Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van doorstroomanalyse 10/2012
WAC/III/E/022 Bepaling van ammonium stikstof door destillatie en titratie 10/2012
WAC/III/E/023 Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van ion chromatografie 10/2012

DEEL 4. ORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Bepaling van specifieke parameters

WAC/IV/A/001

Bepaling van fenolische verbindingen in water

01/2013
WAC/IV/A/002 Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in water 01/2013
WAC/IV/A/003 Bepaling van ureum 02/2012
WAC/IV/A/004 Bepaling van di-2-ethylhexylftalaat en andere ftalaten in oppervlaktewater 05/2010
WAC/IV/A/010 Bepaling van organofosforpesticiden en triazine-type herbiciden in water 01/2013
WAC/IV/A/015 Bepaling van matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen in water 01/2013
WAC/IV/A/016 Bepaling van vluchtige organische verbindingen in water 01/2013
WAC/IV/A/022 Specifieke bepaling van kationische surfactanten in water met LC- MS 01/2012
WAC/IV/A/025 Bepaling van perfluorverbindingen in water met LC-MS/MS 01/2012
WAC/IV/A/027 Bepaling van pesticiden in water met LC-MS 01/2012
WAC/IV/A/028 Bepaling van pesticiden in water met GC-MS 01/2013
WAC/IV/A/029 epaling van glyfosaat en AMPA in water met LC-MS 01/2012
WAC/IV/A/030 Bepaling van gebromeerde brandvertragers in water 01/2008

B. Bepaling van groepsparameters

WAC/IV/B/001

Fotometrische bepaling van de fenolindex

03/2013
WAC/IV/B/005 Bepaling van petroleumether extraheerbare stoffen in water 01/2012
WAC/IV/B/010 Extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX) in water 01/2012
WAC/IV/B/011 Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) in water 01/2013
WAC/IV/B/012 Purgeerbare organische halogeenverbindingen (POX) in water 02/2009
WAC/IV/B/020 Organische screening 01/2013
WAC/IV/B/025 Bepaling van minerale olie in water met gaschromatografie 01/2012
WAC/IV/B/026 Bepaling van tetrachlooretheen extraheerbare stoffen in water met IR-spectrofotometrie 01/2013
WAC/IV/B/040 Gel permeatie chromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten bij de bepaling van organische parameters 09/2010

DEEL 5. BIOLOGISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Bepaling van bacteriologische parameters

WAC/V/A/001

Bepaling van totaal kiemgetal

10/2012
WAC/V/A/002 Bepaling van totale coliformen en E.coli 10/2012
WAC/V/A/003 Bepaling van enterokokken 10/2012
WAC/V/A/004 Bepaling van Salmonella spp 10/2012
WAC/V/A/005 Bepaling van Legionella species en Legionella pneumophila 10/2012
WAC/V/A/006 Bepaling van Pseudomonas aeruginosa 10/2012
WAC/V/A/007 Bepaling van Clostridium perfringens 10/2012
WAC/V/A/008 Bepaling van coagulase-positieve stafylokokken 10/2012

B. Bepaling van ecotoxiciteit

WAC/V/B/001

Ecotoxiciteitstest: overlevingstest op watervlo (Daphnia magna)

01/2013
WAC/V/B/002 Ecotoxiciteitstest: overlevingstest op vis (diverse species) 01/2013
WAC/V/B/003 Ecotoxiciteitstests: algengroei-inhibitietest 01/2013
WAC/V/B/004 Ecotoxiciteitstest: bacteriële luminescentie-inhibitietest 01/2013
WAC/V/B/005 Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters 01/2013