Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) - versie 02/12/2015, correctie 09/05/2016

Gearchiveerde versie WAC: Ministerieel goedgekeurde versie van 22 december 2015 en gecorrigeerd bij ministerieel besluit van 9 mei 2016

Het huidige Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) kan u hier raadplegen.

 

Algemeen | Organoleptische analysemethoden | Anorganische analysemethoden
Organische analysemethoden | Biologische Analysemethoden | Validatie

 

DEEL 1. ALGEMEEN

A. Monsterneming en voorbehandeling

WAC/I/A/001

Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water voor menselijke consumptie

06/2013
WAC/I/A/002 Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water 11/2014
WAC/I/A/003 Ogenblikkelijke monstername (schepmonster) van water 11/2015
WAC/I/A/004 Tijds- en/of debietsgebonden monstername van water met een open meetinrichting 11/2014
WAC/I/A/005 Monstername van grondwater, inclusief conservering en transport 11/2013
WAC/I/A/006 Monsterneming van macro-invertebraten en verwerking van de monsters 09/2015
WAC/I/A/010 Conservering en behandeling van watermonsters 08/2015
WAC/I/A/011 Meting ter plaatse van temperatuur, pH, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor 11/2013

DEEL 2. ORGANOLEPTISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Organoleptische parameters

WAC/II/A Methoden voor de bepaling van organoleptische parameters 03/2013
WAC/II/A/001 CIE 1976 totaal kleurverschil - ΔE*ab 01/2005
WAC/II/A/002 Onderzoek en bepaling van kleur 03/2013
WAC/II/A/003 Kwalitatieve vaststelling van geur en smaak 02/2012

DEEL 3. ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Algemene testen
WAC/III/A Methoden voor de bepaling van de algemene anorganische parameters 10/2015
WAC/III/A/001 Bepaling van de droogrest 09/2009
WAC/III/A/002 Bepaling van de asrest 09/2009
WAC/III/A/003 Bepaling van de temperatuur 01/2005
WAC/III/A/004 Bepaling van de elektrische geleidbaarheid 10/2012
WAC/III/A/005 Bepaling van de pH 02/2012
WAC/III/A/006 Bepaling van de buffercapaciteit 10/2015
WAC/III/A/008 Bepaling van opgeloste zuurstof 11/2014
WAC/III/A/009 Bepaling van totale hardheid 10/2015
B. Bepaling van elementen
WAC/III/B Methoden voor de bepaling van elementen 10/2015
WAC/III/B/001 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - salpeterzuurontsluiting 11/2014
WAC/III/B/002 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - aqua regia ontsluiting 11/2014
WAC/III/B/010 Bepaling van de geselecteerde elementen met inductief gekoppeld plasma - atomaire emissiespectrometrie 06/2014
WAC/III/B/011 Bepaling van elementen met inductief gekoppeld plasma -  massaspectrometrie (ICP-MS) 06/2014
WAC/III/B/012 Bepaling van antimoon, arseen en seleen met hydride - atomaire absorptiespectrometrie 06/2014
WAC/III/B/014 Bepaling van kwik 10/2015
C. Bepaling van anionen
WAC/III/C Methoden voor de bepaling van anionen 10/2015
WAC/III/C/001 Bepaling van opgeloste anionen door vloeistofchromatografie. Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 10/2010
WAC/III/C/002 Bepaling van ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – ammonium, chloride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 10/2015
WAC/III/C/010 Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat met behulp van doorstroomanalyse 11/2008
WAC/III/C/020 Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met ion selectieve elektrode 11/2015
WAC/III/C/022 Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met doorstroomanalyse 11/2015
WAC/III/C/030 Bepaling van het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 03/2013
WAC/III/C/040 Potentiometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden 02/2010
WAC/III/C/041 Spectrofotometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden 02/2010
WAC/III/C/050 epaling van opgelost chroom VI in water door ionenchromatografie 10/2013
D. Bepaling van groepsparameters
WAC/III/D Methoden voor de bepaling van groepsparameters 10/2015
WAC/III/D/001 Bepaling van de bezinkbare stoffen 12/2012
WAC/III/D/002 Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter 09/2011
WAC/III/D/003 Bepaling afmeting zwevende stoffen 01/2013
WAC/III/D/010 Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) na 5 dagen 02/2015
WAC/III/D/020 Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) 10/2015
WAC/III/D/022 Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte 05/2015
WAC/III/D/030 Bepaling van Kjeldahl-stikstof. Methode na mineralisatie met selenium 10/2013
WAC/III/D/031 Bepaling van het gehalte aan nitrietstikstof en nitraatstikstof en de som van beide met behulp van doorstroomanalyse 10/2015
WAC/III/D/032 Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatieve digestie met peroxodisulfaat 06/2014
WAC/III/D/033 Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatie tot stikstofdioxiden 10/2015
WAC/III/D/036 Bepaling van het gehalte aan totaal cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 03/2013
WAC/III/D/037 Fotometrische bepaling van het totaal cyanidegehalte na manuele destillatie 04/2006
WAC/III/D/050 Bepaling van totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) 09/2011
E. Bepaling van kationen
WAC/III/E Methoden voor de bepaling van kationen 10/2015
WAC/III/E/020 Bepaling van ammonium stikstof door manuele spectrofotometrie 10/2012
WAC/III/E/021 Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van doorstroomanalyse 10/2012
WAC/III/E/022 Bepaling van ammonium stikstof door destillatie en titratie 10/2012
WAC/III/E/023 Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van ionchromatografie 10/2012

DEEL 4. ORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Bepaling van specifieke parameters

WAC/IV/A/001

Bepaling van fenolische verbindingen in water

08/2015
WAC/IV/A/002 Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in water 08/2015
WAC/IV/A/003 Bepaling van ureum 02/2012
WAC/IV/A/004 Bepaling van di-2-ethylhexylftalaat en andere ftalaten in oppervlaktewater 08/2015
WAC/IV/A/005 Bepaling van octylfenol, nonylfenol en bisfenol A in afvalwater met behulp van LC-MS/MS 08/2015
WAC/IV/A/006 Toestelinstellingen van GC-MS/MS bij de bepaling van organische parameters 08/2015
WAC/IV/A/010 Bepaling van organofosforpesticiden en triazinetype herbiciden in water 08/2015
WAC/IV/A/015 Bepaling van matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen in water 08/2015
WAC/IV/A/016 Bepaling van vluchtige organische verbindingen in water 08/2015
WAC/IV/A/022 Specifieke bepaling van kationische surfactanten in water met LC- MS 01/2012
WAC/IV/A/025 Bepaling van perfluorverbindingen in water met LC-MS/MS 09/2015
WAC/IV/A/027 Bepaling van pesticiden in water met LC-MS 12/2015
WAC/IV/A/028 Bepaling van pesticiden in water met GC-MS 09/2015
WAC/IV/A/029 Bepaling van glyfosaat en AMPA in water met LC-MS 01/2012
WAC/IV/A/030 Bepaling van gebromeerde brandvertragers in water 09/2015

B. Bepaling van groepsparameters

WAC/IV/B/001

Fotometrische bepaling van de fenolindex

10/2015
WAC/IV/B/005 Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water 01/2012
WAC/IV/B/010 Extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX) in water 01/2012
WAC/IV/B/011 Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) in water 06/2015
WAC/IV/B/012 Purgeerbare organische halogeenverbindingen (POX) in water 02/2009
WAC/IV/B/020 Organische screening 01/2013
WAC/IV/B/025 Bepaling van minerale olie in water met gaschromatografie 12/2015
WAC/IV/B/026 Bepaling van tetrachlooretheenextraheerbare stoffen in water met IR-spectrofotometrie 06/2015
WAC/IV/B/040 Gelpermeatiechromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten bij de bepaling van organische parameters 09/2010

DEEL 5. BIOLOGISCHE ANALYSEMETHODEN

A. Bepaling van bacteriologische parameters

WAC/V/A/001

Bepaling van totaal kiemgetal

02/2014
WAC/V/A/002 Bepaling van totale coliformen en E.coli 07/2015
WAC/V/A/003 Bepaling van enterokokken 06/2015
WAC/V/A/004 Bepaling van Salmonella spp. 02/2014
WAC/V/A/005 Bepaling van Legionella species en Legionella pneumophila 11/2015
WAC/V/A/006 Bepaling van Pseudomonas aeruginosa 02/2015
WAC/V/A/007 Bepaling van Clostridium perfringens 06/2015
WAC/V/A/008 Bepaling van coagulase positieve stafylokokken 02/2014
WAC/V/A/009 Bepaling van de meetonzekerheid bij microbiologische analyses 06/2015

B. Bepaling van ecotoxiciteit

WAC/V/B/001

Ecotoxiciteitstest: overlevingstest op watervlo (Daphnia magna)

11/2015
WAC/V/B/002 Ecotoxiciteitstest: overlevingstest op forel 11/2015
WAC/V/B/003 Ecotoxiciteitstests: algengroei-inhibitietest 11/2015
WAC/V/B/004 Ecotoxiciteitstest: bacteriële luminescentie-inhibitietest 11/2015
WAC/V/B/005 Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters 01/2013

C. Bepaling van biodiversiteit

WAC/V/C/001

BBI berekening op basis van op het veld verzamelde macro-invertebraten

09/2015
WAC/V/C/002 MMIF berekening op basis van op het veld verzamelde macro-invertebraten 09/2015

DEEL 6. VALIDATIE

A. Algemeen

WAC/VI/A/001

Prestatiekenmerken

03/2015
WAC/VI/A/002 Meetonzekerheid 10/2013
WAC/VI/A/003 Kwaliteitseisen voor de analysemethoden 12/2015
WAC/VI/A/004 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 11/2015