12/05/2023

Publieke consultatie VLAREM-wijziging: ontwerpbesluit tot wijziging van titel II en titel III van het VLAREM wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de ferrometaalverwerkende industrie

ferrometaal.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Dit besluit actualiseert VLAREM II en VLAREM III op basis van de Europese BBT-conclusies voor de ferrometaalverwerkende industrie.

Het voorziet in de omzetting van het uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2110 van de Commissie van 11 oktober 2022 tot vaststelling van BBT-conclusies op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad voor de ferrometaalverwerkende industrie door het toevoegen van een nieuw hoofdstuk 3.18 in VLAREM III. Daarnaast worden een aantal beperkte wijzigingen aan de sectorale voorwaarden van hoofdstuk 5.29 van VLAREM II doorgevoerd, om deze in de lijn te brengen met de nieuwe sectorale bepalingen van VLAREM III.

VLAREM III bevat bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties. GPBV-installaties zijn industriële installaties met een mogelijk grote impact op het milieu. GPBV staat daarbij voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. VLAREM III volgt uit de Europese richtlijn Industriële Emissies. De richtlijn Industriële Emissies bepaalt dat de BBT-conclusies de referentie vormen voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. Deze BBT-conclusies bevatten alle relevante informatie over de best beschikbare technieken (BBT), zoals een beschrijving, de emissieniveaus, de meetmethoden om ze te bepalen, verbruik van grondstoffen of energie, ...

Het voorontwerp van besluit met wijzigingen aan VLAREM II en VLAREM III wordt vanaf 15 mei 2023 voor dertig dagen onderworpen aan een publieke consultatie.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid