29/11/2022

BBT-conclusies voor Ferrometaalverwerkende industrie gepubliceerd

FMP
Terug naar artikeloverzicht

Op 4 november 2022 werden de BBT-conclusies voor de ferrometaalverwerkende industrie (FMP) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de volgende in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU omschreven activiteiten:
2.3. De verwerking van ferrometalen door:
a) warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur;
c) het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur; hieronder vallen continu dompelverzinken en discontinu verzinken.
2.6. Oppervlaktebehandeling van ferrometalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt en de behandeling wordt uitgevoerd door middel van koudwalsen, draadtrekken of discontinu verzinken.
6.11. Een niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG vallende zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater, mits de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de onder deze BBT-conclusies vallende activiteiten

Deze BBT-conclusies hebben ook betrekking op:
— koudwalsen en draadtrekken wanneer deze activiteiten rechtstreeks verband houden met warmwalsen en/of continu dompelverzinken;
— de nuttige toepassing van afgewerkte zuren, wanneer deze activiteit rechtstreeks verband houdt met de activiteiten die onder deze BBT-conclusies vallen;
— de gecombineerde behandeling van afvalwater van verschillende herkomst, mits de afvalwaterbehandeling niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG valt en de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de onder deze BBT-conclusies vallende activiteiten;
— verbrandingsprocessen die rechtstreeks verband houden met de activiteiten die onder deze BBT-conclusies vallen, mits:
1. de gasvormige verbrandingsproducten in direct contact met materiaal worden gebracht (zoals directe verwarming of directe droging van basismaterialen), of
2. de stralings- en/of geleidingswarmte door een volle muur heen wordt overgedragen (indirecte verwarming) zonder dat deze overdracht via een warmteoverdrachtsvloeistof verloopt (met inbegrip van het verwarmen van de zinkpot), of een gas (bv. H2) als warmteoverdrachtsvloeistof fungeert in geval van stapelgloeien.

De vergunningen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s) met een relevante GPBV-installatie zullen binnen de 2 jaar na de publicatiedatum worden geëvalueerd conform het meerjarenprogramma (MJP) voor de algemene evaluaties. Het MJP zal ten laatste 2 maanden na de publicatiedatum van de BBT-conclusies worden geüpdatet en kan geraadpleegd worden via deze link.