Technieken

Beschrijving van de techniek

Hierin wordt de techniek (werkingsprincipe) beschreven en toegelicht aan de hand van een schematische figuur. Er wordt melding gemaakt van mogelijke varianten, benodigde hulpstoffen en de voor- en nadelen van de techniek. Met betrekking tot verdere technische aspecten wordt verwezen naar specifieke vakliteratuur.

 

Toepassingsvoorwaarden

De randvoorwaarden geven de criteria aan waaronder de techniek met acceptabel eindresultaat kan worden toegepast. Tevens worden een aantal bestaande toepassingen opgesomd.

 

Resultaten

Onder de werkingsgraad worden rendementen opgenomen welke bij een goede werking van de techniek kunnen gehaald worden. Meestal zal een range worden opgegeven omdat het rendement gevalspecifiek is. Voor concretere informatie over de potentiële resultaten voor een concrete emissiesituatie wordt aangeraden contact op te nemen met gespecialiseerde leveranciers of erkende deskundige.

Kosten

Afhankelijk van de verschillende procesparameters zal een schatting van de kosten (gemiddelde eenheidsprijs) bij toepassing van de techniek worden gegeven. Bemerk dat dit slechts een globale indicatie van de kosten is. Exacte investerings- en exploitatiekosten zijn gevalspecifiek en worden best bepaald op basis van offertes van gespecialiseerde leveranciers.

 

Bezinkkamer
Cycloon
Stofwassing algemeen
Rotatiewasser
Venturiwasser
Sproeikamer
Droge elektrofilter
Natte elektrofilter
Filtratie algemeen
Doekenfilter
Keramische filter
Absoluutfilter
Mistfilter
Condensor
Cryocondensatie
Actief kool adsorptie
Zeoliet adsorptie
Polymeer adsorptie
Regeneratieve sorptie
Droge kalksorptie
Halfdroge kalksorptie
Gaswassing algemeen
Zure wasser
Basische wasser
Basisch oxidatieve wasser
Natte kalkwassing
Biofilter
Biotricklingfilter
Biowasser
Thermische naverbranding
Recuperatieve thermische oxidatie
Regeneratieve thermische oxidatie
Katalytische oxidatie
Recuperatieve katalytische oxidatie
Regeneratieve katalytische oxidatie
Fakkel
Foto-oxidatie
Ionisatie
Selectieve niet katalytische reductie
Selectieve katalytische reductie
Niet selectieve katalytische reductie
Membraanfiltratie
Injectie geurneutralisatiemiddelen