Beperkingen

Allereerst pretendeert het LUSS niet in de plaats te treden van de deskundige lucht-zuivering. Trajecten, concepten en technieken die door het systeem geselecteerd worden moeten steeds als vrijblijvende en verder te onderzoeken suggesties beschouwd worden. De oplossing die wordt weergegeven, handelt over één specifieke "input".

Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van luchtzuivering zijn steeds mogelijk. De voorgestelde combinaties van technieken zijn zodoende niet noodzakelijk de enige mogelijke. De voorgestelde trajecten mogen dus zeker niet automatisch als Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden bestempeld, temeer omdat hiertoe ook een economische afweging dient te gebeuren. Ze geven de gebruiker enkel een leidraad bij het maken van doordachte beslissingen die in een oplossing van zijn emissieprobleem resulteren.

Indien gebruikers van oordeel zijn dat bepaalde gegevens of oplossingen niet correct of achterhaald zijn of indien nieuwe technieken ontbreken, wordt gevraagd het BBT-kenniscentrum hiervan in kennis te stellen.

Alhoewel al het mogelijke gedaan is om de accuraatheid van het LUSS te waarborgen, kunnen noch de auteurs, Vito noch het Vlaams gewest aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik ervan.