Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) - versie 28/06/2013

Gearchiveerde versie LUC: Ministerieel goedgekeurde versie van 28 juni 2013

Het huidige Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) kan u hier raadplegen. 
 

DEEL 0. ALGEMEEN

LUC/0/002 Meting van rookgastemperatuur 05/2013
LUC/0/003 Bepaling van water in een gasstroom 05/2013
LUC/0/004 Meting van gassnelheid en volumedebiet in een gaskanaal 03/2012
LUC/0/005 Essentiële kwaliteitsvereisten voor emissiemetingen

05/2013

DEEL I. STOFVORMIGE COMPONENTEN MET ISOKINETISCHE BEMONSTERING

LUC/I/001 Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal 04/2013
LUC/I/002 Bepaling van de stofvormige fractie van metalen in een gaskanaal 03/2012
LUC/I/003

Bepaling van de massaconcentraties PM10 en PM2.5 in een geleide gasstroom met behulp van tweetrapsimpactoren*

rekenblad van de ISO norm 23210 wordt als bijlage aan deze compendiummethode toegevoegd

 

04/2013

DEEL II. GASVORMIGE ROOKGASCOMPONENTEN, MET MEETTOESTELLEN GEMETEN

LUC/II/001

Bemonstering voor rookgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren

05/2013

DEEL III. GASVORMIGE COMPONENTEN OF TOTAAL (GAS+STOF), (NAT)CHEMISCHE BEMONSTERING

LUC/III/001

Bepaling van het gehalte gasvormig HCl in een gaskanaal

05/2013
LUC/III/002 Bepaling van  lage gehaltes gasvormig chloor in een gaskanaal 05/2013
LUC/III/003 Bepaling van het gehalte NH3 in een gaskanaal 05/2013
LUC/III/004 Bepaling van het gehalte gasvormig formaldehyde in een gaskanaal 04/2013
LUC/III/005 Bepaling van het gehalte gasvormig fenol in een gaskanaal 04/2013
LUC/III/006 Bepaling van het gehalte gasvormig HF in een gaskanaal 05/2013
LUC/III/008 Natchemische bepaling van SOx in een gaskanaal 04/2013
LUC/III/009 Bepaling van het gehalte gasvormig HCN in een gaskanaal 03/2012
LUC/III/010 Bepaling van het totaal gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal 03/2012

DEEL IV. VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

A. Monstername

LUC/IV/000

Bemonstering van individuele vluchtige organische stoffen in een gasstroom

05/2013

B. Analyse

LUC/IV/001

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde aromatische koolwaterstoffen met GC-MS

03/2012
LUC/IV/002 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde alifatische halogeenkoolwaterstoffen met GC-MS 03/2012
LUC/IV/003 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde glycolethers met GC-MS 03/2012
LUC/IV/004 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde esters en acrylaten met GC-MS 03/2012
LUC/IV/005 De kwantitatieve bepaling van op actieve koolgeadsorbeerde olefinische koolwaterstoffen met GC-MS 03/2012
LUC/IV/006 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde paraffinische koolwaterstoffen met GC-MS 03/2012
LUC/IV/007 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde ketonen met GC-MS 05/2013
LUC/IV/008 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde ethers met GC-MS 03/2012
LUC/IV/009 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde alcoholen met GC-MS 05/2013
LUC/IV/010 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde dimethylformamide met GC-MS 05/2013

DEEL V. ZEER VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN DIE IN GASVORM BEMONSTERD WORDEN

LUC/V/001

Bepaling van zeer vluchtige organische stoffen (ZVOS) in emissies met behulp van gaschromatografie

03/2012

DEEL VI. ZWARE COMPONENTEN MET MEERFASENBEMONSTERING (DIOXINES, PAK’s, PCB’s)

LUC/VI/001

Bepaling van het gehalte aan PAK’s

04/2013
LUC/VI/002 Bepaling van het gehalte aan PCDD'S, PCDF'S en dioxineachtige PCB's 04/2013

DEEL VII. DIFFUSE EMISSIES, EMISSIEFACTOREN, RENDEMENTSBEPALING EN DERGELIJKE

LUC/VII/001

NHrendementsbepaling van luchtwassers bij stalsystemen

05/2013