BBT voor de sector veeteelt

Dit rapport brengt de Beste Beschikbare Technieken voor de veeteeltsector in kaart. Speciale aandacht gaat hierbij naar de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn waterverbruik, afvalwater productie, emissies van nutriënten, stof en geurhinder.  Een specifiek aandachtspunt is het voorkomen en bestrijden van ongedierteplagen  (b.v. ratten en vliegen).

In deze BBT-studie worden dan ook in de eerste plaats de milieutechnieken ter beperking van waterverbruik opgelijst en wordt nagegaan in welke processtappen en bij welke diercategorieën het gebruik van alternatieve waterbronnen als hemel-, captatie- en/of recuperatiewater haalbaar is. Daarnaast bekijkt het rapport welke de BBT zijn ter beperking van nutriëntemissies naar water, bodem en lucht en welke technieken geur- en stofemissies in stallen kunnen beperken. Verder vertaalt deze studie ook de conclusies van de BREF intensieve veeteelt naar de Vlaamse situatie.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot februari 2006.

De studie als PDF downloaden (2244 KB)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.  

Tools

  • De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.
  • Deze  studie op een interactieve manier doorzoeken via de IBBT.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Stallen voor pluimvee, runderen en varkens: 9.3, 9.4, 9.5

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

Extra info

Op 28 maart 2012 organiseerde VITO ism INVERDE een studiedag over BBT voor de (intensieve) veeteelt:BBT algemeen en BBT voor de (intensieve) veeteelt (ppsx)


Ammoniakemissiearme stalsystemen / end-of-
pipe luchtbehandelingstechnieken (ppsx)


(Ammoniak)emissie metingen (PDF)

 

 

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
BBT-conclusies intensieve veeteelt gepubliceerd 20/03/2017 - 17:37