10/01/2022

BBT-conclusies voor grote stookinstallaties opnieuw gepubliceerd

stookinstallaties
Terug naar artikeloverzicht

Na een eerdere nietigverklaring van de oorspronkelijk (op 17 augustus 2017) gepubliceerde BBT-conclusies voor grote stookinstallaties door het Gerecht (arrest van 27 januari 2021 in zaak T-699/17), werden de BBT-conclusies door de Europese Commissie opnieuw vastgesteld, en op 30 december 2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De BBT-conclusies zijn eveneens te raadplegen via de BBT-databank op EMIS.

Inhoudelijk werd niets gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke tekst (versie 08/2017).

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de volgende in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten:

  • 1.1: de verbranding van brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, uitsluitend wanneer deze activiteit plaatsvindt in stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer;
  • 1.4: de vergassing van steenkool of andere brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 MW of meer, uitsluitend wanneer deze activiteit rechtstreeks verband houdt met een stookinstallatie;
  • 5.2: de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalmeeverbrandingsinstallaties voor ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 t per uur of voor gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 t per dag, uitsluitend wanneer deze activiteit plaatsvindt in onder punt 1.1 hierboven vallende stookinstallaties.

De termijnen voor naleving van de BBT-conclusies zijn dezelfde als voor de oorspronkelijk gepubliceerde BBT-conclusies. In Vlaanderen werden BBT-conclusies onder meer omgezet in sectorale milieuvoorwaarden  in VLAREM III, en werden de vergunningen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s) met een relevante GPBV-installatie binnen de 2 jaar na de publicatiedatum geëvalueerd conform het meerjarenprogramma (MJP) voor de algemene evaluaties. Het MJP kan geraadpleegd worden via deze link.