BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Ammoniakemissies naar lucht, als gevolg van gebruik van selectieve katalytische reductie (SCR) en/of selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) voor de reductie van NOX-emissies, verminderen door de opzet en/of de werking van het SCR- en/of SNCR-sy...
BBT
Europese BREF
CO-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van aardgas, voorkomen of verminderen door te zorgen voor geoptimaliseerde verbranding en/of oxidatiekatalysatoren te gebruiken zoals vermeld in BBT 44 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
CO-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van gasvormige en/of vloeibare brandstoffen op offshoreplatforms, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 54 van de BBT-conclusies voor...
BBT
Europese BREF
CO-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van procesgassen uit de ijzer- en staalproductie, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 49 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De algehele milieuprestaties verbeteren door invoeren en naleven van een milieubeheersysteem (MBS) waarin alle elementen zijn opgenomen zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van de meeverbranding van afval in stookinstallaties verbeteren, stabiele verbrandingsomstandigheden waarborgen en de emissies naar lucht verminderen door toepassing van een combinatie van de technieken vermeld in BBT 6 e...
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van de verbranding van gasvormige en/of vloeibare brandstoffen op offshoreplatforms verbeteren door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 52 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van de verbranding van procesgassen uit de chemische industrie in ketels verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 6 en BBT 55 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van de verbranding van steen- en/of bruinkool verbeteren door toepassing van de techniek beschreven in BBT 18 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van stookinstallaties verbeteren en de emissies naar lucht van CO en onverbrande stoffen verminderen door te zorgen voor geoptimaliseerde verbranding en een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 6 van de B...
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van verbrandings- en/of vergassingsinstallaties verbeteren en de emissies naar lucht verminderen door het opnemen van de elementen vermeld in BBT 9 van de BBT-conclusies voor LCP in de kwaliteitsborgings-/kwaliteitscontro...
BBT
Europese BREF
De belangrijkste procesparameters die relevant zijn voor emissies naar lucht en water monitoren, met inbegrip van de parameters vermeld in BBT 3 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De emissies naar lucht van vluchtige organische stoffen en polychloordibenzodioxinen en -furanen, afkomstig van de meeverbranding van afval met biomassa, turf, steen- en/of bruinkool, verminderen door toepassing van een combinatie van de technieken v...
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de meeverbranding van afval vergroten door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 19, afhankelijk van het gebruikte brandstoftype en de configuratie van de installatie, zoals ver...
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van aardgas verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 40 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van aardgas verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 46 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van gasolie in gasturbines verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 36 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van steen- en/of bruinkool verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken beschreven in BBT 12 en BBT 19 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van zware stookolie en/of gasolie in zuigermotoren verbeteren door een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 31 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van KV-STEG- en vergassingseenheden verbeteren door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 72 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie verbeteren van verbrandings-, vergassings- en/of KV-STEG-eenheden die ten minste 1500 h/jaar in bedrijf zijn door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De hoeveelheid ter verwijdering verzonden afval, afkomstig van verbrandings- en/of vergassingsprocessen en reductietechnieken, verminderen door de werkzaamheden zo te organiseren dat, in volgorde van prioriteit en rekening houdend met het levenscyclu...
BBT
Europese BREF
De netto elektrische efficiëntie en/of de netto totale brandstofbenutting en/of de netto mechanische energie-efficiëntie van de vergassings-, KV-STEG- en/of verbrandingseenheden bepalen door overeenkomstig EN-normen een prestatieonderzoek bij volle...
BBT
Europese BREF
Een adequate monitoring van de emissies naar lucht en/of water tijdens OTNOC zoals vermeld in BBT 11 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
Emissies naar lucht en/of water tijdens andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC) verminderen door als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) een beheersplan op te stellen en uit te voeren, dat in verhouding staat tot de relevantie...
BBT
Europese BREF
Emissies naar lucht monitoren met ten minste de frequentie vermeld in BBT 4 van de BBT-conclusies voor LCP en overeenkomstig de EN-normen
BBT
Europese BREF
Emissies naar lucht tijdens normale bedrijfsomstandigheden voorkomen of verminderen door waarborgen van passend ontwerp, gebruik en onderhoud zodat de emissiereductiesystemen zo worden gebruikt dat hun capaciteit en beschikbaarheid optimaal worden be...
BBT
Europese BREF
Emissies naar lucht van stof, deeltjesgebonden metalen en spoorelementen, afkomstig van de verbranding van procesbrandstoffen uit de chemische industrie in ketels, verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in B...
BBT
Europese BREF
Emissies naar lucht van vluchtige organische stoffen en polychloordibenzodioxinen en -furanen, afkomstig van de verbranding van procesbrandstoffen uit de chemische industrie in ketels, verminderen door toepassing van één of een combinatie van de te...
BBT
Europese BREF
Emissies naar water uit rookgasreiniging verminderen door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 15 van de BBT-conclusies voor LCP, en om secundaire technieken zo dicht mogelijk bij de bron te gebruiken om verdunning...
BBT
Europese BREF
Emissies van CO en vluchtige organische stoffen naar lucht, afkomstig van de verbranding van gasolie in gasturbines, voorkomen of verminderen door toepassing van één of beide technieken vermeld in BBT 38 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
Emissies van CO en vluchtige organische stoffen naar lucht, afkomstig van de verbranding van zware stookolie en/of gasolie in zuigermotoren, voorkomen of verminderen door toepassing van één of beide technieken vermeld in BBT 33 van de BBT-conclusie...
BBT
Europese BREF
Emissies van methaan (CH4) en van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS) naar lucht, afkomstig van de verbranding van aardgas in armmengsel-gasmotoren met vonkontsteking, voorkomen of verminderen door te zorgen voor geoptim...
BBT
Europese BREF
Emissies van stof en deeltjesgebonden metalen naar lucht, afkomstig van de verbranding van zware stookolie en/of gasolie in zuigermotoren, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 35 van de...
BBT
Europese BREF
Emissies van stof, deeltjesgebonden metalen, ammoniak en halogenen naar lucht, afkomstig van KV-STEG-installaties, voorkomen en/of beperken door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 75 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
Geluidsemissies beperken door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 17 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
Het waterverbruik en de hoeveelheid geloosd verontreinigd afvalwater verminderen door toepassing van één of beide technieken vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
Kwikemissies naar lucht, afkomstig van de meeverbranding van afval met biomassa, turf, steen- en/of bruinkool, verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 23 en BBT 27 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
Kwikemissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van steen- en/of bruinkool, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 23 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
Kwikemissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van vaste biomassa en/of turf, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 27 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
Monitoren van de emissies naar water uit rookgasreiniging met ten minste de frequentie vermeld in BBT 5 van de BBT-conclusies voor LCP en overeenkomstig de EN-normen
BBT
Europese BREF
NOx-emissies naar lucht te voorkomen en/of verminderen en tegelijkertijd de CO-emissies naar lucht beperken die afkomstig zijn van KV-STEG-installaties door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 73 van de BBT-conclus...
BBT
Europese BREF
NOx-emissies naar lucht voorkomen of verminderen en tegelijkertijd de CO- en N2O-emissies beperken die afkomstig zijn van de meeverbranding van afval met biomassa en/of turf door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT...
BBT
Europese BREF
NOx-emissies naar lucht voorkomen of verminderen en tegelijkertijd de CO- en N2O-emissies beperken die afkomstig zijn van de meeverbranding van afval met steen- en/of bruinkool door toepassing van één of een combinatie van de technieken beschreven ...
BBT
Europese BREF
NOx-emissies naar lucht voorkomen of verminderen en tegelijkertijd de CO-emissies naar lucht beperken die afkomstig zijn van de verbranding van procesbrandstoffen uit de chemische industrie door toepassing van één of een combinatie van de technieke...
BBT
Europese BREF
NOx-emissies naar lucht voorkomen of verminderen en tegelijkertijd de CO-emissies naar lucht beperken die afkomstig zijn van de verbranding van zware stookolie en/of gasolie in ketels door toepassing van één of een combinatie van de technieken verm...
BBT
Europese BREF
NOx-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van aardgas in gasturbines, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 42 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
NOx-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van aardgas in ketels, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 41 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
NOx-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van aardgas in motoren, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 43 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
NOx-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van gasolie in gasturbines, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 37 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF