Vlaams Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken

Het BBT-kenniscentrum ondersteunt de Vlaamse overheid met het verzamelen en verspreiden van informatie over de BBT. Zo inventariseert het BBT-kenniscentrum informatie in verband met milieuvriendelijke technieken, evalueert per bedrijfstak en vertaalt deze naar mogelijke vergunningsvoorwaarden en regels voor ecologiesteun. Dit resulteert dan in Vlaamse BBT-studies per bedrijfstak. Deze studies komen tot stand in een participatief proces, waarin zowel de industrie als de overheid betrokken zijn. Ze vormen een niet-bindend, richtinggevend document ter actualisatie van de milieuregelgeving in Vlaanderen. Voor de implementatie in de milieuregelgeving wordt de nadruk gelegd op de milieuprestaties die met een BBT mogelijk zijn en niet op de BBT op zich.

De jaarlijkse programmering van de Vlaamse BBT-studies gebeurt op basis van een bevraging van de leden van de stuurgroep en tevens een brede consultatie van de belanghebbenden. Voorstellen voor nieuwe of te herziene Vlaamse BBT-studies kunnen overgemaakt worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

Op Europees niveau is het BBT-kenniscentrum betrokken bij de opmaak van de BREF’s (Europese BBT-referentiedocumenten) in het kader van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Samen met experts van de overheid, vertegenwoordigt het België in de technische werkgroepen (TWG’s - Technical Working Groups) die door de Europese Commissie worden opgericht voor elke BREF.

Lopende studies Type Status
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) BREF In preperation
Behandeling van asbesthoudende reststromen FLEMISH BAT In preperation
Erfsappen FLEMISH BAT In preperation
Ferrometaal (FMP) BREF In review
Gieterijen (SF) BREF In review
Keramische industrie (CER) BREF In review
Recyclage van bouw- en slooppuin FLEMISH BAT In review
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) BREF In review
Tank- en vatenreiniging FLEMISH BAT In review
Textiel (TXT) BREF In review
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken FLEMISH BAT Draft available - study on hold
BBT van 1995 tot …

In 2020 bestaan het BBT-kenniscentrum en EMIS 25 jaar. Naar aanleiding van deze verjaardag werd een tijdlijn opgemaakt met de belangrijkste mijlpalen en verwezenlijkingen. Deze tijdlijn zal in de toekomst verder aangevuld worden.

Blijf op de hoogte van alle BBT nieuws
Voor welke nieuwsbrieven wenst u zich in te schrijven?
EM S
Gebruik een hoofdletter
BBT info

Vind je hier geen antwoord op je vragen, dan kan je ons steeds contacteren. Wij proberen je dan zo spoedig mogelijk een antwoord te geven of je minstens op weg te zetten naar de juiste informatiebronnen.