BREF-studie raffinaderijen

Deze BREF heeft betrekking op bepaalde industriële activiteiten die worden beschreven in bijlage I, punt 1.2, bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk „1.2 Energie-industrieën: Het raffineren van aardolie en gas". Deze BBT-conclusies hebben in het bijzonder betrekking op de volgende processen en activiteiten:

 • Alkylering
 • Productie van basisolie    
 • Productie van bitumen
 • Katalytisch kraken
 • Katalytisch reformeren
 • Vercooksing
 • Afkoeling
 • Ontzouting
 • Verbrandingseenheden  voor  energieproductie
 • Etherificatie
 • Gasscheiding
 • Waterstofverbruikende processen
 • Waterstofproductie
 • Isomerisatie
 • Aardgascentrales
 • Polymerisatie
 • Primaire distillatie
 • Productbehandelingen
 • Opslag en behandeling van raffinage­materialen
 • Viscositeitsreductie  en  andere thermische conversies
 • Afvalgasbehandeling
 • Afvalwaterbehandeling
 • Afvalbeheer

 

Deze BBT-conclusies gaan niet in op de volgende activiteiten of processen:

 • de exploratie naar en productie van ruwe aardolie en aardgas,
 • het transport van ruwe aardolie en aardgas,
 • het in de handel brengen en de distributie van producten.

De volgende referentiedocumenten kunnen van belang zijn voor de activiteiten die onder deze BBT-conclusies vallen:

Referentiedocument

Onderwerp

Gemeenschappelijke afvalwater- en afvalgasbehandelings-/ beheersystemen in de chemiesector (CWW)

Afvalwaterbeheer- en -behandelingstechnieken

Industriële koelsystemen (ICS)

Koelprocessen

Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM)

Economische aspecten en cross-media-effecten van technieken

Emissies uit opslag (EFS)

Opslag, mengen, laden en lossen van raffinagematerialen

Energie-efficiëntie (ENE)

Energie-efficiëntie en geïntegreerd raffinaderijbeheer

Grote verbrandingsinrichtingen (LCP)

Verbranding van conventionele en commerciële brandstoffen

Anorganische bulkchemie — Ammoniak, zuren en kunstmest (LVIC-AAF)

Stoomreforming en waterstofzuivering

Organische bulkchemie (LVOC)

Etherificatieproces (productie van MTBE, ETBE en TAME)

Afvalverbranding (WI)

Afvalverbranding

Afvalverwerking (WT)

Afvalverwerking

Algemene monitoringbeginselen (MON)

Monitoring van emissies naar lucht en water

 

De studie als PDF downloaden :  BBT-conclusies | volledig rapport (EN -  754 pag.)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

 • Gasraffinaderijen: 16.1 a
 • Aardolieraffinage: 1.1
 • Het raffineren van ruwe aardolie: 20.1.2 

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies
 

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
BBT-conclusies BREF Refining of Mineral Oil and Gas gepubliceerd 27/11/2014 - 15:54