Techieken

De techniekbladen bevatten de volgende informatie:

Beschrijving van de techniek

In de techniekbeschrijving wordt een korte beschrijving van de elementaire onderdelen van de toe te passen techniek gegeven. De techniek wordt toegelicht aan de hand van een schematische figuur.
Er is getracht de omschrijving duidelijk te maken voor leken. Met betrekking tot verder technische aspecten wordt verwezen naar specifieke vakliteratuur.

Toepassingsvoorwaarden

De toepassingsvoorwaarden geven de criteria aan waaronder de technieken met acceptabel eindresultaat kunnen worden toegepast. De aard van de toepassingsvoorwaarden van de technieken is afhankelijk van de aard van de techniek. Zo is bijvoorbeeld bij bodemluchtextractie de aard van de verontreiniging van belang en speelt dit veel minder rol bij ontgraven.

Resultaten

De te behalen resultaten (eindwaarden/doelstellingen) worden omschreven indien de techniek wordt toegepast onder de voorwaarden van het toepassingsgebied. De aard van de resultaten is afhankelijk van de aard van de techniek. Dit is bijvoorbeeld:

  • voor bodemluchtextractie: de te behalen restconcentraties in de bodem;
  • voor verticale afdichtingen: de te behalen diepte.

Kosten

Afhankelijk van de verschillende procesparameters zal een schatting van de kosten (gemiddelde eenheidsprijs) van de toepassing van de techniek worden gegeven. Bemerk dat dit slechts een globale indicatie van de kosten is.

Concepten

Bodemluchtextractie Actieve NAPL verwijdering
In-situ anaërobe bioremediatie Biosparging
Bioventing In-situ chemische oxidatie
In-situ chemische reductie Waterkerende verticale afdichtingen
Electroreclamatie Ex-situ grondreiniging
Ex-situ immobilisatie Reactieve schermen
Grondkerende verticale afdichtingen Grondwateronttrekking
Horizontale bovenafdichtingen Horizontale onderafdichtingen
In-situ immobilisatie In-situ thermische reiniging
Natuurlijke attenuatie Ontgraven
Persluchtinjectie Saneringsberging
Selectieve (gravitaire) drijflaagverwijdering Transport
Aanbrengen van planten t.b.v. fytoextractie, fytostabilisatie of rhizodegradatie Infiltreren van detergenten/ co-solventflushing
Inbrengen van een O2-bron(en evt. nutriënten/bacteriën) bij aërobe bioremediatie