BOSS (BOdemsaneringsSelectieSysteem)

Formulier leegmaken
Bodemopbouw en doorlaatbaarheid

Vul de eigenschappen van de bodemlaag in waarin de verontreiniging zich bevindt. Let op: in het systeem moet elke verontreinigde bodemlaag separaat worden ingegeven, dwz indien een gedeelte van de verontreinigde bodemlaag onder een gebouw zit en een gedeelte ernaast, moeten deze als aparte lagen ingegeven worden. Het systeem houdt geen rekening met mogelijke interacties tussen lagen.

Diepte van de laag
Grondwaterstand
Verzadigd met water?
Textuur
Ijzergehalte van het grondwater
Sulfaatgehalte van het grondwater
Voorkomen

Geef aan of het een grondverontreiniging, grondwaterverontreiniging, drijflaag of zaklaag betreft (hierbij mogen natuurlijk geen tegenstrijdigheden ingevuld worden, zoals bijvoorbeeld een grondwaterverontreiniging in de onverzadigde zone, of een drijflaag met zware metalen).

Voorkomen
Omgeving
Afstand tot bebouwing
Grondbedekking van het terrein (ivm. horizontale afdichting)
Stoffen

Welke stoffen zijn er aanwezig in de aangegeven bodemlaag? Indien 'stof (algemeen)' aangevinkt wordt, dient men verder in de lijst aan te vinken over welke polluenten het specifiek gaat zodat het resultaat hierop kan verfijnd worden.

Minerale olie (Algemeen)
t/m C13
C14 t/m C25
vanaf C25
Aromaten: bezeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen
Vluchtige organochloorverbindingen (algemeen)
mono- en dichloorbenzeen
tri, tetra, penta en hexachloorbenzeen
dichloormethaan
dichloorethaan (DCA)
vinylchloride
trichloormethaan (chloroform)
trichloorethaan (TCA)
tetrachloormethaan (TETRA)
per, tri- en dichlooretheen
Niet-vluchtige organochloorverbindingen (algemeen)
DDE/DDT
hexachloorcyclohexaan (HCH)
hexachloorbenzeen (HCB)
PCB
chloorfenolen
dioxines en furan
Zware metalen (algemeen)
cadmium (Cd)
Nikkel (Ni)
Kwik (Hg)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Arseen (As)
Pak's (algemeen)
2-ring
3-ring
4 en 5 ring
Cyanides (algemeen)
gecomplexeerde cyanides
vrije cyanides
thiocyanaat
Alcoholen en polaire oplosmiddelen (algemeen)
methanol, ethanol, propanol en butanol
MIBK
MTBE
Randvoorwaarden

De randvoorwaarden bestaan uit de saneringsdoelstelling en de tijdsduur. Tijdsduur is in principe enkel van nut voor de saneringsdoelstellingen "verwijderen".

Saneringsdoelstelling
Tijdsduur