Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in herziening. De versie die u hieronder kan downloaden is de versie van 2002.
Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Download studie

Het doel van dit BBT-rapport is het opsporen van de Beste Beschikbare Technieken binnen de sectoren tank- en vatenreiniging. Tankwagens en vaten worden gebruikt voor transport van een groot aantal uiteenlopende producten. Tank- en vatenreinigers hebben zich gespecialiseerd in het reinigen van tankwagens en vaten tussen twee transportbeurten in. De reiniging gebeurt meestal door de tanks en vaten inwendig en uitwendig te wassen en te spoelen. Hierbij ontstaan relatief zwaar belaste afvalwaters met een sterk wisselende en moeilijk voorspelbare samenstelling. Een groot gedeelte van de voorgestelde BBT-maatregelen is gericht op een kwaliteitsverbetering van de geloosde afvalwaters. Hiertoe worden in eerste instantie een aantal preventieve maatregelen op het gebied van het acceptatiebeleid en het eigenlijke reinigingsproces voorgesteld. Ook gaat de nodige aandacht naar de nageschakelde waterzuivering. Daarnaast komen in de BBT-studie nog aan bod: mogelijkheden voor waterbesparing door gebruik van regenwater en/of hergebruik van gezuiverd afvalwater, maatregelen ter beperking van luchtverontreiniging, geurhinder, bodemverontreiniging en geluidshinder, en maatregelen met betrekking tot de omgang met afvalstoffen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2002.