Inputparameters

De gebruiker kan de gewenste inputspecificaties via het ‘start’-scherm ingeven. De inputparameters zijn opgedeeld in 6 rubrieken:

1. algemeen
Deze groep van parameters omvat de ‘algemeenheden’. Het merendeel van deze parameters heeft geen rechtstreekse invloed op de eigenlijke zuivering, maar is eerder bepalend voor het nemen van eventuele 'voorzorgsmaatregelen'. Denk hierbij bv. aan een buffering van het afvalwater in geval van sterke debietsvariaties.

2. storende stoffen
Dit  is een groep van parameters die als hinderlijk worden beschouwd voor het zuiveringssysteem en die men vóór de eigenlijke zuivering dient te verwijderen. Denk hierbij bv. aan zand dat schade kan veroorzaken aan de zuiveringsinfrastructuur door zijn abrasiviteit.

3-6. polluenten
Op deze parameters is het eigenlijke zuiveringproces afgestemd. Men kan meerdere polluenten tegelijkertijd aanvinken.

Een helpfunctie naast de parameters voorziet de nodige randinformatie of verduidelijking, zodat de inputgegevens op een gepaste manier ingebracht kunnen worden.

Bij de inputspecificaties voor de polluenten kan de gebruiker aangeven of hij ze al dan niet wenst te verwijderen en zo ja in welke mate (vergaand of niet). Deze beslissing gebeurt op basis van het doel dat de gebruiker met de zuivering voor ogen heeft

  •  dient men het afvalwater te lozen binnen de grenzen van (strenge) lozingsnormen?
  •  wil men het afvalwater hergebruiken in het productieproces?
  •  of is het eigenlijke objectief het beperken van de afvalwaterheffingen? In dat geval zal de exploitant ernaar streven om in hoofdzaak die componenten die het meest bijdragen tot de heffing te verwijderen.

Indien de gebruiker aangeeft dat hij een bepaalde component 'vergaand' wenst te verwijderen, zal het WASS zuiveringstrajecten voorstellen met een hoog verwijderingsrendement. Het verschil in een 'gewone' verwijdering of een 'vergaande' verwijdering zal in de meeste gevallen resulteren in een extra voor- of nazuivering.

Voor sommige parameters wordt bijkomende informatie gevraagd om de betrouwbaarheid van het resultaat te vergroten. Zo peilen enkele invoeropties naar de concentratie of de toxiciteit van bepaalde parameters, naar de wenselijkheid van metaalrecuperatie, enz.