BBT voor (mest)covergistingsinstallaties

Deze BBT-studie beschrijft de toegepaste technieken en milieuaspecten van vergistingsinstallaties waarin mest en/of energiegewassen en/of organisch-biologische afvalstromen worden omgezet in biogas en digestaat. Ze brengt de stand van zaken betreffende (mest)covergisting in Vlaanderen (o.a. inputstromen, locatie en digestaatbehandelingstechnieken) in kaart en maakt een selectie van de Beste Beschikbare Technieken ter voorkoming en/of beperking van water- en energieverbruik,  afval en nevenstromen, hinder door geluid en trillingen, emissies naar water en lucht (o.a. ammoniak, methaan, geur en stof), explosierisico’s en ter verbetering van de veiligheid (bv. opslag zwavelzuur). Specifieke aandacht gaat daarbij naar de processtappen voorbehandeling, eigenlijke vergisting, biogasbehandeling en digestaatbehandeling. Het merendeel van de BBT voor (mest)covergistingsinstallaties zijn preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen. Daarnaast wordt in deze studie ook de geldende Vlaamse milieuregelgeving beschreven en worden daar waar relevant voorstellen voor aanpassing of aanvulling geformuleerd.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot februari 2012.

De studie als PDF downloaden - Nederlandse versie of Engelse versie.

De studie in boekvorm bestellen bij drukkerij Artoos.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Deze  studie op een interactieve manier doorzoeken via de IBBT.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Vergisting van niet-gevaarlijke afvalstoffen: 2.2.3 e
  • Bewerken of verwerken van dierlijke mest: 28.3
  • Bewerken of verwerken op het eigen bedrijf geproduceerde dierlijke mest: 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

Gerelateerde studies

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
BBT voor (mest)covergistingsinstallaties 21/09/2012 - 13:37